Комисията приема нови регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения и хоризонтални насоки

Снимка: HBER © Copyright European Union 2023

На 1 юни 2023 Европейската комисия прие преработени регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения по отношение на споразумения за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и споразумения за специализация (РГОХС), придружени от преработени хоризонтални насоки, след задълбочена оценка и преглед на действащите правила. Преработените регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения (РГОХС) и преработените насоки предоставят на предприятията по-ясни и актуални указания, за да им помогнат да оценят съвместимостта на своите споразумения за хоризонтално сътрудничество с правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Новите РГОХС ще влязат в сила на 1 юли 2023 г., а за насоките това ще стане след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Основни промени в преразгледаните правила

С РГОХС споразуменията за НИРД и за специализация се освобождават от забраната по член 101, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), при спазване на определени условия. По този начин правилата предвиждат защитен режим, в рамките на който определени споразумения са групово освободени от правилата в областта на конкуренцията.

С преразгледаните правила, приети днес, се въвеждат следните промени:

  • Разширяване на обхвата на Регламента за групово освобождаване на споразумения за специализация, за да включва повече видове споразумения за производство, сключени от повече от две страни. Освен това с преразгледаните правила се въвежда по-гъвкав подход за изчисляване на пазарните дялове за целите на груповото освобождаване. Те включват и конкретни насоки за това как то да се прилага.
  • Повишаване на яснотата и гъвкавостта по отношение на изчисляването на пазарните дялове за целите на прилагането на Регламента за групово освобождаване за НИРД и включване на насоки за неговото прилагане. По-специално, в преразгледаните правила се отделя по-голямо внимание на защитата на конкуренцията в областта на иновациите, особено в случаи, когато не е възможно да се изчислят пазарните дялове, и в този контекст се подчертават правомощията на Комисията и на националните органи за защита на конкуренцията да оттеглят прилагането на груповото освобождаване в отделни проблемни случаи.
  • Актуализиране на уводната глава от насоките с най-новата съдебна практика относно ключови понятия като съгласувани практики, потенциална конкуренция, ограничаване с оглед на целта и с оглед на резултата и съпътстващи ограничения. Тази глава съдържа също така нови насоки относно прилагането на член 101 от ДФЕС по отношение на споразумения между съвместни предприятия и техните дружества майки, както и разширени насоки за това как да се прилагат насоките към споразумения, които включват сътрудничество в повече от един вид дейност (напр. производство и пазарна реализация).
  • Нов раздел относно споразуменията за съвместно ползване на мобилна далекосъобщителна инфраструктура, отразяващ неотдавнашната практика на прилагане на правилата, в главата от хоризонталните насоки относно споразуменията за производство. В тези нови насоки се определят факторите, които са от значение за оценката на тези споразумения, а също така е включен списък с минимални условия, които дружествата трябва да спазват, за да намалят риска от нарушаване на правилата за конкуренция.
  • Разширяване и изясняване на главата от насоките относно споразуменията за закупуване, за да се отрази неотдавнашната практика. В преразгледаната глава се обяснява разграничението между съвместно закупуване и картели на купувачи. В нея също така се пояснява, че съвместното закупуване обхваща и договорености, при които купувачите договарят условията за закупуване съвместно, но всеки купувач извършва своите покупки независимо. В нея също така се обръща по-голямо внимание на възможните антиконкурентни последици по отношение на предлагането нагоре по веригата и се предоставят насоки относно някои тактики за съвместно водене на преговори, включително използването на временни спирания на поръчките.
  • Разширяване на главата от насоките относно споразуменията за пазарна реализация, за да се включи нов раздел за консорциумите за подаване на оферти и насоки за това как те да бъдат разграничавани от тръжни манипулации.
  • Преструктуриране и разширяване на главата от насоките за обмен на информация, за да се отразят новостите в съдебната практика и прилагането на правилата. Преразгледаната глава включва допълнителни насоки относно: i) понятието за търговска информация с чувствителен характер; ii) видовете обмен на информация, които могат да представляват ограничаване на конкуренцията с оглед на целта; iii) потенциални благоприятни за конкуренцията последици от масивите от данни; iv) непреки форми на обмен на информация, включително договорености от възловия тип съглашателство (hub-and-spoke); v) подаване на сигнали за нарушаване на конкуренцията чрез публично обявяване; и vi) практически мерки, които дружествата могат да предприемат, за да избегнат нарушения, като например ограничаване на обхвата на обмена, използване на „чисти екипи“ (clean teams) или независими доверени лица и публично дистанциране.
  • Изменение на главата от насоките относно споразуменията за стандартизация с цел по-голяма гъвкавост по отношение на изискването за открито участие в процеса на определяне на стандарти. В преразгледаната глава също така се пояснява: i) че оповестяването от страните по споразумение за стандартизация на най-високaта тарифа на съвкупно начисляваните лицензионни възнаграждения не нарушава конкуренцията; и ii) изискването към участниците да оповестяват съответните права върху интелектуалната собственост.
  • Нова глава в хоризонталните насоки, обхващаща споразуменията за устойчивост, за да се поясни, че антитръстовите правила не възпрепятстват споразуменията между конкуренти, които преследват цел за устойчивост. Новите насоки съдържат широко определение на целите за устойчивост въз основа на целите на ООН за устойчиво развитие и в тях са посочени различни примери за споразумения за устойчивост, които обикновено попадат извън обхвата на член 101, параграф 1 от ДФЕС. Новите правила също така осигуряват „мек“ защитен режим за споразуменията за стандартизация в областта на устойчивостта, които отговарят на определени условия. Те също така изясняват как дадено споразумение за устойчивост може да бъде освободено, като описват видовете ползи, които могат да бъдат взети предвид. В новата глава са включени и хипотетични примери, които илюстрират кога се прилага член 101 от ДФЕС. В новата глава относно устойчивостта също така се напомня на дружествата, желаещи да сключат споразумение за устойчивост, че могат да поискат неофициални насоки от Комисията, за да се гарантира спазването на правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Предоставянето на такива насоки може да допълни общата рамка за анализ, изложена в новата глава относно устойчивостта.

