За да използвате услугите на мрежата е необходимо Вашата фирма/ организация да бъде регистрирана като Клиент. С този формуляр събираме данните, които ще бъдат попълнени във Вашата Клиентска карта и ще се съхраняват в базата данни на ЕЕН.