В сила е нов инструмент, който ще позволи на ЕС да противодейства на икономическата принуда

На 27 декември 2023 е влезъл в сила Инструментът за борба с принудата (ИБП): той ще служи на ЕС за възпиране и реагиране на икономическата принуда и ще му помага да защитава по-добре своите интереси и интересите на своите държави членки на международната арена.

С ИБП се цели преди всичко възпиране на икономическата принуда. В случаите, когато тя въпреки всичко се среща, инструментът осигурява структура, чрез която да се реагира по възможно най-подходящ начин, така че да се спре принудата. Той предоставя на ЕС широк набор от ответни мерки, които може да се използват, когато дадена държава откаже да прекрати принудата. Те включват налагане на мита, ограничения на търговията с услуги, ограничения на свързани с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост и ограничения на достъпа до преки чуждестранни инвестиции или възлагането на обществени поръчки.

Регламентът предоставя правна рамка за реагиране на принудата и определя средствата, чрез които ЕС да провежда разследвания и да взема решения. Той включва срокове и процедури, в съответствие с които засегнатите от принуда заинтересовани лица да се свържат с Комисията и тя да проведе консултация със заинтересованите лица преди приемането на ответни мерки. ИБП осигурява на ЕС и рамка, въз основа на която да поиска от третата държава да компенсира вредите, причинени от упражнената от нея икономическа принуда.

ЕС ще продължи да си сътрудничи с единомислещите партньори и съюзници за справяне с икономическата принуда, а ИБП допринася значително за международните усилия в тази област.

Контекст

През последните години ЕС и неговите държави членки се превърнаха в цел на умишлен икономически натиск. През 2021 г. в рамките на новата си търговска стратегия Европейската комисия предложи ИБП като специфичен инструмент за справяне с икономическата принуда. Икономическата принуда се определя като ситуация, при която трета държава се стреми да окаже натиск върху ЕС или държава членка в посока на определен избор, като за целта третата държава прилага или заплашва да приложи срещу ЕС или държава членка мерки, засягащи търговията или инвестициите. До задействане на инструмента може да доведе широк набор от принудителни практики.

Европейската комисия ще взема предвид мненията на заинтересованите лица, когато обмисля прилагането на инструмента или на подходящите ответни мерки в конкретните случаи, а предприятията се насърчават да представят относима информация. Освен това беше създадено единно звено за контакт, което ще спомага за прилагането на този инструмент. Посредством единното звено за контакт всяко заинтересовано лице може да представи по поверителен начин информация за инциденти, свързани с икономическа принуда, или по-общо за прилагането на ИБП.

ИБП и всички действия, които може да се предприемат в неговите рамки, са в съответствие с международните задължения на ЕС и се основават изцяло на международното право. ИБП е само един от важните инструменти, които се въвеждат за укрепване на икономическата сигурност на Европа като част от европейската стратегия за икономическа сигурност, представена от Европейската комисия през юни 2023 г.

За повече информация

Защита срещу принуда

Единно звено за контакт

Въпроси и отговори

По информация на Европейската комисия, IP/23/6804