Предложение на Комисията за социалната икономика: начини за оползотворяването на пълния ѝ потенциал за създаване на работни места, иновации и социално приобщаване

На 13 юни 2023 Комисията препоръча конкретни мерки в подкрепа на социалната икономика, която дава предимство на хората и на социалните и екологичните каузи пред печалбите. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят общо 13,6 милиона души, чиято цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени нашите общества. Те обхващат разнообразни сектори — от социални услуги и услуги за полагане на грижи до жилищно настаняване, отдих и енергия на достъпни цени; и включват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и социални предприятия.

Целта на предложението е да се създадат благоприятни условия за процъфтяването и растежа на организациите на социалната икономика и да се повиши осведомеността за техния потенциал, по-специално по отношение на създаването на качествени работни места, подкрепата за иновациите и социалното приобщаване.

Като последващо действие на плана за действие за социалната икономика от 2021 г., днес Комисията представя:

Нов тласък за насърчаване на социалната икономика

Въпреки приноса си за обществото, организациите на социалната икономика често се сблъскват с пречки при развитието и разрастването на своите дейности поради липсата на разбиране и признаване на бизнес моделите им. За да се преодолеят тези предизвикателства, в предложената препоръка на Съвета държавите членки се призовават да разработят всеобхватни стратегии за социалната икономика с цел насърчаване на благоприятстваща я среда във всички съответни области чрез адаптиране на рамките на политиката и на правните рамки. По този начин целта е да се насърчи създаването на качествени работни места, да се стимулира местната икономика и да се засили социалното и териториалното сближаване.

Например Комисията предлага мерки за:

  • Разработване на политики за пазара на труда, които подпомагат служителите в социалните предприятия (напр. чрез обучение), насърчават социалното предприемачество и гарантират справедливи условия на труд чрез социален диалог и колективно договаряне.
  • Признаване на ролята на социалната икономика за социалното приобщаване, например за предоставянето на достъпни и висококачествени социални услуги и услуги за полагане на грижи и жилищно настаняване, особено за групите в неравностойно положение.
  • Подобряване на достъпа до публично и частно финансиране, включително до фондовете на ЕС.
  • Осигуряване на достъп до пазарни възможности и обществени поръчки.
  • Ползване на възможностите, предоставени от правилата за държавната помощ в подкрепа на социалната икономика, включително разпоредбите за помощ за започване на дейност, реинтеграция на работници в неравностойно положение и подкрепа за местната инфраструктура.
  • Гарантиране, че системите за данъчно облагане подкрепят социалната икономика чрез опростяване на административните процедури и обмисляне на подходящи данъчни стимули.
  • Повишаване на осведомеността за социалната икономика и нейния принос, по-специално чрез изследвания и данни.

Освен това Комисията препоръчва държавите членки да използват оптимално наличното финансиране от ЕС, като например Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и InvestEU, за да подпомогнат насърчаването на социалната икономика. Комисията може също така да предостави допълнителна подкрепа чрез събиране на данни и провеждане на изследвания в областта на социалната икономика в рамките на ЕС.

Обслужване на едно гише за подкрепа на социалната икономика

Като част от днешните предложения Комисията стартира и портала на социалната икономика — уебсайт за обслужване на едно гише, който предоставя на субектите от социалната икономика информация на равнище ЕС относно финансирането, възможностите за обучение, проявите, информация за отделните държави, както и и къде могат да бъдат намерени допълнителни ресурси като инструмент за изграждане на капацитет.

Следващи стъпки

Държавите членки ще обсъдят предложението на Комисията за препоръка на Съвета с оглед на приемането му от Съвета. След като бъде прието, с предложението държавите членки са приканени да приемат или актуализират своите стратегии за социалната икономика в срок от 18 месеца. На държавите членки се препоръчва също така да създадат обслужване на едно гише за социалната икономика, да създадат местни и/или регионални звена за контакт, действащи като „посланици на социалната икономика“, и да назначат координатори по въпросите на социалната икономика в националните институции, за да се гарантира съгласуваност между политиките.

Комисията ще наблюдава изпълнението на стратегиите чрез редовни консултации с държавите членки чрез Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила.

Контекст

През декември 2021 г. Комисията представи план за действие за социалната икономика, за да подпомогне социалната икономика да процъфтява и да реализира изцяло своя потенциал. Новото предложение за препоръка на Съвета и порталът за социална икономика бяха две действия, обявени в плана. Друго действие беше стартиралата през март тази година Академия на ЕС и ОИСР за политика в областта на младежкото предприемачество (YEPA). Тя има за цел да се справи с предизвикателствата, пред които са изправени младите предприемачи при започването на своя бизнес, като например достъпа до финансиране и умения, както се потвърждава и от неотдавнашно проучване на Евробарометър.

Освен това, както е предвидено в работната програма на Комисията, по-късно тази година Комисията ще предложи трансгранична инициатива относно сдруженията, за да им се даде възможност да се възползват пълноценно от единния пазар. Освен това днес Комисията публикува два работни документа на службите, за да се подобри разбирането на съответните данъчни правила за субектите от социалната икономика и трансграничните дарения за обществено полезни инициативи.

Организациите на социалната икономика играят решаваща роля за справяне с обществените предизвикателства и за насърчаване на справедливи условия на труд чрез включване на служителите във вземането на решения и в управлението. Те също така създават възможности за по-слабо представените групи като жените и младите хора и допринасят за справедливия и приобщаващ цифров и екологичен преход.

Социалната икономика спомага за постигането на целите на Плана за действие на Европейския стълб на социалните права и на водещите цели на ЕС до 2030 г., одобрени от държавите — членки на ЕС, за заетост на най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години, за обучение на най-малко 60 % от хората и за извеждане на най-малко 15 милиона души от бедност или социално изключване. Пакетът за социалната икономика също допринася за Eвропейската година на уменията, като насърчава възможностите за развитие на умения в сектора на социалната икономика.

За повече информация

Предложение за препоръка на Съвета относно развитието на рамкови условия за социалната икономика.

Работен документ на службите на Комисията: Съответни рамки за данъчно облагане за субектите от социалната икономика

Работен документ на службите на Комисията: Недискриминационно данъчно облагане на благотворителните организации и техните донори: принципи въз основа на съдебната практика на Съюза

Информационен документ

Уебсайт на портала на социалната икономика

Уебсайт на Плана за действие в областта на социалната икономика

Въпроси и отговори: План за действие за социалната икономика

Европейска година на уменията

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

По информация на Европейската комисия, IP/23/3188