Конкурентоспособността на ЕС и след 2030 г.: поглед напред по повод 30-ата годишнина на единния пазар

На 16 март 2023 Комисията публикува две съобщения по повод 30-ата годишнина на единния пазар, в които се посочват начините за осигуряване на дългосрочна конкурентоспособност на ЕС.

Единният пазар несъмнено е двигателят на обществото и икономиката на ЕС. По-нататъшното намаляване на пречките и задълбочаване на интеграцията, особено за услугите, са от съществено значение, за да може единният пазар да остане основен двигател на конкурентоспособността на ЕС. В настоящия геополитически контекст ЕС е достигнал повратен момент в усилията си за постигане на двойния екологичен и цифров преход и за запазване на позицията си като привлекателно място за предприятията.

В дългосрочната визия за конкурентоспособността се очертава как ЕС може да използва силните си страни и да постигне повече от заложената цел за преодоляване на различията в растежа и иновациите. Една ориентирана към бъдещето, добре определена и координирана рамка на ЕС ще насърчи проспериращите предприятия, които са способни да се конкурират на световния пазар, да предложат привлекателни работни места и да задават световните стандарти.

30-АТА ГОДИШНИНА НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

Нашият единен пазар е много повече от правна рамка или само пазар: той е пространство на свобода, напредък, възможности, растеж, споделен просперитет, устойчивост и средство за геополитическо проектиране. С 440 милиона граждани, 23 милиона предприятия и 15 % от световния БВП, това е най-големият интегриран единен пазар в света, като същевременно остава и един от най-отворените към останалите пазари.

Единният пазар е основният актив и двигател на конкурентоспособността на ЕС. В продължение на повече от 30 години той спомага за подобряване на живота на гражданите, улеснява стопанската дейност и носи значителни икономически ползи чрез увеличаване на европейския БВП с 9 %. Той е и средството за придружаване и гарантиране на екологичния и цифровия преход на Европа, както и източникът на регулаторна и финансова интеграция и интеграция на веригата на доставки в ЕС, които спомагат за реализирането на икономии от мащаба и улесняват растежа на предприятията. Единният пазар е важен фактор за икономическата устойчивост на Европа по време на кризи и предоставя решаващ геополитически лост, който укрепва позицията и влиянието на ЕС на световната сцена.

Единният пазар обаче трябва да продължи да се адаптира към новите реалности и да бъде съобразен с променящата се геополитическа среда, технологичното развитие, екологичния и цифровия преход и необходимостта от повишаване на дългосрочната конкурентоспособност и производителност на ЕС.

Необходими са колективни усилия, основани на съвместна отговорност за единния пазар на равнището на ЕС и на национално равнище, за да продължи да се поддържа и задълбочава единният пазар и да се използва пълният му потенциал.

Що се отнася до бъдещето, на първо място е необходим подновен акцент върху:

 • прилагането на съществуващите правила за единния пазар, подкрепени от референтни показатели за преодоляване на недостатъците, свързани с транспонирането и прилагането на правилата на ЕС;
 • премахването на пречките на равнище държави членки, по-специално пречките пред трансграничното предоставяне на услуги, както и в промишлените екосистеми с най-голям потенциал за икономическа интеграция (търговията на дребно, строителството, туризма, стопанските услуги и сектора на енергията от възобновяеми източници).

За тази цел Комисията ще продължи същественото сътрудничество с държавите членки като част от работната група по въпросите на правоприлагането в областта на единния пазар (РГПЕП) и други форуми за структурирано сътрудничество със заинтересованите страни от стопанския сектор. Комисията предлага също така да се определи референтен показател за решаване на най-малко 90 % от случаите, отнесени до националните центрове SOLVIT, в рамките на 12 месеца. Освен това Комисията има за цел опростяването на задълженията на държавите членки да уведомяват за националните правила и създаването на национални служби за единния пазар сред различните мерки, предвидени за намаляване и предотвратяване на пречките пред единния пазар.

Освен това трябва да продължим да насърчаваме екологосъобразното и цифровото измерение на единния пазар като източник на иновации, растеж и конкурентоспособност. Например подходът по отношение на единния пазар ще гарантира, че ЕС ще запази водещата си позиция в областта на чистите технологии и конкурентното предимство във връзка с декарбонизацията. За тази цел Комисията въвежда общи правила на ЕС, за да се помогне на предприятията да възприемат кръговата икономика (напр. правилата за екопроектиране на устойчиви продукти, инициативата за паспорт на продуктите), да се интегрират по-добре възобновяемите енергийни източници в енергийната система (напр. нови правила относно проектирането в областта на електроенергията) и да се извлекат максимални ползи от възможностите за цифровизация (напр. надграждане на актовете за цифровите услуги и за цифровия пазар и създаване на нови пространства на данни за здравеопазването и обществените поръчки).

