Обявени са победителите в конкурса „Моята пандемична история“, организиран от новата социална медия Panodyssey, сред които е и български автор

Обявиха победителите в конкурса „Моята пандемична история“ (“My Pandemic Story”), организиран от новата социална медия, посветена на творците Panodyssey. Сред отличените финалисти е и единствената българска авторка Теодора Събева.

Прочети повече

Покана за 18 Национален иновационен форум

ОСЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ
Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход

7 декември 2022 г. | 10:30 ч. | София Хотел Балкан

Прочети повече

Антитръстови мерки: Комисията прие насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

На 29 септември 2022 Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките“) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добри условия на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

Прочети повече

Минимален доход: необходима е по-ефективна подкрепа за борба с бедността и насърчаване на заетостта

На 28 септември 2022 Комисията призовава държавите членки да модернизират своите схеми за минимален доход като част от текущия ангажимент за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа. В предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, се посочва как държавите членки могат да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни, което ще премахне бедността и същевременно ще насърчи интеграцията на трудовия пазар на тези, които могат да работят.

Прочети повече

Нови правила за отговорността за продуктите и изкуствения интелект с цел защита на потребителите и насърчаване на иновациите

На 28 септември 2022 Комисията прие две предложения за адаптиране на правилата за отговорност към цифровата ера, кръговата икономика и въздействието на световните вериги за създаване на стойност. Най-напред Комисията предлага да се модернизират съществуващите правила за обективната отговорност на производителите за дефектни продукти (от интелигентни технологии до фармацевтични продукти). Преразгледаните правила ще осигурят на предприятията правна сигурност, която ще им позволи да инвестират в нови и новаторски продукти, и ще гарантират, че пострадалите могат да получат справедливо обезщетение, когато дефектни продукти, включително цифрови и обновени продукти, причиняват вреди. На второ място Комисията за първи път предлага целенасочена хармонизация на националните правила за отговорност за изкуствения интелект (ИИ), която да улесни получаването на обезщетение за вреди, свързани с ИИ. В съответствие с целите на Бялата книга за ИИ и с предложението на Комисията от 2021 г. за Законодателен акт за ИИ, в което се определя рамка за високи постижения и доверие в ИИ, с новите правила ще се гарантира, че пострадалите се ползват от същите стандарти за защита, когато понесат вреда от продукти или услуги с ИИ, като когато вредата е причинена при други обстоятелства.

Прочети повече

Покажи още новини