Защита на потребителите: Google се ангажира да предоставя на потребителите по-ясна и по-точна информация, за да се съобрази с правилата на ЕС

Затруднявали ли сте се някога да разберете дали купувате директно от Google или от друга марка, или да намерите информация за окончателните разходи? За да приведе допълнително практиките си в съответствие с правото на ЕС — главно във връзка с липсата на прозрачност и ясна информация за потребителите — Google се ангажира да въведе промени в няколко от своите продукти и услуги. След диалог, започнат през 2021 г. с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (МСЗП), координиран от Европейската комисия и ръководена от органа на Нидерландия за защита на потребителите и пазарите и белгийската генерална дирекция за икономическа инспекция, Google се съгласи да предприеме действия по проблемите, посочени от органите, и да въведе промени в Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights, за да гарантира спазването на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Прочети повече

Продоволствена сигурност и устойчивост на екосистемите: Комисията засилва действията в полза на опрашителите

На 24 януари 2023 Комисията представи „Нов пакт в полза на опрашителите“, с който се противодейства на тревожното влошаване на състоянието на дивите опрашители в Европа и се преразглежда Инициативата на ЕС относно опрашителите от 2018 г. Гражданите все по-често призовават за решителни действия срещу загубата на опрашители, например чрез наскоро успешно проведената европейска гражданска инициатива „Да спасим пчелите и земеделските стопани“. Тъй като днес в ЕС изчезват един от всеки три вида пчели, пеперуди и сирфидни мухи, в подновената инициатива се определят мерки, които да бъдат предприети от ЕС и държавите членки за постигане до 2030 г. на обрат в тенденцията за влошаване на състоянието на опрашителите. Тя допълва предложението на Комисията за законодателен акт за възстановяване на природата от юни 2022 г. и е ключова част от Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., стратегията „От фермата до трапезата“ и Европейския зелен пакт.

Прочети повече

ЕС ще отпусне един милион евро за историческо споразумение на СТО за субсидиите в областта на рибарството

Снимка: @IIFETorg

ЕС пое ангажимент да предостави един милион евро за механизма за финансиране на рибарството, който е част от постигнатото миналата година Споразумение на Световната търговска организация (СТО) за субсидиите в областта на рибарството. Този нов механизъм за финансиране на рибарството, създаден през ноември 2022 г., има за цел да подкрепи устойчивостта в сектора на рибарството и да премахне вредните субсидии за рибарството. С него ще се предоставят безвъзмездни средства на развиващите се и най-слаборазвитите държави, за да могат те да се възползват от техническа помощ и изграждане на капацитет за изпълнение на Споразумението на СТО за субсидиите в областта на рибарството.

Прочети повече

Оптимално използване на талантите в Европа: нов стимул за регионите на ЕС

В Европа има таланти. Но талантите трябва да бъдат насърчавани, особено като се има предвид, че ЕС е в процес на сериозен демографски преход. Това е още по-необходимо в регионите, които страдат от намаляваща работна сила и нисък дял на лицата с висше образование, както и в регионите, засегнати от напускане от страна на младите хора.

Прочети повече

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ — основен катализатор на Европейския зелен пакт благодарение на увеличено финансиране

На 17 януари 2023 Комисията представи първия доклад за напредъка на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ), в който се съдържа преглед на постиженията през първите две години от нейното изпълнение, както и първия инструмент за оценка на проектите по тази инициатива — компаса на НЕБ. В рамките на НЕБ беше създадена широка общност от организации и граждани в цяла Европа, обединени от обща визия за устойчивост, приобщаване и естетика. Ключовите дейности по тази инициатива — включително наградите на НЕБ, първият фестивал и лабораторията на НЕБ, вече постигат заложените в тях цели, като с тяхна помощ беше изградена транснационална мрежа на възходящ принцип. Благодарение на отпуснатото до момента европейско финансиране в размер на над 100 милиона евро, в цяла Европа вече се осъществяват както малки, така и мащабни проекти по НЕБ. Наред с това само за периода 2023—2024 г. Комисията ще увеличи финансирането с още 106 милиона евро в рамките на специални фондове на „Хоризонт Европа“.

Прочети повече

Покажи още новини