REPowerEU: Нов промишлен алианс с цел засилено използване на слънчевата енергия и повишаване на енергийната сигурност на ЕС

На 9 декември 2022 Комисията, заедно с представители на промишлеността, научноизследователски институти, асоциации и други заинтересовани страни, даде старт на Европейския алианс на промишлеността за производство на слънчева фотоволтаична енергия.

Прочети повече

Зелен пакт: ЕС постига съгласие по нов закон за батерии, отговарящи в по-голяма степен на устойчивото развитие и кръговостта на икономиката в подкрепа на енергийния преход на ЕС и на конкурентоспособната промишленост

Комисията приветства предварителното политическо споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета, с което се цели всички батерии, пускани на пазара на ЕС, да отговарят в по-голяма степен на устойчивото развитие, кръговостта на икономиката и изискванията за безопасност. Споразумението се основава на предложението на Комисията от декември 2020 г. и разглежда социалните, икономическите и екологичните въпроси, свързани с всякакви видове батерии.

Прочети повече

Нулево замърсяване: Цели за 2030 г., които са постижими, но се нуждаят от по-решителни действия

В началото на декември 2022 Комисията публикува първия си доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване и третия си обзорен доклад за мерките за чистота на въздуха, в които се определят пътищата за по-чист въздух, води и почви. Докладите показват, че политиките на ЕС са допринесли за намаляване на замърсяването на въздуха, както и на замърсяването с пестициди. Въпреки това, нивата на замърсяване все още са твърде високи. В други области като вредния шум, замърсяването с хранителни вещества или генерирането на битови отпадъци, напредъкът буксува. Резултатите показват, че във всички сфериса необходими много по-решителни действия, ако ЕС иска да постигне целите за намаляване на замърсяване до 2030 г., като приеме нови закони срещу замърсяването и изпълнява по-добре съществуващите такива.

Прочети повече

Данъчно облагане: приветстване на цифровия преход в помощ на борбата с измамите с ДДС и в подкрепа на предприятията в ЕС

На 8 декември 2022 Европейската комисия предложи редица мерки, които да модернизират системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС), да я направят по-ефикасна за предприятията и по-устойчива на измамите чрез приветстване и насърчаване на цифровизацията. Днешното предложение цели също да отговори на предизвикателствата в областта на ДДС, породени от развитието на икономиката на платформите.

Прочети повече

Действия „Мария Склодовска-Кюри“: 1,75 милиарда евро по новите покани за представяне на предложения от изследователи и институции

На 7 декември 2022 Комисията обяви нови покани за представяне на предложения в подкрепа на обучението, уменията и професионалното развитие на изследователите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ („ДМСК“) — водещата програма на ЕС за финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ за образование на докторанти и обучение след придобита докторска степен. С общ бюджет от 6,6 милиарда евро за периода 2021—27 г. ДМСК подпомагат изследователи от целия свят, на всички етапи от тяхната кариера и във всички дисциплини. Те са от полза и за учебните институции, като подкрепят изявени докторантски програми, постдокторантски програми и съвместни научноизследователски и иновационни проекти, повишават тяхната привлекателност и видимост в световен мащаб и насърчават сътрудничеството отвъд академичните среди, включително с големи дружества и МСП.

Прочети повече

Покажи още новини