Държавна помощ: Комисията предлага правила за опростяване на процедурите за държавна помощ за екологосъобразен транспорт

Европейската комисия предложи регламент на Съвета, оправомощаващ Комисията да освобождава от предварително уведомление съгласно правилата на ЕС за държавната помощ определени видове помощ за железопътен, вътрешноводен и мултимодален транспорт с цел насърчаване на екологосъобразния транспорт.

Прочети повече

Политика на сближаване на ЕС: Комисията прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021—2027 г.

На 6 юли 2022 Комисията прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро — в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната.

Прочети повече

Комисията представя нова европейска програма за иновации, за да даде тласък на новата вълна от иновации

На 5 юли 2022 Комисията прие нова европейска програма за иновации, за да постави Европа на челно място в новата вълна от дълбокотехнологични иновации и стартиращи предприятия. Програмата ще помогне на Европа да разработи нови технологии за справяне с най-неотложните обществени предизвикателства и да предостави тези технологии на пазара. Новата европейска програма за иновации е предназначена да изведе Европа на водещо място на световната сцена на иновациите. Европа иска да бъде мястото, където най-големите таланти работят заедно с най-добрите предприятия и където дълбокотехнологичните иновации процъфтяват и водят до създаването на революционни иновативни решения в целия континент, които ще вдъхновят света.

Прочети повече

Пакет за цифровите услуги: Комисията приветства приемането от Европейския парламент на новата нормативна уредба на ЕС за цифровите услуги

Комисията приветства приемането от Европейския парламент на Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари, предложени от Комисията през декември 2020 г.

Прочети повече

Чуждестранни субсидии: Комисията приветства политическото споразумение относно Регламента за чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 30 юни 2022 между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно Регламента за чуждестранните субсидии. Регламентът за чуждестранните субсидии е важно допълнение към инструментариума на ЕС за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии, и за гарантиране на равни условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на единния пазар на ЕС.

Прочети повече

Покажи още новини