Космическо пространство: Комисията приканва промишлеността да представи предложения за внедряване на новата мрежа от спътници на ЕС за сигурна свързаност — IRIS²

През м. март Комисията отправи покана за представяне на оферти за възлагане на договор за концесия за внедряване на мрежата от спътници на ЕС, наречена IRIS² (Инфраструктура за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез спътник). Публично-частното партньорство между Комисията и частния сектор ще осигури общи инвестиции в проектирането, разработването, внедряването и експлоатацията на правителствената и търговската инфраструктура и нейното използване.

Тази процедура за възлагане на договор е първата стъпка към практическото внедряване на IRIS², като за проекта е предвидено финансиране от бюджета на ЕС в размер на 2,4 милиарда евро.

Комисията очаква да получи предложения от целия спектър на европейската промишлена екосистема — утвърдени европейски промишлени отрасли, динамични МСП и нови участници. Предложенията ще бъдат оценени по време на състезателен диалог, като целта е договорът да бъде подписан до началото на 2024 г. Предоставянето на пълен оперативен капацитет за правителствени услуги е предвидено за 2027 г.

Основната цел на IRIS² е да осигури за държавите членки гарантиран достъп до независими и глобални услуги за свързаност с висока степен на сигурност, които отговарят на техните оперативни нужди, като например за защита на критична инфраструктура, наблюдение и подкрепа за външни действия или управление на кризи, както и за военни приложения. Сигурността на тези комуникации ще се основава на модерни технологии за криптиране, включително квантова криптография.

IRIS² също така ще допринесе за цифровия преход на ЕС и за неговата стратегия за Global Gateway (Глобален портал) и представлява огромен скок по отношение на устойчивостта и технологичния суверенитет на ЕС. Целта на проекта е да се даде възможност за предоставяне на търговска инфраструктура за осигуряване на високоскоростен широколентов достъп и безпрепятствена свързаност в ЕС, както и в географските райони от стратегически интерес извън европейските граници, като Арктическия регион и Африка.

Настоящият геополитически контекст показва колко важни са независимите и сигурни космически комуникационни услуги по време на кризи. Тази амбициозна цел може да бъде постигната единствено чрез съчетаване на движещата сила на публичния сектор и притежаваното от частния сектор ноу-хау.

Контекст

Регламентът за създаване на Програмата на ЕС за сигурна свързаност влезе в сила на 20 март 2023 г., с което бяха успешно приключени безпрецедентните по своята същност междуинституционални преговори.

Целта на Програмата на Съюза за сигурна свързаност е внедряването на мрежа от спътници на ЕС, наречена IRIS² — Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (Инфраструктура за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез спътник). С програмата ще се осигури базирана на спътници многоорбитална комуникационна инфраструктура на ЕС за правителствени цели, като същевременно ще се интегрират и допълват съществуващият и бъдещият национален и европейски капацитет в рамките на компонента GOVSATCOM на космическата програма на Съюза, а също така ще се доразвива и постепенно ще се интегрира инициативата за европейска квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI), за да се даде възможност за квантово разпространение на криптографски ключове (QKD).

Основните цели са:

  • Да се гарантира наличието в дългосрочен план на непрекъснат достъп до сигурни, автономни, висококачествени, надеждни и разходноефективни правителствени услуги за спътникови комуникации за оправомощените от правителствата ползватели. Това ще бъде постигнато чрез създаване на многоорбитална система за сигурна свързаност под граждански контрол. Системата ще подкрепя защитата на критични инфраструктури, ситуационната осведоменост, външната дейност, управлението на кризи и приложенията, които са от критично значение за икономиката, околната среда, сигурността и отбраната. Тя ще повиши устойчивостта и автономността на ЕС и на държавите членки и ще укрепи тяхната технологична и промишлена база в областта на спътниковите комуникации, като същевременно ще се избягва прекомерната зависимост от решения извън ЕС, по-специално по отношение на критичната инфраструктура и достъпа до космическото пространство.

  • Да се даде възможност за предоставяне на търговски услуги от частния сектор, за да се улесни, наред с другото, по-нататъшното развитие на високоскоростния широколентов достъп в световен мащаб и безпрепятствената свързаност, включително в мъртвите зони за комуникация, и увеличаването на сближаването между териториите на държавите членки, като по този начин се допринесе за изпълнението на целите на цифровото десетилетие на Европа.

На по-късен етап ще бъдат обявени и други процедури за възлагане на договори, а именно:

  • Договор с повече от един доставчик за закупуване на услуги за спътникови комуникации, по-специално теснолентови, и на спомагателни услуги, включително решения, предлагани от МСП и стартиращи предприятия.

  • Договор за функционирането на центъра за GOVSATCOM, даващ възможност за предоставяне на свързани услуги на компетентните правителствени органи.

  • Договор за демонстрация и валидиране на квантово разпространение на ключове от космоса чрез предоставяне на системен прототип на космическия сегмент на EuroQCI от първо поколение, както и някои подготвителни дейности за разпространение на квантови ключове от второ поколение.

За повече информация

Базирана в космоса система на ЕС за сигурна свързаност

Информационен документ

Регламент

Покана за представяне на оферти

По информация на Европейската комисия, IP/23/1882