Комисията приветства политическото споразумение относно Европейската година на уменията

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато на 7 март 2023 между Европейския парламент и държавите – членки на ЕС, във връзка с Европейската година на уменията. Както беше обявено от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г., през октомври Комисията представи на съзаконодателите своето предложение за Европейската година на уменията.

По време на Европейската година на уменията Комисията, Европейският парламент, държавите членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговските и промишлените камари, доставчиците на образование и обучение, работниците и предприятията ще работят заедно, за да насърчават развитието на уменията и съответно подобряването на възможностите за професионално развитие и благосъстоянието на хората. Това ще позволи на Европа да стане по-конкурентоспособна, като усъвършенства работната си сила и гарантира, че екологичната и цифровата трансформация и икономическото възстановяване са социално справедливи.

Екологичният преход би могъл да създаде до 1 милион допълнителни работни места в ЕС до 2030 г., но предприятията често не успяват да намерят работници с подходящите умения: недостигът на работна ръка в ключови сектори и работните места в сферата на екологичния преход се удвоиха през периода между 2015 г. и 2021 г. Освен това индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Европейската година на уменията ще спомогне за преодоляване на недостига на умения, например чрез мобилизиране на усилия в национален мащаб и привличане на внимание към съществуващи и нови инициативи на ЕС, включително възможности за финансиране от ЕС, в подкрепа на тяхното усвояване и насърчаване на организирането на дейности и прояви, свързани с уменията, в целия ЕС.

Европейската година на уменията ще преследва четири основни цели:

 • Насърчаване на инвестициите в обучение и повишаване на квалификацията, като се дава възможност на хората да останат на работното си място или да намерят нова работа.
 • Осигуряване на съответствие между уменията и потребностите на работодателите чрез тясно сътрудничество със социалните партньори и предприятията.
 • Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване.
 • Привличане на хора с необходимите умения от държави извън ЕС.

Планирани инициативи и дейности

Началото на Европейската година на уменията се отбелязва с фестивал на 9 май — Деня на Европа. По време на фестивала в цяла Европа се провеждат дейности, свързани с уменията. Европейската година на уменията ще продължи до май 2024 г., като ще стартират и ще бъдат популяризирани редица действия и инициативи. Акцент ще бъде поставен върху прилагането на съществуващите инструменти. Ще бъдат приети обаче и редица нови предложения на ЕС, за да се подкрепят текущите усилия и допълнително да се насърчи развитието на умения в държавите членки. Някои примери:

 • Комисията ще приеме пакет за цифрово образование и умения с цел подобряване на цифровите умения, образованието и обучението.
 • След неотдавнашната си оценка Комисията ще предложи актуализиране на Европейската рамка за качество на стажовете, за да се подобри качеството на стажовете и да се подпомогне обучението и участието на младите хора на пазара на труда.
 • Стартирането на резерв на ЕС от таланти ще улесни набирането на кадри в международен план и ще предостави възможности на квалифицирани граждани на трети държави да работят в сектори, за които е установено, че са от стратегическо значение на равнището на ЕС, по-специално чрез улесняване на намирането на съответствия между свободните работни места в ЕС и квалифицираните граждани на трети държави, които не са граждани на ЕС.
 • Комисията ще предложи инициатива за актуализиране на рамката за мобилност с учебна цел. Това ще даде възможност на повече учащи и преподаватели от преди да учат и преподават в чужбина.
 • Комисията ще предложи инициатива за подобряване на признаването на квалификациите на граждани на държави извън ЕС, за да се привлекат работници с необходимите умения.
 • Освен това разгръщането на партньорства в подкрепа на талантите с избрани партньорски държави извън ЕС ще спомогне за определянето на нуждите от умения и обучение, за да се подобрят възможностите за мобилност и законните пътища към ЕС.
 • Като част от Пакта за умения, предприятията от сектора, доставчиците на услуги в областта на професионалното образование и обучение, социалните партньори, публичните служби по заетостта и други ще създадат повече партньорства, за да се ангажират с обучение и инвестиране в преквалификацията на работниците. В процес на разработване са партньорства за енергия от възобновяеми източници на сушата, умения за термопомпи и енергийна ефективност.
 • Както беше обявено в промишления план на Зеления пакт, Комисията ще предложи да се създадат академии за нулеви нетни емисии в промишлеността с цел разгръщане на програми за повишаване на квалификацията и преквалификация в стратегически за екологичния преход отрасли, като например суровините, водорода и слънчевите технологии.
 • Комисията ще постави начало на Академия за киберумения, насочена към увеличаване на броя на специалистите по киберсигурност, за да се преодолее нарастващият недостиг на киберталанти. Академията ще обедини съществуващите инициативи за преодоляване на недостига на киберумения и ще отвърне на нуждите на пазара на труда в областта на киберсигурността.
 • В областта на научните изследвания и иновациите и като част от Европейското научноизследователско пространство ще бъде въведена нова рамка за научноизследователските кариери. Това ще включва мерки за подобряване на условията на труд, подобряване на уменията и мобилността и улесняване на признаването на професията.
 • Инициативата за таланти в областта на дълбоките технологии Deep Tech Talent — водеща инициатива в рамките на новата европейска програма за иновации, ще спомогне за обучаване на 1 милион ученици, студенти и специалисти в тази областдо 2025 г.
 • На конференцията Making Skills Count на 8—9 юни ще бъдат представени инициативи, чрез които се повишават както стойността, така и видимостта на уменията.
 • Европейските награди за цифрови умения за 2023 г. имат за цел да се отличат проекти и инициативи, които спомагат за преодоляване на цифровото разделение. В момента могат да се подават кандидатури, а победителите ще бъдат обявени през юни.
 • Европейската седмица на професионалните умения от 23 до 27 октомври 2023 г. ще насочи вниманието към това как професионалното образование и обучение са от ключово значение за хората от всички възрасти.
 • Европейската седмица на програмирането от 7 до 22 октомври 2023 г. е инициатива на местно равнище, с която програмирането и цифровата грамотност достигат до всички по забавен и ангажиращ начин.

Контекст

Държавите членки одобриха социалните цели на ЕС за 2030 г., според които най-малко 60 % от възрастните следва да участват в обучение всяка година, като вече представиха своя национален принос за постигането на тази цел. Това е важно и за постигане на целта за равнище на заетост от най-малко 78 % до 2030 г.

В Цифровия компас за 2030 г. се определя целта на ЕС до 2030 г. най-малко 80 % от всички възрастни да притежават поне основни цифрови умения, а в ЕС да има 20 милиона заети специалисти в областта на ИКТ, и повече жени да бъдат насърчавани да заемат такива работни места. Европейската година на уменията ще допринесе също така за промишления план на Зеления пакт, за да се повиши конкурентоспособността на европейската промишленост с нулеви нетни емисии и да се подкрепи неутралността по отношение на климата.

Няколко инструмента на ЕС за финансиране, като например Европейският социален фонд плюс (ЕСФ +), Механизмът за възстановяване и устойчивост, програмата „Цифрова Европа“, „Хоризонт Европа“ и „Еразъм +“, подкрепят инвестициите на държавите членки в повишаване на квалификацията и преквалификация.

Пълната програма на дейностите и допълнителна информация могат да бъдат намерени на специалния уебсайт на Европейската година.

За повече сведения

Европейска година на уменията

Уебсайт на Европейската година на уменията

Съобщение за медиите: Комисията започва работа по Европейската година на уменията

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обявяване на 2023 г. за Европейска година на уменията

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

По информация на Европейската комисия, IP/23/1501