Комисията предлага по-прости, по-ясни и представяни в цифров вид правила за детергентите на единния пазар

На 28 април 2023 Комисията предложи преразгледан регламент относно детергентите, с който се опростяват и адаптират към бъдещето действащите правила, за да се защитят по-добре човешкото здраве и околната среда, както и да се гарантира по-доброто функциониране на единния пазар на детергенти. Преразгледаните правила обхващат нови иновативни продукти като детергенти, съдържащи микроорганизми, и устойчиви нови практики като продажбата на детергенти в съдове за многократно пълнене. С новите правила се въвеждат също така цифрово етикетиране и продуктов паспорт за детергенти и повърхностноактивни вещества.

С това предложение се актуализират съществуващите правила в съответствие с целите на Европейския зелен пакт, Стратегията за устойчивост в областта на химикалите и наскоро приетото съобщение на Комисията относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС.

Предложението цели по-специално:

  • Опростяване на пазарните правила чрез премахване на няколко изисквания, които вече са станали ненужни или излишни: като например: i) задължението за предоставяне на информационен лист за съставките на опасните детергенти; ii) задължителното участие на одобрените лаборатории, които е трябвало да извършват изпитванията съгласно регламента; iii) възможността да се поиска дерогация за повърхностноактивни вещества, които не отговарят на критерия за крайна биоразградимост; и iv) задължението производителите на детергенти и повърхностноактивни вещества да бъдат установени в рамките на Съюза. Освен това етикетите ще бъдат опростени и рационализирани, за да се намали административната тежест за сектора на детергентите и в същото време да се повиши разбираемостта на етикетите от крайните потребители.
  • Въвеждане на доброволно цифрово етикетиране: в предложението се прави разграничение между предварително опаковани продукти и продукти, продавани в опаковка за многократно пълнене. За предварително опаковани продукти икономическите оператори могат да решат да преместят определена задължителна информация върху етикета в цифров етикет, при запазване на физически етикет. А за продукти, продавани в опаковка за многократно пълнене, производителите ще имат възможността да предоставят цялата съдържаща се в етикета информация, с изключение на инструкциите за дозиране на потребителските перилни детергенти, само в цифров вид. Въвеждането на цифрово етикетиране ще намали административната тежестта и разходите за промишлеността и допълнително ще улесни използването и осведомеността на потребителите и професионалните ползватели.

  • Улесняване на продажбите на иновативни безопасни продукти: секторът на детергентите наскоро разработи нови иновативни почистващи продукти, които работят благодарение на действието на микроорганизмите. Тъй като тези микроорганизми могат да бъдат обещаваща алтернатива на вредните химикали, преразгледаният регламент ще въведе изисквания за безопасност за микроорганизмите в детергентите и задължение за производителите да етикетират наличието на микроорганизми в детергентите, така че потребителите да бъдат по-добре информирани. Това не само ще позволи на тези продукти да се движат свободно в рамките на единния пазар, но и ще допринесе за защитата на човешкото здраве и околната среда.
  • Повишаване на устойчивостта и безопасността чрез ясни правила за детергентите за повторно напълване: Предложението гарантира, че потребителите получават необходимата информация, когато купуват детергенти за повторно напълване. В предложението се пояснява, че детергентите, продавани в опаковки за повторно пълнене подлежат на същите правила като предварително опакованите детергенти. С предложението също така се въвежда доброволно цифрово етикетиране за детергенти за повторно пълнене като средство за допълнително улесняване на тази устойчива практика, с която се намалява количеството на опаковките и отпадъците от опаковки, както и на разходите за икономическите оператори.
  • Засилено правоприлагане Въвеждането на продуктов паспорт ще засили надзора на пазара и ще гарантира, че на единния пазар се пускат само безопасни детергенти, които отговарят на нашите правила. В централен регистър на Комисията ще трябва да се включи препратка към продуктовия паспорт, която ще трябва да се декларира на митницата, когато детергентите и повърхностноактивните вещества се представят за свободно обращение на границите на ЕС. Националните инспектори ще продължат да отговарят за извършването на проверки на продуктите, въпреки че нова ИТ система ще проверява всички цифрови продуктови паспорти по външните граници.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за изменение на Регламента относно детергентите ще подлежи на одобрение от Европейския парламент и Съвета като част от обикновената законодателна процедура.

Контекст

Секторът на детергентите е важен подсектор на европейската химическа промишленост, на който се падат приблизително 4,2 % от стойността на производството в целия сектор на химикалите през 2018 г. Общата пазарна стойност на европейската промишленост за детергенти през 2020 г. възлиза на 41,2 милиарда евро. Производството на продукти за целия пазар, което включва продукти за частни и професионални потребители, обхваща около 700 отделни обекта в цяла Европа.

С Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите („Регламент относно детергентите“) се определят правилата, на които детергентите трябва да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара на ЕС.

През 2019 г. в оценката на регламента от Комисията бяха установени някои слабости и области за по-нататъшно подобрение. Една от основните области за подобрение беше припокриването между Регламента относно детергентите и други законодателни актове на ЕС в областта на химикалите, по-специално Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химикали (CLP), Регламента относно биоцидите и Регламента REACH. Тези припокривания често водят до дублиране на изискванията за етикетиране на детергенти, което създава ненужна тежест за сектора на детергентите и застрашава ефективното съобщаване на потребителите на информация за безопасността и употребата. В оценката се стига до заключението, че използването на иновативни цифрови инструменти за съобщаване на такава информация понастоящем не е оптимално.

За повече информация

Предложение за регламент относно детергентите

Абонирайте се за безплатния онлайн бюлетин на Европейската комисия за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

По информация на Европейската комисия, IP/23/2481