ЗА НАС

Основната задача на БЦП на МСП - Русе е подпомагането с всички възможни средства бизнеса в града, особено малките и средни предприятия от Русе и региона и стимулиране на тяхното развитие, както и координиране, обхващане и допълване дейността на всички организации и структури, подпомагащи малките и средни предприятия и установяване на контакти на местно ниво за:

  • Връзки, ориентирани към нормално взаимодействие между организациите и структурите, подпомагащи малките и средни предприятия на местно ниво, и подобни такива от други региони на страната и чужбина;
  • поддържане на връзките между малките и средни предприятия и по-горе посочените структури и организации, за дефиниране на проблемите, информационно подпомагане и ориентация към конкретна структура или разрешаване на проблема в самия Бизнес център, в случай, че е в неговите компетенции;
  • поддържане на връзки между самите фирми за взаимно разрешаване на някои проблеми.

Членства на сдружението:

  1. Член на Ръководна група по Дунавската стратегия за Приоритетна област 9 “Инвестиции в хора и умения”;
  2. Член на Секторна група „Туризъм и културно наследство” на Enterprise Europe Network;
  3. Член на Секторна група „Творчески индустрии” на Enterprise Europe Network.