Търговската защита на ЕС през 2022 г.: в интерес на промишлеността на ЕС и запазването на работните места

В приетия на 6 септември 2023 доклад за 2022 г. относно действията на ЕС в областта на търговската защита се установява, че през 2022 г. Европейската комисия е продължила да бъде активна и решителна в защитата на производителите от ЕС срещу нелоялни търговски практики, като стриктно е прилагала законодателството и е гарантирала ефективността на наложените мерки. Комисията също така предприе действия с оглед на това третите държави правилно да прилагат правилата за търговска защита, като отбеляза някои успехи при осигуряването на непрекъснат достъп за производителите от ЕС до експортните пазари. До края на 2022 г. бяха предприети около 177 мерки, от които почти една пета са насочени към практики на заобикаляне на вече предприети мерки.

Прочети повече

Законодателен акт за цифровите пазари: Комисията определя шест пазачи на информационния вход

На 6 септември 2023 Европейската комисия определи за пръв път шест пазачи на информационния вход - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft - съгласно Законодателния акт за цифровите пазари (ЗАЦП). Посочени са общо 22 основни платформени услуги, предоставяни от пазачи на информационния вход. Шестте пазачи на информационния вход вече ще разполагат с шест месеца, за да гарантират пълно спазване на задълженията по Законодателния акт за цифровите пазари за всяка от определените от тях основни платформени услуги.

Прочети повече

Към по-цифрова координация на системите за социална сигурност: Комисията предлага мерки за улесняване на живота, работата и пътуването в чужбина за европейците

На 6 септември 2023 в специално съобщение Комисията предложи конкретни мерки за по-нататъшно цифровизиране на координацията на системите за социална сигурност в Европа. В съобщението се определят действия за по-бърз и по-опростен трансграничeн достъп до услугите за социална сигурност чрез пълноценно използване на цифровите инструменти, благодарение на което ще се намали административната тежест за гражданите и предприятията.

Прочети повече

Комисията улеснява дейността на презграничните сдружения в ЕС

На 5 септември 2023 Комисията прие предложение за улесняване на презграничната дейност на сдруженията с нестопанска цел в ЕС. С негова помощ ще се усъвършенства функционирането на вътрешния пазар чрез премахване на правните и административните пречки пред сдруженията с нестопанска цел, които извършват или желаят да извършват дейност в повече от една държава членка, подсилвайки по този начин ролята на сдруженията с нестопанска цел в създаването на икономически и обществени ползи в ЕС и осигурявайки еднакви условия на конкуренция между тях.

Прочети повече

Мисия в Япония за секторите на цифров преход

И тази година Центърът ЕС-Япония, партньор в мрежата Enterprise Europe Network, организира бизнес мисия в Япония за малки и средни предприятия и клъстери от ЕС, работещи в сектори от цифровия преход.

Следващото издание на мисията ще се проведе в Нагоя, Япония, през м. март 2024.

Прочети повече

Покажи още новини