Предварителното споразумение за по-устойчива и издръжлива трансевропейска транспортна мрежа сближава Европа

Снимка: www.europarl.europa.eu

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 19 декември 2023 между Европейския парламент и Съвета относно регламента за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Съзаконодателите се споразумяха да увеличат значително усилията за изграждане на устойчива и издръжлива TEN-T. Това включва силни стимули за увеличаване на използването на по-устойчиви видове транспорт и за подобряване на мултимодалността — практиката на комбиниране на видовете транспорт за едно пътуване — в рамките на европейската транспортна система.

Съгласувана визия за европейската транспортна инфраструктура

Преразгледаната TEN-T ще определи задължителни цели:

  • Пътническите железопътни линии по основната и разширената основна мрежа на TEN-T трябва да позволяват на влаковете да се движат със скорост 160 km/h или по-бързо до 2040 г.
  • Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) трябва да бъде въведена в цялата мрежа TEN-T като единна европейска система за сигнализация в Европа, за да стане железопътният транспорт по-безопасен и по-ефективен. Следователно заварените национални системи от клас В трябва постепенно да бъдат изведени от експлоатация; това ще стимулира европейската промишленост да инвестира в ERTMS.
  • До 2040 г. се разработватбезопасни и сигурни зони за паркиране по основната и разширената основна пътна мрежа на TEN-T, средно на всеки 150 km. Това е от ключово значение за гарантиране на безопасността и подходящите условия на труд за професионалните водачи.
  • Големите летища, които обслужват повече от 12 милиона пътници годишно, ще трябва да бъдат свързани с железопътен транспорт на дълги разстояния, което е важна стъпка към подобряване на свързаността и достъпността за пътниците и укрепване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо вътрешните полети.
  • Броят на терминалите за претоварване трябва дасе развива в съответствие с настоящите и очакваните транспортни потоци и нуждите на сектора. Трябва да се подобри и капацитетът за обработка на товарните терминали. Това, освен че ще позволи движението на 740 m влакове по цялата мрежа, ще спомогне за пренасочване на повече товари към по-устойчиви видове транспорт и ще даде тласък на европейския сектор на комбинирания транспорт (използването на комбинации като железопътен и автомобилен транспорт за превоз на товари).
  • Всичките 430 големи града по мрежата TEN-T ще трябва да разработят планове за устойчива градска мобилност с цел насърчаване на мобилност с нулеви и ниски емисии.
  • Европейското морско пространство има за цел да интегрира морското пространство с други видове транспорт по ефективен, жизнеспособен и устойчив начин. За тази цел ще бъдат подобрени маршрутите за морски транспорт на къси разстояния и ще бъдат създадени нови, а морските пристанища ще бъдат доразвити, както и връзките им с вътрешността на страната.

Освен това транспортните връзки със съседни трети държави ще бъдат подобрени чрез интегриране на Украйна, Молдова и шестте партньори от Западните Балкани в новосъздадените европейски транспортни коридори.

За да се гарантира навременното завършване на мрежата — до 2030 г. за основната мрежа, до 2040 г. за разширената основна мрежа и до 2050 г. за широкообхватната мрежа — това споразумение включва и по-добро управление, например с актове за изпълнение за основните трансгранични участъци и други специфични национални участъци по деветте европейски транспортни коридора. Това, заедно с по-голямата съгласуваност между националните транспортни и инвестиционни планове и целите на TEN-T, ще осигури съгласуваност при определянето на приоритетите за инфраструктура и инвестиции.

Следващи стъпки

Постигнатото миналата нощ политическо споразумение трябва да бъде официално прието. След като Европейският парламент и Съветът приключат този процес, новите правила ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и ще влязат в сила 20 дни по-късно.

Стартирането на новата TEN-T и нейните девет нови европейски транспортни коридора ще бъде ключова тема по време на Дните на свързване на Европа в Брюксел от 2 до 5 април 2024 г. — водещата европейска проява за мобилност.

Обща информация

Преразгледаният Регламент за TEN-T е част от Европейския зелен пакт— дългосрочната стратегия на ЕС за растеж, за да стане ЕС неутрален по отношение на климата до 2050 г.

По информация на Европейската комисия, IP/23/6705