Комисията препоръчва извършването на оценки на риска в четири възлови технологични области: авангардни полупроводници, изкуствен интелект, квантови технологии и биотехнологии

На 3 октомври 2023 Комисията прие Препоръка за допълнително оценяване с държавите членки на риска във възлови за икономическата сигурност на ЕС технологични области. Настоящата препоръка произтича от съвместното съобщение относно Европейска стратегия за икономическа сигурност, с което се въвежда всеобхватен стратегически подход към икономическата сигурност в ЕС.

Препоръката се отнася до оценката на един от четирите вида рискове при този всеобхватен подход, а именно технологичен риск и риск от „изтичане“ на технологии. Оценката на риска ще има обективен характер и на този етап не могат да се предвидят нито резултати от нея, нито евентуалните последващи мерки. В препоръката Комисията представя списък с десет възлови технологични области. Тези технологични области бяха подбрани въз основа на следните критерии:

  • Благоприятстващ и преобразуващ характер на технологията: потенциала и значението на технологията за съществено повишаване на ефективността и ефикасността и/или за радикални промени в секторите, капацитета и др.;
  • Риск от сливане на гражданските и военните цели: значението на технологията както за гражданския, така и за военния сектор, и нейния потенциал за постигане на напредък и в двете области, както и риска от използване на определени технологии за подкопаване на мира и сигурността;
  • Рискът технологията да се използва в нарушение на правата на човека: потенциалната злоупотреба с технологията в нарушение на правата на човека, в т.ч. за ограничаване на основните свободи.

Колективни оценки на риска с държавите членки

От десетте възлови технологични области в препоръките са определени четири технологични области, при които е много вероятно рисковете за технологичната сигурност и от изтичането на технологии да са най-чувствителни и непосредствени:

  • Авангардни полупроводникови технологии (микроелектроника, фотоника, високочестотни интегрални схеми, оборудване за производство на полупроводници);
  • Технологии в сферата на изкуствения интелект (високопроизводителни изчислителни технологии, изчисления в облак и периферни изчисления, анализ на данни, компютърна визуализация, езикова обработка, разпознаване на обекти);
  • Квантови технологии (квантови изчислителни технологии, квантова криптография, квантови комуникации, квантови сензори и радари);
  • Биотехнологии (техники на генетична модификация, нови геномни техники, генетично насочване, синтетична биология).

Комисията препоръчва до края на тази година държавите членки да извършат заедно с Комисията първоначални колективни оценки на риска в тези четири области. Препоръката включва някои ръководни принципи за структуриране на колективните оценки на риска, в т.ч. консултации с частния сектор и защита на поверителността.

При взимането на решения за предложения за по-нататъшно колективно оценяване на рисковете с държавите членки в една или повече допълнително изброени технологични области или подобласти Комисията ще отчита текущите или планираните действия за насърчаване или партньорство в разглежданата технологична област. В по-общ план Комисията ще има предвид, че предприетите мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС в съответните области могат да допринесат за намаляване на някои технологични рискове.

Следващи стъпки

Комисията ще работи заедно с държавите членки в рамките на съответните експертни форуми за стартиране на колективните оценки на риска в четирите горепосочени технологични области.

Освен това Комисията ще започне открит диалог с държавите членки за подходящия график и обхвата на допълнителното оценяване на рисковете, като вземе предвид, наред с другото, динамиката на тези рискове. До пролетта на 2024 г. Комисията може да представи допълнителни инициативи въз основа на този диалог, натрупания при първоначалните колективни оценки на риска опит, както и евентуалната допълнителна информация за изброените технологични области.

Препоръката няма да повлия на резултата от оценяването на рисковете. Като основа за по-нататъшно обсъждане на необходимостта от целенасочени и целесъобразни мерки за насърчаване, партньорство или защита в някоя от посочените технологични области или подобласти може да послужи единствено подробната колективна оценка на равнището и естеството на разглежданите рискове.

Контекст

На 20 юни 2023 г. Комисията и върховният представител приеха Съвместното съобщение относно Европейска стратегия за икономическа сигурност. Европейската стратегия за икономическа сигурност се основава на подход, почиващ на три стълба: насърчаване на икономическата основа и конкурентоспособността на ЕС; защита срещу рискове; както и партньорски отношения с възможно най-широк кръг държави за посрещане на общите проблеми и защита на общите интереси.

В него се определят редица действия, които трябва да бъдат предприети за справяне с рисковете за устойчивостта на веригите на доставки, рисковете за физическата и киберсигурността на критичните инфраструктури, рисковете, свързани с технологичната сигурност и изтичането на технологии, както и рисковете от използване на икономическата зависимост като оръжие или икономическата принуда. Представеният в препоръката списък е част от третата категория на тези действия.

За повече информация

Съвместно съобщение относно Европейска стратегия за икономическа сигурност

По информация на Европейската комисия, IP/23/4735