Цифров суверенитет: Европейският законодателен акт за интегралните схеми влезе в сила

На 21 септември 2023 Европейският законодателен акт за интегралните схеми влезе в сила. Той въвежда всеобхватен набор от мерки за гарантиране на сигурността на доставките, устойчивостта и технологичното лидерство на ЕС в областта на полупроводниковите технологии и приложения.

Полупроводниците са основните градивни елементи на цифровите и цифровизираните продукти. От смартфоните и автомобилите, през критичните приложения и инфраструктури за здравно обслужване, енергетика, отбрана и комуникации до промишлената автоматизация — полупроводниците са от основно значение за съвременната цифрова икономика. Те са също в центъра на силни геостратегически интереси и на световната технологична надпревара.

Конкретно Европейският законодателен акт за интегралните схеми ще укрепи производствените дейности в Съюза, ще стимулира европейската екосистема в областта на проектирането и ще подкрепи разрастването и иновациите по цялата верига за създаване на стойност. Чрез Европейския законодателен акт за интегралните схеми Европейският съюз се стреми да постигне целта си за удвояване на настоящия си дял от световния пазарен до 20 % през 2030 г.

Три стълба на Европейския законодателен акт за интегралните схеми

Европейският законодателен акт за интегралните схеми се състои от три основни стълба.

Първият стълб — инициативата „Интегрални схеми за Европа“ — укрепва технологичното лидерство на Европа, като улеснява трансфера на знания от лабораторията до производството, запълва празнината между научните изследвания и иновации и промишлените дейности и насърчава европейските предприятия да внедряват иновативни технологии в производството. Инициативата „Интегрални схеми за Европа“ ще се изпълнява основно от съвместното предприятие „Интегрални схеми“.

Инициативата ще бъде подкрепена със средства на ЕС в размер на 3,3 милиарда евро, които се очаква да бъдат допълнени със средства от държавите членки. По-конкретно, тези инвестиции ще подкрепят дейности като създаването на модерни пилотни производствени линии за ускоряване на иновациите и технологичното развитие, разработването на облачна платформа за проектиране, създаването на експертни центрове, разработването на квантови интегрални схеми, както и създаването на Фонд за интегралните схеми за улесняване на достъпа до дългово финансиране и собствен капитал.

Вторият стълб на Европейския законодателен акт за интегралните схеми стимулира публичните и частните инвестиции в производствени съоръжения за производителите и доставчиците на интегрални схеми.

Вторият стълб създава рамка за гарантиране на сигурността на доставките чрез привличане на инвестиции и увеличаване на капацитета на производството на полупроводници. За целта в него се определя нормативната уредба за интегрирани производствени съоръжения и отворени производствени предприятия на ЕС за интегрални схеми, които са „първи по рода си“ в Съюза и допринасят за сигурността на доставките и за устойчивостта на екосистемата в интерес на Съюза. Към момента на предложението за Законодателен акт за интегралните схеми Комисията вече посочи, че държавна помощ може да се предоставя на първи по рода си съоръжения в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

С третия си стълб Европейският законодателен акт за интегралните схеми изгражда още механизъм за координация между държавите членки и Комисията за укрепване на сътрудничеството със и между държавите членки, наблюдение на предлагането на полупроводници, оценка на търсенето, предвиждане на недостига и, ако е необходимо, задействане на кризисен етап. Като първа стъпка на 18 април 2023 г. беше създадена система за сигнализиране в областта на полупроводниците. Тя позволява на всяка заинтересована страна да докладва за смущения във веригата за доставки на полупроводници.

Следващи стъпки

Също на 21 септември 2023 влезе в сила Регламентът за съвместното предприятие „Интегрални схеми“, което дава възможност за започване на изпълнението на основната част от инициативата „Интегрални схеми за Европа“. Освен това Фондът за интегралните схеми също ще започне своята дейност. С влизането в сила на Законодателния акт за интегралните схеми официално ще започне и работата на новосъздадения Европейски съвет по полупроводниците, който ще бъде ключовата платформа за координация между Комисията, държавите членки и заинтересованите страни.

В рамките на втория стълб промишлеността ще може да кандидатства за планирани „първи по рода си“ съоръжения, за да получи статут на „интегрирано производствено съоръжение“ или „отворено производствено предприятие на ЕС за интегрални схеми“. Този статут ще позволи създаването и функционирането на тези съоръжения в рамките на Съюза, като по този начин ще се даде възможност за рационализиран подход към административните заявления и издаването на разрешения. Този статут ще изисква също така тези съоръжения да отговарят на критериите, за да се гарантира техният принос към целите на ЕС и тяхната надеждност като доставчици на интегрални схеми по време на криза.

Контекст

В речта си за състоянието на Съюза през 2021 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен призова за първи път за обща европейска стратегия за сектора на полупроводниците. През февруари 2022 г., заедно с Европейския законодателен акт за интегралните схеми, Комисията публикува целево проучване сред заинтересованите страни за събиране на подробна информация относно търсенето на интегрални схеми и полупроводникови пластини, за да разбере по-добре как недостигът на интегрални схеми се отразява на европейската промишленост. През февруари 2022 г. Комисията предложи Европейския законодателен акт за интегралните схеми. През април 2023 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, относно Законодателния акт за интегралните схеми. Приетите мерки ще помогнат на Европа да постигне целите си по Цифровото десетилетие до 2030 г., като насърчават по-екологична, по-приобщаваща и цифрова Европа.

За повече информация

Европейският законодателен акт за интегралните схеми влиза в сила днес: Въпроси и отговори

Европейски законодателен акт за интегралните схеми: Въпроси и отговори

Европейски законодателен акт за интегралните схеми: Онлайн информационна страница

Европейски законодателен акт за интегралните схеми: Информационен документ

Съобщение относно Европейския законодателен акт за интегралните схеми

По информация на Европейската комисия, IP/23/4518