Възможности за финансиране на МСП за засилване на иновациите и интернационализацията в културните и творческите индустрии

Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

- разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

- насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

- интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Прочети повече

ЕК обяви три покани за проекти за развитие на медийния сектор и достъпа до информация

Европейската комисия публикува три покани за представяне на проектни предложения в подкрепа на плуралистичната информация, иновативното медийно съдържание и по-добрия достъп до многоезична информация за гражданите на ЕС. Поканите са на обща стойност 16,5 милиона евро. Те са отворени за новинарски медии, радио- и телевизионни компании и за други медийни организации.

Прочети повече

Политика на сближаване на ЕС: Очаква се програмите за периода 2021—2027 г. да създадат 1,3 милиона работни места в ЕС

Финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. се очаква да спомогне за разкриването на 1,3 милиона работни места и за нарастването на БВП в ЕС със средно 0,5 % до края на десетилетието, а в някои държави членки — и с до 4 %. То също ще допринесе за осигуряването на множество обществени блага, осезаеми и конкретни ползи за европейските граждани, региони и градове. Това са част от заключенията на публикувания днес доклад за резултатите от програмирането на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

Прочети повече

Комисията предлага по-прости, по-ясни и представяни в цифров вид правила за детергентите на единния пазар

На 28 април 2023 Комисията предложи преразгледан регламент относно детергентите, с който се опростяват и адаптират към бъдещето действащите правила, за да се защитят по-добре човешкото здраве и околната среда, както и да се гарантира по-доброто функциониране на единния пазар на детергенти. Преразгледаните правила обхващат нови иновативни продукти като детергенти, съдържащи микроорганизми, и устойчиви нови практики като продажбата на детергенти в съдове за многократно пълнене. С новите правила се въвеждат също така цифрово етикетиране и продуктов паспорт за детергенти и повърхностноактивни вещества.

Прочети повече

Възможност за включване в съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и ЦЕРН

София Тех Парк информира за възможност екипи и МСП да се включат в първия сезон от съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и Европейската агенция за ядрени изследвания – ЦЕРН – The Bulgarian Business Incubation Centre – BIC

Прочети повече

Покажи още новини