Комисията ще продължи да наблюдава напредъка на единния пазар с инструменти като информационното табло за единния пазар и конкурентоспособността и годишния доклад за единния пазар. Непрекъснатият размисъл по темата и дискусиите, провеждани със и сред държавите членки и съответните заинтересовани страни, ще гарантират, че единният пазар продължава да постига резултати и подобрява живота на своите граждани.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Европейският модел на икономически растеж, основан на устойчива конкурентоспособност, икономическа сигурност, отворена стратегическа автономност и лоялна конкуренция, е източник на просперитет през последните десетилетия. Силните общи действия на равнище ЕС засилиха икономическата активност и производителността в миналото и могат отново да стимулират конкурентоспособността и просперитета в дългосрочен план.

За да се насърчи конкурентоспособността, Комисията предлага да се работи по девет взаимно подсилващи се движещи фактора, за да се гарантира:

 • функциониращ единен пазар чрез неговото разширяване и задълбочаване и насърчаване на интеграцията на услугите;
 • достъп до частен капитал и инвестиции чрез задълбочаване на съюза на капиталовите пазари и завършване на банковия съюз, както и разработване на нормативна уредба на ЕС в областта на данъчното облагане и финансовите услуги в подкрепа на предприятията;
 • публични инвестиции и инфраструктура чрез реформиране на европейската рамка за икономическо управление;
 • научни изследвания и иновации чрез данъчни стимули, публично-частни партньорства и широкомащабни проекти за намаляване на риска за инвестициите в иновации, особено в ключовите области на чистите технологии, цифровите технологии и биотехнологиите;
 • енергия чрез бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници, цифровизация на енергийните системи и съоръжения за съхранение на енергия;
 • кръговост чрез насърчаване на прехода към по-кръгова икономика в ЕС;
 • цифровизация чрез широко внедряване на цифрови инструменти в цялата икономика и по-голяма подкрепа за лидерството в ключови цифрови технологии като изкуствения интелект, квантовите изчислителни технологии, микроелектрониката, уеб 4.0, виртуалната реалност и цифровите близнаци, както и киберсигурността;
 • образование и умения чрез развиване и признаване на уменията като ключ към привлекателни и качествени работни места, увеличаване на участието на жените, младите хора и гражданите на трети държави на пазара на труда и насърчаване на професионалното образование и обучение;
 • търговия и отворена стратегическа автономност чрез продължаване на отварянето на пазарите за дружествата от ЕС благодарение на задълбочаване на връзките със съюзниците и търговските партньори, запазване на принципите на справедливата търговия и целенасочено справяне с рисковете.

Набор от ключови показатели за ефективност ще проследява напредъка към постигането на целите и ще гарантира необходимата политическа насоченост и способност за реагиране.

Нормативна уредба за стимулиране на растежа

Заедно с тези девет движещи фактора, като втора посока на действия Комисията ще работи активно за създаването на нормативна уредба, която е по-подходяща за конкурентоспособността и растежа. В допълнение към подхода за отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови и проверката на конкурентоспособността това ще включва методология за оценка на кумулативното въздействие на политиките и по-благоприятен за иновациите подход към регулирането. По-специално ще има нов тласък за рационализиране на изискванията за докладване в законодателството на ЕС в областта на околната среда, цифровите технологии и икономиката, като първите предложения ще бъдат направени до есента с цел намаляване на тежестта с 25 %. Комисията също така ще продължи редовно да оценява законодателството на ЕС, за да гарантира, че то продължава да бъде съобразено с бъдещите предизвикателства и подходящо за целта, както и да подпомага държавите членки при навременното и правилно транспониране на правото на ЕС.

Контекст

През декември 2022 г. Европейският съвет прикани Комисията в началото на 2023 г. да направи предложения за гарантиране на устойчивостта и конкурентоспособността на ЕС чрез мобилизиране на всички съответни национални и европейски инструменти и подобряване на рамковите условия за инвестиции.

Планът за промишлеността в контекста на Европейския зелен пакт, представен от Комисията на 1 февруари, беше първият отговор на този призив. Публикуваните днес предложения са съсредоточени върху осигуряването на по-благоприятна среда за увеличаване на производствения капацитет на ЕС за технологии и продукти с нулеви нетни емисии и суровини от изключителна важност, което ще бъде от ключово значение за повишаване на конкурентоспособността на Европа в прехода към икономика с нулеви нетни емисии.

Настоящото съобщение допълва плана за промишлеността в контекста на Европейския зелен пакт с дългосрочен и всеобхватен подход към конкурентоспособността на ЕС в ключов момент, когато е необходим съвместен тласък от страна на предприятията и създателите на политики, за да може Европа да поеме по правилния път към следващото десетилетие и след това.

За повече информация

Съобщение „30 години единен пазар“

Дългосрочна визия за конкурентоспособността

Въпроси и отговори

Информационен документ относно 30-ата годишнина на единния пазар.

Информационен документ относно дългосрочната стратегия за конкурентоспособност на ЕС.

По информация на Европейската комисия, IP/23/1668