Допълнителна подробна информация за основните промени може да бъде намерена в обяснителна бележка, която придружава преразгледаните правила.

Контекст на процеса на преразглеждане

През май 2021 г. Комисията публикува работен документ на службите на Комисията, в който са изложени резултатите от оценката на действащите регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения (РГОХС) от 2010 г. и хоризонталните насоки от 2011 г. Оценката показа, че това са полезни инструменти, които значително улесняват самооценката на хоризонталните споразумения и спомагат за намаляването на разходите за предприятията. Тя обаче също така показа, че правилата трябва да бъдат адаптирани към пазарните и обществените промени, настъпили след приемането на тези инструменти.

След оценката, през юни 2021 г. Комисията започна оценка на въздействието, в рамките на която събра допълнителни данни за областите, в които е необходимо подобрение, включително чрез открита обществена консултация, семинари и дискусии със заинтересовани страни и с национални органи за защита на конкуренцията, както и чрез целеви експертни доклади.

През март 2022 г. Комисията започна обществена консултация относно проекта за преработените РГОХС и хоризонтални насоки. Резултатите от обществената консултация са обобщени в доклада за оценка на въздействието, който също е публикуван днес. Този доклад включва повече подробности относно дейностите по консултацията, както и оценката на предложените промени.

Обща информация за регламентите за групово освобождаване на хоризонтални споразумения (РГОХС)

С член 101, параграф 1 от ДФЕС се забраняват споразумения между дружества, които ограничават конкуренцията. Въпреки това съгласно член 101, параграф 3 от ДФЕС такива споразумения са съвместими с единния пазар, при условие че допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите справедлив дял от получените ползи, без да елиминират конкуренцията.

С РГОХС споразумения за НИРД и за специализация, които отговарят на определени условия, се освобождават от забраната по член 101, параграф 1 от ДФЕС, с което се създава защитен режим за тези споразумения. РГОХС се придружават от хоризонталните насоки, в които се предоставят указания за това: i) как да се прилагат РГОХС; ii) как да се оценяват споразуменията за НИРД и за специализация, които попадат извън защитения режим; iii) как да се оценяват различни други общи видове споразумения за сътрудничество между конкурентни дружества. Това включва споразумения за съвместно закупуване и съвместна търговска реализация, споразумения за стандартизация, обмен на информация и споразумения за устойчивост.

За повече информация

Вижте специалната уебстраница на ГД „Конкуренция“, на която са публикувани всички коментари на заинтересованите страни, представени в контекста на оценката и оценката на въздействието, резюметата за различните дейности по консултацията, работният документ на службите на Комисията относно оценката, експертните доклади, изготвени във връзка с оценката на въздействието, и докладът за оценката на въздействието.

Не пропускайте възможността да слушате дебат относно някои от ключовите новости във връзка с РГОХС и хоризонталните насоки във втория епизод на онлайн предаването Let's Talk Competition, който ще се излъчи на 26 юни 2023 г. от 13:00 ч. (централноевропейско време). Повече информация можете да намерите на специалния уебсайт на проявата.

Въпроси и отговори относно приемането на новите регламенти за групово освобождаване на хоризонтални споразумения и хоризонтални насоки

По информация на Европейската комисия, IP/23/2990