ЕС инвестира още 2 милиарда евро от приходи от търговия с емисии в проекти за инфраструктура за чиста енергия в държавите членки посредством Модернизационния фонд

По линия на Модернизационния фонд на 20 декември 2023 бяха отпуснати 2,17 милиарда евро за осъвременяване на енергийните системи в девет държави членки посредством 19 подбрани проекта. Чрез тези инвестиции ще се помогне на страните от ЕС с по-нисък доход да постигнат своите климатични и енергийни цели за 2030 г., ще се намалят емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността и транспорта и ще се повиши енергийната ефективност. Те се финансират с приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). От началото на дейността си през 2021 г. Модернизационният фонд е отпуснал на държавите членки общо 9,68 милиарда евро от приходи от СТЕ на ЕС, за да им помогне да ускорят екологичния си преход.

След обявените през юни инвестиции в размер на 2,49 милиарда евро за 31 проекта, с днешното отпускане на още 2,17 милиарда евро за нови 19 проекта общият размер на инвестициите от Модернизационния фонд през 2023 г. достига 4,66 милиарда евро за 50 проекта. През тази година бе предоставена подкрепа на България (197 млн. евро), Хърватия (88 млн. евро), Чехия (1,848 млрд. евро), Естония (66 млн. евро), Латвия (5 млн. евро), Литва (11 млн. евро), Полша (221 млн. евро), Румъния (2,169 млрд. евро) и Словакия (60 млн. евро).

50-те проекта са в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), осъвременяването на енергийните мрежи, енергийната ефективност и замяната на въглищата в производството на енергия с горива по-ниска въглеродна интензивност. Те включват:

  • осъвременяване на електроразпределителната мрежа в България с цел ускорена електрификация на транспорта, внедряване на решения за съхранение на енергия, обезвъглеродяване и децентрализация на потреблението и производството на енергия;
  • производство на електроенергия чрез фотоволтаични системи от общинските доставчици на услуги във връзка с отпадъците в Хърватия;
  • постигане на по-висок енергиен стандарт за обществените сгради и преминаване от въглища към газ в районните отоплителни системи в Чехия;
  • повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради в Естония;
  • въвеждане на електрически автомобили и съответната инфраструктура за зареждане в Латвия;
  • развитие на мощностите за енергия от ВЕИ в големите и средните промишлени предприятия в Литва;
  • електроенергийни мрежи за бъдещите станции за зареждане на електрически коли и високоефективно комбинирано производство на енергия в районното отопление и промишлеността в Полша;
  • мощности за производство на енергия от ВЕИ, осъвременяване на електроразпределителната мрежа, осъвременяване на подвижния състав и газоенергийната инфраструктура за улесняване на заместването на производството на енергия от въглища в Румъния;
  • осъвременяване на енергийните мрежи, в т.ч. съхранението на енергия, и повишение на енергийната ефективност в Словакия.

Контекст

Модернизационният фонд се финансира чрез приходите от търговете за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), а неговото предназначение е да се подпомогне преходът към климатична неутралност в десет държави от ЕС с по-нисък доход. Ползващите се държави са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. В рамките на преразгледаната СТЕ на ЕС от 2024 г. нататък по линия на Модернизационния фонд ще бъде предоставяна финансова подкрепа на още три ползващи се държави – Гърция, Португалия и Словения.

Модернизационният фонд подпомага инвестициите в производството и използването на енергия от ВЕИ, енергийната ефективност, съхранението на енергия, осъвременяването на енергийните мрежи, в т.ч. районните отоплителни системи, тръбопроводите и електроенергийните мрежи, както и справедливия преход в регионите, зависими от въглерода. Обзор на отпусканата по-рано подкрепа е на разположение тук.

Фондът допълва други инструменти на ЕС, например политиката на сближаване и Фонда за справедлив преход. Чрез него се мобилизират значителни ресурси, с които може да се помогне на ползващите се държави да подкрепят инвестициите в рамките на плана REPowerEU и пакета от мерки „Подготвени за цел 55“. За работата му отговарят ползващите се държави в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

За повече сведения

Приети решения за отпускане на средства

Потвърждаване на инвестициите с предимство

Препоръки на Инвестиционния комитет за Модернизационния фонд

Списък на потвърдените и препоръчаните инвестиционни предложения

Уебсайт на Модернизационния фонд

Осъществяване на Европейския зелен пакт

По информация на Европейската комисия, IP/23/6644