Профил за търсене на партньори се попълва, когато желаете да кандидатствате с проект по европейска програма в международен консорциум с партньори.

Моля, попълнете формуляра като спазвате указанията за всяко поле и предоставите възможно най-подробна информация относно проектната идея, програмата, по която желаете да кандидатствате, дейностите, търсените партньори и др.