Комисията предприема действия за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот в ЕС

За да гарантира правото на равновесие между професионалния и личния живот в държавите членки, през м. април Европейската комисия реши да продължи производствата за установяване на нарушение срещу Белгия, Чехия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Люксембург, Австрия и Словения, като им изпрати мотивирано становище за това, че не са уведомили за национални мерки за пълно транспониране на правилата на ЕС за установяване на права относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

Нови права за родителите и лицата, полагащи грижи, в ЕС

Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот представлява радикална промяна за родителите и лицата, полагащи грижи. Тя улеснява равновесието между семейството и кариерата, като в нея се определят минимални стандарти за правата на отпуск, като отпуск по бащинство, родителски отпуск и отпуск за лица, полагащи грижи. В нея се предвижда и правото на родителите и лицата, полагащи грижи, да изискват гъвкави схеми на работа. Тези нови правила помагат на хората да развиват кариерата и семейния си живот, като същевременно подобряват цялостното си благополучие. Целта им е да се подобри равновесието между професионалния и личния живот за всички, както и да се улеснят родителите и лицата, полагащи грижи, при упражняването на отговорностите си.

В директивата се предвиждат следните права:

  • Отпуск по бащинство: Бащите имат право на най-малко десет работни дни отпуск по бащинство около раждането на детето. Отпускът по бащинство трябва да се заплаща поне колкото отпуска по болест;
  • Родителски отпуск: Всеки родител има право на най-малко четири месеца родителски отпуск, от които два месеца се заплащат и не могат да бъдат прехвърляни. Родителите могат да поискат да ползват отпуска си по гъвкав начин — или като се отсъства напълно от работа, или като непълно работно време, или на части;
  • Отпуск за лица, полагащи грижи: Всички работници, които предоставят лични грижи или помощ на роднина или лице, живеещо в същото домакинство, имат право на най-малко пет работни дни годишен отпуск като лица, полагащи грижи;
  • Гъвкави схеми на работа: Всички работещи родители с деца на възраст до осем години и всички лица, полагащи грижи, имат право да поискат намалено работно време, гъвкаво работно време и гъвкавост на работното място.

Комисията призовава държавите членки да се съобразят с тези правила

След приемането на директивата през 2019 г. държавите членки трябваше да я транспонират до 2 август 2022 г. в националното си законодателство. На 21 септември 2022 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на 19 държави членки поради неуведомяване за мерки за транспониране на тази директива в националното им законодателство. След като анализира отговорите им, Комисията установи, че директивата все още не е напълно транспонирана в 11 държави членки, и поради това реши да предприеме допълнителна стъпка в производството за установяване на нарушение, като изпрати мотивирано становище на Белгия, Чехия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Кипър, Люксембург, Австрия и Словения. Тези държави членки разполагат сега с два месеца, за да предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с мотивираното становище. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.

Контекст

ЕС предостави редица законодателни актове, с които се създават минимални права на гражданите за съчетаване на работата със семейните отговорности.

Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот е сред действията в плана за действие по Европейския стълб на социалните права за по-нататъшно прилагане на принципите, изложени в него. Предложението беше прието на 13 юни 2019 г. и държавите членки разполагаха с три години до 2 август 2022 г., за да приложат директивата в националното си право. Новите правила допълват правата, произтичащи от Директива 92/85 относно бременните работнички, съгласно която жените имат право на най-малко 14 седмици отпуск по майчинство, като поне две са задължителни. Отпускът по майчинство се заплаща поне колкото отпуска по болест в съответната държава.

Директивата действа редом с европейската стратегия за грижите, за да се осигурят качествени, финансово приемливи и достъпни услуги за полагане на грижи в целия Европейски съюз и да се подобри положението както на получателите на грижи, така и на хората, които се грижат за тях, професионално или неформално.

За повече информация

Директива на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи (Директива (ЕС) 2019/1158)

Нови права относно равновесието между професионалния и личния живот

Нови права за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот в ЕС

Равновесие между професионалния и личния живот

Положението на жените на пазара на труда

Статистика относно равнищата на заетостта по пол, възраст и степен на завършено образование

Статистика за заетостта на непълно работно време като процент от общата заетост

Производството на ЕС за установяване на нарушение

База данни за решенията по производства за нарушение

Връзка към производствата за установяване на нарушения от месец април 2023 г.

По информация на Европейската комисия, IP/23/2112