Подход на ЕС за засилване на икономическата сигурност

На 20 юни 2023 Европейската Комисия и Върховният представител публикуваха съвместно съобщение за Европейската стратегия за икономическа сигурност. Основният акцент на съвместното съобщение е насочен преди всичко към намаляване до минимум на рисковете, които се пораждат от определени икономически потоци в контекста на прояви на засилено геополитическо напрежение и ускорени технологични изменения, като се запазва максимално високо равнище на икономическа свобода и динамика.

Предложената стратегия определя обща рамка за постигане на икономическа сигурност чрез насърчаване на икономическата база и конкурентоспособността на ЕС, защита от рискове, както и създаване на партньорски отношения с възможно най-широк кръг държави с цел справяне с общите проблеми и защита на общите интереси. Мерките в областта на икономическата сигурност ще се ръководят от основополагащите принципи на пропорционалност и прецизност.

По-обхватен подход към управлението на риска

Рисковете, породени от някои икономически връзки, бързо се изменят в настоящата геополитическа и технологична среда, като непрекъснато се преплитат със заплахи в областта на сигурността. Поради това ЕС трябва да разработи всеобхватен подход за цялостно разпознаване, оценка и управление на рисковете за своята икономическа сигурност.

Стратегията предлага да се извърши задълбочена оценка на рисковете за икономическата сигурност в четири области:

 • рискове за устойчивостта на веригите на доставки, включително на енергийната сигурност;
 • рискове за физическата и цифровата сигурност на критичната инфраструктура;
 • рискове, всързани с технологичната сигурност и изтичането на технологии;
 • рискове от използването като оръжие на икономическата зависимост или икономическата принуда.

В стратегията се предлага методология за оценка на тези рискове. Стратегията трябва да се изпълнява от Комисията и държавите членка в сътрудничество с Върховния представител, а когато е целесъобразно, да се ползва приносът на частния сектор. Тя трябва да се реализира като динамичен и постоянен процес.

В стратегията се определя как да се смекчават идентифицираните рискове с помощта на тристранен подход, по-специално чрез:

 • насърчаване на конкурентоспособността на ЕС, укрепване на общия пазар, подкрепа за силна и устойчива икономика, инвестиции в уменията и подпомагане на научноизследователската, технологичната и промишлената база на ЕС;
 • защита на икономическата сигурност на ЕС чрез спектър от съществуващи политики и инструменти, както и разработвана на нови такива за справяне с възможните пропуски. Това може да се постигне по пропорционален и прецизен начин, при който се ограничават отрицателните и страничните ефекти върху европейската и глобалната икономика;
 • Създаването на партньорски отношения с възможно най-широк кръг държави с цел заздравяване на икономическата сигурност, включително чрез задълбочаване и финализиране на търговски споразумения, укрепване на други партньорски отношения, както и на основани на правила икономически ред и многостранни институции, например Световната търговска организация, а също и чрез инвестиции в устойчивото развитие с помощта на Глобалния портал.

Следващи стъпки

Съобщението полага основата за стратегическа дискусия с държавите — членки на ЕС и с Европейския парламент за разработване на всеобхватен подход за защита на икономическата сигурност на Съюза. Европейският съвет ще разгледа стратегията на заседанието си на 29—30 юни 2023 г.

В съобщението се определят следните нови действия:

 • разработване съвместно с държавите членки на рамка за оценка на рисковете, засягащи икономическата сигурност на ЕС; това включва изготвяне на списък с технологии, които са от решаващо значение за икономическата сигурност, и оценка на свързаните с тях рискове с оглед на разработването на подходящи мерки за смекчаване на последиците;
 • започване на структуриран диалог с частния сектор, за да се разработи общо разбиране за икономическата сигурност и да се насърчи последният да извършва надлежна проверка и управление на риска с оглед на опасенията, свързани с икономическата сигурност;
 • продължаване на подкрепата на технологичния суверенитет и устойчивостта на веригите за създаване на стойност на ЕС, включително чрез разработване на критични технологии чрез платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP);
 • преглед на Регламента за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.
 • проучване на възможностите за осигуряване на подходяща целенасочена подкрепа за научноизследователската и развойната дейност в областта на технологиите с двойна употреба;
 • цялостно прилагане на регламента на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба и внасяне на предложение за гарантиране на неговата ефективност и ефикасност;
 • проучване заедно с държавите членки какви рискове за сигурността могат да възникнат от изходящите инвестиции и въз основа на проучването до края на годината да внесе предложение за инициатива;
 • предлагане на мерки за подобряване на сигурността на научните изследвания с помощта на гарантиране на систематичното и стриктно прилагане на съществуващите инструменти и идентифициране и отстраняване на оставащите пропуски;
 • проучване на целенасоченото използване на инструментите на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) за повишаване на икономическата сигурност на ЕС, включително инструментите за противодействие на хибридни заплахи, за кибердипломация, както иструмента за справяне с чуждестранното манипулиране на информацията и вмешателство (ЧМИВ);
 • даване на указания на Единното звено на ЕС за анализ на разузнавателна информация (SIAC) да работи конкретно за откриването на възможни заплахи за икономическата сигурност на ЕС;
 • гарантиране, че защитата и насърчаването на икономическата сигурност на ЕС са напълно интегрирани във външната дейност на Европейския съюз, и засилване на сътрудничеството с трети държави по въпросите на икономическата сигурност.

Контекст

Отворената, основана на правила търговия е работила за оформянето и облагодетелстването на ЕС от неговото създаване. Същевременно нарастващото геополитическо напрежение и засилената геостратегическа и геоикономическа конкуренция, както и сътресенията като пандемията от COVID и агресивната война на Русия срещу Украйна подчертаха рисковете, присъщи на някои икономически зависимости. Посочените рискове — освен ако не се управляват правилно — могат да поставят под въпрос функционирането на нашите общества, икономики, стратегически интереси и способността ни да действаме. Всеобхватната стратегия, включваща съвместни действия във вътрешните и външните политики и съгласувана съвкупност от мерки на равнището на ЕС и на държавите членки, е от съществено значение, за да може ЕС да оценява и управлява рисковете, като същевременно запазва нашата отвореност и международна ангажираност.

За повече информация

Европейска стратегия за сигурност — съобщение

Европейска стратегия за сигурност — информационен документ

По информация на Европейската комисия, IP/23/3358