Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2022 г.): като цяло се наблюдава напредък, но цифровите умения, МСП и 5G мрежите изостават

На 28 юли 2022 Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии. По време на пандемията от COVID-19 държавите членки напреднаха в усилията си за цифровизация, но все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането на усъвършенствани 5G мрежи. Механизмът за възстановяване и устойчивост с около 127 милиарда евро, предназначени за реформи и инвестиции в областта на цифровите технологии, предлага безпрецедентна възможност за ускоряване на цифровата трансформация, която ЕС и неговите държави членки не могат да си позволят да пропуснат.

Прочети повече

Осма програма за действие за околната среда: ЕС определя показатели за измерване на напредъка по целите на Зеления пакт в областта на околната среда и климата

На 26 юли 2022 Комисията представи списък с водещи показатели за наблюдение на напредъка към постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата до 2030 г., както и дългосрочната визия за 2050 г. „да живеем добре според възможностите на нашата планета“. Новата рамка за мониторинг по Осмата програма за действие за околната среда е резултат от интензивни консултации със заинтересованите страни и държавите членки и има за цел насърчаване на прозрачността и информиране на европейците за въздействието на политиката на ЕС в областта на климата и околната среда.

Прочети повече

„Еразъм+“: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и междудисциплинарно сътрудничество

На 27 юли 2022 Комисията обяви резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата „Европейски университети“: с рекорден бюджет от 272 милиона евро от „Еразъм+“ 16 съществуващи алиансa по инициативата ще продължат да получават подкрепа, а четири нови алианса ще могат да започнат сътрудничеството помежду си. Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави. Алиансите по инициативата „Европейски университети“ са алианси на висши училища от цяла Европа, които си сътрудничат в областта на образованието, научните изследвания и иновациите в полза на студентите, преподавателите и обществото.

Прочети повече

Комисията предлага временна краткосрочна дерогация от някои правила на селскостопанската политика с цел увеличаване на производството на зърнени култури

По искане на държавите от ЕС на 22 юли 2022 Комисията предлага временна краткосрочна дерогация от правилата за редуване на културите и поддържането на непроизводствени обекти върху обработваемата земя. Въздействието на тази мярка ще зависи от избора, направен от държавите членки и земеделските стопани, но с нея ще се увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, предназначени за хранителни продукти. Счита се, че така в производството ще се върнат 1,5 милиона хектара в сравнение със сегашното положение. Всеки тон зърнени култури, произведени в ЕС, ще спомогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб.

Прочети повече

Да спестим газ за зимата: Комисията предлага план за намаляване на търсенето на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ като оръжие, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалени доставки. Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа, в случай на по-нататъшно ограничаване или пълно спиране на доставките, като се укрепи европейската енергийна устойчивост.

Прочети повече

Покажи още новини