Инструмент за възстановяване NextGenerationEU: Изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост е в ход


През септември 2023 Комисията прие втория си годишен доклад относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмента за реформи и инвестиции на стойност 800 милиарда евро, който е в основата на NextGenerationEU.

В доклада се посочва напредъкът, постигнат с МВУ за повишаване на икономическата и социалната устойчивост на държавите членки и за изпълнение на плана REPowerEU, отговора на ЕС на трудностите и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от агресивната война на Русия срещу Украйна.

В доклада се подчертават ползите от този уникален инструмент, основан на резултатите, при който изплащането на средства от ЕС зависи от постигането на договорените ключови етапи и цели, които отговарят на специфичните предизвикателства пред държавите членки и на приоритетите на ЕС. В доклада се посочва също така, че е постигнат значителен напредък по отношение на прозрачността и защитата на финансовите интереси на ЕС.

Държавите членки и всички заинтересовани страни, заедно с Европейския парламент и Съвета, работиха в тясно сътрудничество за постигането на тези резултати.

Постигане на напредък по изпълнението на МВУ

Към 19 септември 2023 Комисията е получила 34 искания за плащане от 21 държави членки и е изплатила 153,4 милиарда евро за изпълнението на договорените инвестиции и реформи. Съветът вече прие четири преработени плана за възстановяване и устойчивост на държавите членки, включващи главите за REPowerEU, а Комисията е в процес на изготвяне на оценки по още 17 преработени плана.

В доклада се посочват множество примери за това как финансирането по МВУ е спомогнало за осъществяването на важни реформи и инвестиции. Постигнат е съществен напредък в изпълнението на всичките шест стълба на политиката на МВУ. По този начин МВУ стимулира положителни промени в области като например климатичния и цифровия преход, социалните действия, здравеопазването и социално-икономическата и институционалната устойчивост. Последиците от него не само се усещат във всяка държава членка, но подкрепят също така икономическото социално и териториално сближаване в целия Съюз.

Например над 6 милиона души са участвали в образование и обучение, финансирани по линия на МВУ, 1,4 милиона дружества са получили подкрепа, 5,8 милиона души са се възползвали от мерки за защита срещу бедствия, свързани с климата, като наводнения и горски пожари, а 22 милиона мегаватчаса потребление на енергия са спестени благодарение на изпълнението на плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В контекста на устойчивия напредък в разгръщането на мерките, финансирани по линия на МВУ, Комисията продължи успешно да набира средства на капиталовите пазари за финансиране на Механизма, като до момента са емитирани „зелени“ облигации по NextGenerationEU на стойност над 44 милиарда евро.

Високо равнище на прозрачност

Комисията се стреми към висока степен на яснота и прозрачност при изпълнението на МВУ, която дори надхвърля правните изисквания. Тя публикува шест документа с насоки, съдържащи разяснения в подкрепа на националните органи. Това е и целта на рамката за справяне с потенциалните отстъпления от ключовите етапи и целите, включена в днешния доклад.

Комисията поддържа богата база данни на уебсайта на МВУ, включително относно отделните ПВУ. Днес публикувахме преработени страници по държави, за да отразим по-добре ролята на МВУ за изпълнението на нашия план REPowerEU, както и промените в отделните ПВУ.

В последната редакция на Регламента за МВУ се изисква от държавите членки да публикуват информация за 100-те крайни получатели, получаващи най-голям размер на финансиране по МВУ. Оттогава Комисията поиска от държавите членки бързо да предоставят тези данни и ги консолидира в набора от показатели за възстановяване и устойчивост — онлайн портал, в който се проследява напредъкът в изпълнението на МВУ като цяло и на всеки национален план за възстановяване и устойчивост. Освен това, за да повиши допълнително видимостта и прозрачността, тази година Комисията стартира интерактивна онлайн карта на подкрепяните от МВУ проекти във всяка държава членка.

Следва да се отбележи, че са проведени 11 диалога на високо равнище за възстановяване и устойчивост за обсъждане на МВУ с Европейския парламент и 21 заседания на неформалната експертна група по МВУ с участието на Комисията и държавите членки.

Мощна защита на финансовите интереси на ЕС

През 2023 г., като взе предвид препоръките на Европейския парламент, Съвета и Европейската сметна палата, Комисията допълнително укрепи стабилността на своята рамка за контрол, за да предостави допълнителна увереност относно правомерното използване на средствата по МВУ и ефективната защита на финансовите интереси на Съюза, като по този начин допълни основната отговорност, която носят държавите членки.

Досега Комисията е извършила 14 основани на риска последващи одита на ключовите етапи и целите, за да получи допълнителна увереност, че информацията, предоставена от държавите членки относно тяхното задоволително изпълнение, е вярна. След като провери адекватността на националните системи за контрол с цел защита на финансовите интереси на Съюза при оценката на първоначалните ПВУ, Комисията също така извърши 27 одита на тези системи и ще извърши одит на всички държави членки поне веднъж до края на годината.

Изявления на членове на колегиума:

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Възстановяването от икономическите последици от пандемията е в ход и това се дължи и на NextGenerationEU. Финансирахме нови и модернизирани болници и училища, подкрепихме предприятията и семействата и укрепихме устойчивостта на нашия Съюз, така че никой да не бъде пренебрегнат. Това е Европа в най-добрата ѝ светлина. Днешният годишен доклад обобщава всички тези постижения и показва пътя към 2026 г.“

Контекст

Настоящият доклад е вторият от поредица годишни доклади на Комисията, в които ще се разглежда изпълнението на механизма през целия му жизнен цикъл, както се изисква с Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост. Той ще бъде включен в текущия диалог относно прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, който ще се проведе между институциите на Съюза и със заинтересованите страни.

Информацията, предоставена в настоящия доклад, се основава на съдържанието на приетите планове за възстановяване и устойчивост, оценени от Комисията, на данните, докладвани от държавите членки до края на април 2023 г. като част от задължението им за докладване на всеки шест месеца, и на промените в изпълнението на Механизма до 1 септември 2023 г.

За повече информация

Информационен документ относно годишния доклад за МВУ

Първи годишен доклад относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Консолидиран текст на Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Набор от показатели за възстановяване и устойчивост

Въпроси и отговори: Механизъм за възстановяване и устойчивост

По информация на Европейската комисия, IP/23/4506