Възможности за финансиране на МСП за засилване на иновациите и интернационализацията в културните и творческите индустрии

Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

- разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

- насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

- интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Подкрепата ще включва задължително обучение и дейности за повишаване/преквалификация, в съответствие със специфичните нужди на МСП, включително умения, необходими за екологичния и цифров преход.

Освен това, като част от подкрепата, МСП ще трябва да включат дейности за разширяване в международен план, въз основа на тяхното ниво на готовност за интернационализация.

FRIEND CCI ще публикува общо две покани за набиране на предложения. Втората покана за представяне на предложения се планира да бъде публикувана през ноември 2023.

Двете покани за предложения ще преследват едни и същи цели.

По време на първата и втората покана за предложения ще бъдат финансирани най-малко 21 проекта за сътрудничество с изискването поне две МСП от две различни промишлени екосистеми да участват във всеки проект (от които едното МСП трябва да е представител на екосистемата на КТИ), с цел насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни сектори.

За по-подробна информация относно тази покана посетете Funding & Tender portal.

Краен срок за кандидатстване по тази покана: 30 септември 2023