Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана за осигуряване на по-силен и по-устойчив на въздействие ЕС

На 10 март 2023 Комисията и върховният представител представят за пръв път съвместно съобщение относно Европейската космическа стратегия за сигурност и отбрана.

Космическите системи и услуги в Европейския съюз са от решаващо значение за функционирането на нашето общество и икономика, както и за сигурността и отбраната. Заради тези му качества ЕС определи космическото пространство като стратегическа област. В настоящия геополитически контекст на нарастваща конкуренция за надмощие и интензифициране на заплахите, ЕС предприема действие за защита на своите космически активи, отстояване на интересите си, възпиране на враждебни дейности в космоса и за укрепване на стратегическата си позиция и автономност.

Стратегията е пряко въплъщение на Стратегическия компас на ЕС, приет преди по-малко от година, в който космическото пространство, заедно с киберпространството и морското дело, се определят като оспорвани стратегически области, чиято сигурност трябва да бъде гарантирана. В нея е предвиден набор от действия, обхващащи следните направления.

Споделено разбиране на космическите заплахи

Стратегията очертава противокосмическите способности и основните заплахи в космическото пространство, които излагат на риск космическите системи и тяхната наземна инфраструктура, като се обляга на общо определение за космическата област. За да се повиши общото разбиране на заплахите в държавите членки, върховният представител ще изготвя поверителен годишен анализ на космическите заплахи на равнище ЕС, като използва разузнавателна информация, предоставена от държавите членки.

Устойчивост на въздействие и защита на космическите системи и услуги в ЕС

В стратегията са предложени действия за укрепване на устойчивостта на въздействие и защитата на космическите системи и услуги в ЕС. За тази цел Комисията ще:

 • разгледа възможността за предлагане на закон на ЕС за космическото пространство, който да осигури обща рамка за сигурност, безопасност и устойчивост в космоса, която да гарантира последователен и общоевропейски подход;
 • създаде Център за обмен и анализ на информация (ISAC) с цел повишаване на осведомеността и улесняване на обмена на най-добри практики между търговските и съответните публични субекти относно мерките за устойчивостта на космическите способности на въздействие;
 • започне подготвителна работа за осигуряване на дългосрочен автономен достъп на ЕС до космоса, като се обърне специално внимание на нуждите в областта на сигурността и отбраната;
 • укрепи технологичния суверенитет на ЕС чрез намаляване на стратегическите зависимости и гарантиране на сигурността на доставките в областта на космоса и отбраната, в тясно сътрудничество с Европейската агенция по отбрана и Европейската космическа агенция.

Реагиране на космически заплахи

В стратегията са очертани конкретни мерки за мобилизиране на съответните инструменти на ЕС в отговор на космическите заплахи, включително за:

 • разширяване на съществуващия механизъм за реагиране на заплахи в космическото пространство, който понастоящем се използва за защита на „Галилео“, така че да обхване всички космически системи и услуги в ЕС;
 • по-добро откриване и идентифициране на космически обекти чрез достъп до информация за създаване на осведоменост за космическата област посредством съответните национални космически командвания, с цел характеризиране на неподходящи начини на поведение на орбита и защита на активите на ЕС;
 • провеждане на космически учения, включително с партньори, за да се изпита и доразвие реакцията на ЕС на космически заплахи и да се проучат механизми за солидарност.

Използване на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната

В стратегията се предлага да се увеличи максимално използването на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната. При разработването на услуги с двойна употреба е необходимо да се вземат предвид изискванията в областта на отбраната, когато се подготвя еволюирането на космическите програми на ЕС. В стратегията се предлага:

 • стартиране на два пилотни проекта, като първият е с цел да се изпита предоставянето на първоначални услуги за повишаване на осведомеността в космическата област въз основа на капацитета на държавите членки, а вторият е с цел да се изпита нова услуга за наблюдение на Земята за нуждите на правителствата като част от развитието на „Коперник“;
 • по-добро свързване на космическото пространство, отбраната и сигурността на равнището на ЕС и осигуряване на полезни взаимодействия и взаимно обогатяване, особено по отношение на научноизследователската и развойната дейност;
 • предлагането на конкретни мерки за насърчаване на съвместната работа между стартиращите предприятия в областта на космоса и на отбраната;
 • повишаване на уменията, свързани с развитието на космическите услуги за целите на сигурността и отбраната.

Партньорство за отговорно поведение в космическото пространство

ЕС ще засили участието си в многостранните форуми и ще насърчава нормите, правилата и принципите на отговорно поведение в космическото пространство посредством конкретни и прагматични стъпки. Стратегията ще задълбочи съществуващото сътрудничество в областта на космическата сигурност, по-специално със САЩ, и ще разшири обмена с други партньори, включително НАТО, както и с други единомислещи държави.

Следващи стъпки

Комисията и върховният представител скоро ще представят на държавите членки началните стъпки за бъдещото изпълнение на стратегията. Комисията и върховният представител ще докладват ежегодно на Съвета за постигнатия напредък и възможните по-нататъшни действия.

Контекст

Миналата година лидерите на ЕС определиха в Стратегическия компас космическото пространство като стратегическа област и призоваха за създаването на космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана.

За повече информация

Съвместно съобщение относно Космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана

Въпроси и отговори

Информационен документ

Уебсайт на отбранителната промишленост и космическото пространство

По информация на Европейската комисия, IP/23/1601