Комисията предприема действия за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот в ЕС

За да гарантира правото на равновесие между професионалния и личния живот в държавите членки, през м. април Европейската комисия реши да продължи производствата за установяване на нарушение срещу Белгия, Чехия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Люксембург, Австрия и Словения, като им изпрати мотивирано становище за това, че не са уведомили за национални мерки за пълно транспониране на правилата на ЕС за установяване на права относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

Прочети повече

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу БЪЛГАРИЯ и ПОЛША поради липсата на транспониране в националното им законодателство на правилата за електронно пътно таксуване

На 19 април 2023 Европейската комисия реши да предяви иск срещу България и Полша пред Съда на Европейския съюз поради липсата на транспониране в националното им законодателство на Директивата за Европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) (Директива (ЕС) 2019/520).

Прочети повече

Комисията призовава да се даде силен тласък на създаването благоприятни условия за цифрово образование, и на предоставянето на цифрови умения

На 18 април 2023 в контекста на Европейската година на уменията Комисията прие две предложения за препоръка на Съвета, за да подкрепи държавите членки и сектора на образованието и обучението при предоставянето на висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование и обучение с цел развитието на цифровите умения на всички европейски граждани.

Предложенията са насочени към двете основни общи предизвикателства, набелязани съвместно от Комисията и държавите — членки на ЕС: 1) липсата на подход към цифровото образование и обучение, който да обхваща всички нива на управление, и 2) трудностите, свързани с придобиването на необходимите цифрови умения.

Прочети повече

Банков съюз: Комисията предлага реформа на рамката за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите

На 18 април 2023 Европейската комисия прие предложение за адаптиране и допълнително укрепване на съществуващата нормативна уредба на ЕС за управление на банкови кризи и гарантиране на депозитите, с акцент върху средните и по-малките банки.

През последните години банковият сектор на ЕС, включващ надеждна рамка за управление на кризи, стана много по-устойчив. Финансовите институции в ЕС са високоликвидни, с добра капитализация и подлежат на строг надзор.

Прочети повече

Антитръстови мерки: Комисията удължава срока на действие на Регламента за групово освобождаване на моторни превозни средства и актуализира Допълнителните насоки

Европейската комисия удължи срока на действие на Регламента за групово освобождаване за моторни превозни средства (РГОМПС) с пет години, което означава, че той ще се прилага до 31 май 2028 г. Тя също така актуализира Допълнителните насоки за сектора. Преразгледаните насоки ще помогнат на дружествата в автомобилния сектор да оценят съвместимостта на техните вертикални споразумения с правилата на ЕС в областта на конкуренцията, като същевременно се гарантира, че операторите на следпродажбени услуги, включително сервизите, продължават да имат достъп до генерираните от превозните средства данни, необходими за ремонт и поддръжка.

Прочети повече

Покажи още новини