ИСТОРИЯ

История на успешните инструменти за подкрепа на бизнеса, които е разработил БЦП МСП

Финансови услуги

 • 1997 – 2000: Бизнес инкубатори за подпомагане старта на производствени фирми – първият бизнес инкубатор в България е стартиран от БЦП МСП през 1997 в условия на хиперинфлация като пилотен проект. Въпреки тежката икономическа обстановка по това време, БЦП МСП доказва, че световната практика в бизнес инкубирането може да бъде приложена в България. След неговия успех практиката в бизнес инкубирането е приета като национална политика от Българското правителство за борба с безработицата и засилване на предприемачеството. БЦП МСП е подпомогнал създаването на инкубатори в цялата страна. БЦП МСП е стартирал и развил също втори и трети бизнес инкубатор, заедно с т. нар. „Виртуален инкубатор” – фирмите ползват заем за стартиране на бизнеса или системата за машинен лизинг или и двете заедно, без да ползват помещение. Две от фирмите от виртуалния инкубатор са високотехнологични. Бизнес центърът подпомага инициативата на Русенски университет за Бизнес инкубатор JUNIOR. Той подпомага изявени студенти в подготовката им за реалната бизнес среда. БЦП МСП е предоставил своето ноу-хау на Университетски бизнес инкубатор – Гюргево, Румъния.
 • 1999 – 2009: Машинен лизинг – с финансовата подкрепа на Австрийското Министерство на Външните работи БЦП МСП успешно изпълнява проект „Машинен лизинг“ и основава дружеството БЦ Лизинг Русе ЕООД като търговска фирма с предмет на дейност лизингови транзакции. Мисията на дружеството е да подпомага развитието на промишлеността в страната чрез предлагане на възможности за закупуване на лизинг на машини, техническо оборудване и превозни средства.
 • 2001 – 2009: Гаранционен фонд – През 2001 година с финансов ресурс на програма ПЛЕДЖ на Американския департамент по труда е създаден регионален Гаранционен фонд като пилотен проект. Той предоставя гаранции за гарантиране или догарантиране за получаване на банкови кредити, като по този начин улеснява получаването на банкови кредити от страна на малкия бизнес.
 • 2002 – 2009: Малки кредити за екологично чисто земеделие – Бизнес компонент по проект на Световна банка “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването”. Проектът покрива териториите Природен парк „Персина“ и територията на “Калимок/Бръшлян”, като към тях се прибавя и регион Русе. С управлението на бизнес компонента, финансиран от Външно министерство на Австрийското правителство, се цели подпомагането на устойчиво развитие, създаване на нови работни места, осигуряване на условия за самонаемане и създаване на трайна заетост, чрез подпомагане на екологосъобразно селско стопанство.
 • 2002 – 2009: Линия “Малки кредити” – БЦП МСП предлага линия “Малки кредити” за клиентите си с цел да улесни достъпа на малките и средните предприятия до средства за развитие на тяхната дейност. Линията се управлява от лизинговото дружество на БЦП МСП.
 • 2006 – 2007: БЦП МСП-Русе е одобрен като консултант за Ейч Ви Би Банк Биохим и Хеброс Банк: на 23 март 2006 год. за период от една година. БЦП МСП и Ейч Ви Би Банк Биохим сключват рамково споразумение за създаване на условия за усвояване на финансовите ресурси от Европейския съюз и други международни грантови програми.

