В експертен доклад се набелязват обещаващи подходи към най-добрите начини за инвестиране в образованието и обучението

На 19 октомври 2022 Комисията публикува окончателния доклад на експертната група за качествени инвестиции в образованието и обучението Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението. Докладът на експертите се съсредоточава върху най-добрите начини за инвестиране на публични средства в четири основни области на разходите за образование и обучение в ЕС: учители и обучители, образователна инфраструктура, цифрово обучение и равнопоставеност и приобщаване.

Прочети повече

Ден на биологичното производство в ЕС: Комисията поздравява носителите на първите награди на ЕС за биологично производство

На 23 септември 2022 Комисията обяви осемте победители — от земеделски стопанин до ресторант — в първите по рода си награди на ЕС за биологично производство. Макар да са от различни държави — Австрия, Белгия, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция, всички те представляват растежа и иновациите в европейския сектор на биологичното производство и веригата за създаване на стойност, както и приноса на тези иновации за намаляване на въздействието на селското стопанство върху климата и околната среда. Първите награди на ЕС за биологично производство съвпаднаха с второто издание на Деня на биологичното производство в ЕС — инициатива, чието начало беше поставено преди година от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

Прочети повече

Изпълнение на разпоредбите в областта на околната среда: Комисията настоятелно призовава за по-стриктно прилагане на правилата на ЕС в областта на околната среда с цел опазване на човешкото здраве и природата

На 8 септември 2022 Комисията публикува третия преглед на изпълнението на политиките за околната среда — ключов инструмент за докладване, който подкрепя прилагането на екологичното законодателство и повишава осведомеността в тази област. Преодоляването на несъответствията между решенията, вземани на равнището на Съюза, и мерките за прилагане по места е от съществено значение за осигуряването на добри екологични резултати за гражданите и на еднакви условия на конкуренция за предприятията, като същевременно се създават възможности за икономическо развитие.

Прочети повече

Антитръстови мерки: Комисията публикува пазарно проучване относно практиките за дистрибуция на хотели

Пазарното проучване е проведено през 2021 г. и обхваща периода между 2017 г. и 2021 г. То е съсредоточено върху представителна извадка от шест държави членки (Австрия, Белгия, Испания, Кипър, Полша и Швеция).

Прочети повече

Стартира инициативата Culture Moves Europe: мобилност за творци и професионалисти

Инициативата Culture Moves Europe: мобилност за творци и професионалисти отвори първата си покана за кандидатстване, предназначена за артисти, творци и професионалисти в сферата на културата.

Прочети повече

Покажи още новини