ЕС подкрепя справедливия климатичен преход в България с бюджет от 1,2 милиарда евро

След като на 21 декември 2023 Европейската комисия одобри териториалните планове за справедлив преход на България, страната ще получи 1,2 милиарда евро по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП). Чрез ФСП ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването на употребата на въглища и намаляването на емисиите на CO2. С фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Прочети повече

Набират се кандидатури за Creative Business Cup Bulgaria 2024

На 15 януари 2024 г. стартира набирането на кандидатури за участие в престижния национален конкурс Creative Business Cup Bulgaria 2024. Организиран от CreaTech Bulgaria и Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ, този конкурс е отворен за стартиращи и иновативни предприемачи от креативните индустрии в цяла България. Това е уникална възможност за участниците да представят своите иновативни идеи и проекти на национално и международно ниво.

Вижте в публикацията как можете да учствате.

Прочети повече

Кандидатствайте за AI-BOOST Large AI Grand Challenge

Финансираният от ЕС проект AI-BOOST стартира своя първи конкурс, като предлага до 250 000 евро безкапиталово финансиране на до четири европейски МСП и стартиращи фирми с висок потенциал, които имат техническия капацитет и опит в работата с широкомащабни AI модели.

Прочети повече

FRIEND CCI: 2-ра отворена покана за предложения за проекти, предназначена за МСП

Проектът FRIEND CCI има за цел да допринесе за подобрена устойчивост на европейската индустриална екосистема от творчески и културни индустрии (CCI) и за нейната зелена и цифрова трансформация, като подкрепя МСП, предлагайки им финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, насочени към разработване и изпълнение на междусекторни проекти с фокус върху въвеждане на иновации както на ниво продукти, така и на ниво процеси/технологии, със специално внимание към нуждите, свързани с двойния преход.

Прочети повече

Възможности за финансиране на МСП за засилване на иновациите и интернационализацията в културните и творческите индустрии

Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

- разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

- насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

- интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Прочети повече

Покажи още новини