Информационни услуги

 • 1999 – 2007: БЦП МСП е организация-домакин на Евро Инфо Център BG812, част 8-те ЕИЦ от официалната мрежа на Европейската комисия в подкрепа на бизнеса.
 • 2000 - 2022: Информационна система FirstClass – Информационната система е разработена с помощта на лицензиран FirstClass Intranet Server (FCIS) с 20 постоянни и 20 отдалечени едновременно работещи потребителя за нуждите на Българска Асоциация на Регионалните Агенции за Развитие и Бизнес Центрове BARDA и на Търговско Промишлените Палати в България, както и на Русенска област. Регистрирани са 19 постоянни и 155 отдалечени потребителя. Системата съдържа голямо количество полезна информация за подпомагане на МСП.
 • 2004 – 2005: Екипът на Бизнес Центъра и на Евро Инфо Центъра са разработили продуктите си PDA и WAP, позволяващи достъп през мобилен телефон до информационната система и конференциите. За тези услуги БЦ е отличен от Генерална дирекция “Предприятия” на Европейската комисия като добра практика на официалната Интернет страница на мрежата на Евро Инфо Центровете. През 2004 година екипът на Евро Инфо Центъра разработва електронно ръководство “Какво трябва и не трябва да правим, когато имаме бизнес с българи”, цитирано от Генерална дирекция “Предприятия” и от други Евро Инфо Центрове като един от най-полезните и практически инструменти за интернационализация на предприятията и насърчаване на търговията.
 • 1997 – 2018: Internet доставчик – Бизнес Центърът работи и като Интернет доставчик с участието си от 1997 година в ELITS ООД. Следва иницииране на създаването на акционерното дружество ELITSAT, доставчик на едро за Северна България чрез сателитната си връзка с Loral-Orion до май 2002, до 2004 с UUNet Виена, а след това с оптична връзка през Level3 Франкфурт. В последствие започва изграждането на оптични и радио връзки в малки населени в Русенска област.

Услуги, консултации и обучения

 • Възможности за подпомагане на потенциални инвеститори при търсенето на подходящ партньор;
 • Юридически, митнически, счетоводни и данъчни консултации;
 • Разработване на бизнес план;
 • Идентифициране на подходящите партньори за установяването на джойнт венчъри и съвместни производства;
 • Стартиране на социални предприятия – подпомагане на хора с увреждания;
 • Организиране на семинари, обучения и събития на различни теми – “Започнете своя бизнес”, “Подобрете вашия бизнес”, екоземеделие, управление на отпадъците, IT теми, регионално развитие;
 • Разработване на европейски проекти и консултации по тяхното управление;
 • 1997 - 2000: Трансгранично сътрудничество – Бизнес Центърът е работил като Секретариат и Контрактираща организация за трансграничен регион България-Румъния, по програма ФАР КРЕДО, по-късно прераснала във ФАР ТГС. Задачата му е да подпомага кандидатите при разработването на проектите и последващ мониторинг на изпълнението на 7-те одобрени проекта за трансгранично сътрудничество.
 • 1996 – 2006: PUM Senior Experts – БЦП МСП е регионален представител на тази програма, финансирана от Холандското правителство. Програмата предоставя холандски консултанти с дългогодишен опит за разрешаване на специфични проблеми и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми. Програмата приключи своята работа в България с приемането на страната в ЕС.
 • 2010 – 2017: SES – Senior Experten Service – oт април 2010 БЦП МСП е официален представител на Програма SES за регионите Русе, Разград, Силистра и Свищов. SES подпомага малки и средни предприятия чрез старши експерти, които след приключване на активния си професионален живот са се присъединили към програмата, за да предоставят доброволно своето знание и опит.
 • Опит с чуждестранни инвеститори – БЦП МСП притежава опит с немски, италиански и шведски инвеститори, които е консултирал във връзка с общата икономическа ситуация, законодателството, данъчните разпоредби, българското счетоводство и регистрацията на техни фирми в България. БЦП МСП предоставя помощ при конкретни проучвания на инвеститори, както и при случаи на търсене на надеждни партньори за инвестиране на рисков капитал, регистрация на фирма, набиране на персонал, офис услуги и др.
 • 2003 – 2005: Създаване на клъстъри – екипът на БЦП МСП предоставя консултации и техническа помощ за създаването на клъстърни структури. Подпомогнато е създаването на два клъстъра: Клъстър на производители на птиче месо в Северен Централен Регион на България и Индустриален клъстър „Селскостопанско оборудване” в Северен Централен Регион на България.
 • Регионални и национални стратегии за икономическо развитие – БЦП МСП е член на БАРДА (Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центровете) от нейното създаване през 1996, като един от учредителите, до април 2010. Изпълнителният директор на БЦП МСП е бил член на регионални и национални работни групи, Управителни и Планови комитети на държавни, регионални институции и нестопански организации за разработване на стратегии в подкрепа на МСП и икономическото развитие, Структурни и Предприсъединителни фондове, Стратегия за интелигентна специализация на Северен Централен Регион. БЦП МСП е бил единственият постоянен български член на Европейската Асоциация на агенциите за регионално развитие – EURADA и е получила признание за това с предоставяне на домакинството на 9-тия Конгрес на EURADA за страните от Централна и Източна Европа, проведен на 9-10 септември 2009 год. в Русе.