Комисията представя нови инициативи, с които се полагат основите за трансформацията на сектора на свързаността в ЕС


На 23 февруари 2023 Комисията представи набор от мерки, чиято цел е до 2030 г. гигабитовата свързаност да стане достъпна за всички граждани и предприятия в ЕС, в съответствие с целите на Цифровото десетилетие на Европа, като те трябва да направят възможна трансформацията на сектора на свързаността в ЕС.

Инициативите от 23 февруари 2023 във връзка със свързаността се състоят в следното:

  • Първо, Комисията прие предложение за „Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура“, представляващо регламент, с който се предлагат нови правила за по-бързо, по-евтино и по-ефективно разгръщане на гигабитовите мрежи в целия ЕС.
  • Второ, тя публикува проект на препоръка относно гигабитовата свързаност, целта на която е да се предоставят насоки на националните регулаторни органи относно условията за достъп до телекомуникационни мрежи на оператори със значителна пазарна сила с цел стимулиране на по-бързото изоставяне на заварените технологии и ускоряване на разгръщането на гигабитовите мрежи.
  • Трето, Комисията започна проучвателна консултация относно бъдещето на сектора на свързаността и неговата инфраструктура, за да събере мнения за това как засиленото търсене на свързаност и технологичният напредък могат да повлияят на развитието и нуждите в бъдеще.

Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура

Като се има предвид нарастващото навлизане на усъвършенствани цифрови технологии, съществува спешна необходимост от наличие на по-голяма честотна лента с по-бърза скорост, за да се даде възможност за предоставяне на по-интелигентни, по-гъвкави и по-иновативни услуги на гражданите, предприятията и най-важните публични сектори, стимулирани от разработването и използването на технологии, като например работата с изчислителен облак, изкуствения интелект (ИИ), пространствата на данни, виртуалната реалност и метавселената, и в рамките на които европейските граждани се възползват от цифровите си права. В този контекст със Законодателния акт за гигабитовата инфраструктура се предоставя отговор на засиленото търсене на по-бърза и по-надеждна свързаност с интензивен обмен на данни. Той ще замени Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп (2014 г.).

Законодателният акт за гигабитовата инфраструктура има за цел да се преодолее предизвикателството, свързано с бавното и скъпоструващо разгръщане на основната физическа инфраструктура, поддържаща усъвършенстваните гигабитови мрежи. С него ще се намалят бюрокрацията, разходите и административната тежест, свързани с разгръщането на гигабитовите мрежи. Наред с другото, той ще позволи да се опростят и цифровизират процедурите за издаване на разрешения. Новият регламент също така ще подобри координирането на строежи между мрежовите оператори за разгръщане на основната физическа инфраструктура, като например канали и мачти, и ще се осигури достъпа до нея на съответните участници. Тези дейности представляват до 70 % от разходите за разгръщане на дадена мрежа. Освен това всички нови или основно ремонтирани сгради, освен в обосновани случаи, трябва да бъдат оборудвани с оптични влакна, така че гражданите да могат да се ползват от най-бързите услуги за свързаност. Благодарение на новите правила операторите ще могат бързо да разгръщат мрежи посредством опростени, цифровизирани и по-евтини процедури.

Сега Европейският парламент и Съветът трябва да разгледат предложения регламент. След приемането на предложението на Комисията от съзаконодателите новите правила ще се прилагат пряко във всички държави членки.

Препоръка относно гигабитовата свързаност

Проектът на препоръка относно гигабитовата свързаност е насочен към предоставянето на насоки на националните регулаторни органи (НРО) относно условията за достъп до мрежите на операторите със значителна пазарна сила. Проектът на препоръка има за цел да гарантира, че всички оператори могат да имат достъп до такава съществуваща мрежова инфраструктура, когато това е целесъобразно. По този начин тя може да осигури подходяща регулаторна среда, да стимулира изоставянето на заварените технологии без неоправдано забавяне, т.е. в рамките на 2 до 3 години, и да насърчи бързото разгръщане на гигабитовите мрежи, например чрез насърчаване на гъвкавостта при ценообразуването за достъп до регулирани мрежи, като същевременно се осигури възможност за устойчива конкуренция. Мерките също така ще допринесат за това потребителите да се възползват от предимствата на единния пазар за електронни съобщения в Европа — по-добри услуги, предоставяни чрез висококачествени мрежи на достъпни цени.

Проектът на препоръка бе изпратен на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за консултация, която ще продължи два месеца. След като вземе предвид становището на ОЕРЕС, Комисията ще приеме окончателния вариант на препоръката. Препоръката относно гигабитовата свързаност ще замени препоръките относно достъпа, състоящи се от Препоръката относно достъпа от следващо поколение (2010 г.) и Препоръката за недопускане на дискриминация и методологии за определяне на разходите (2013 г.).

Консултация относно бъдещето на сектора на телекомуникациите

На 23 февруари 2023 Комисията започна широкообхватна проучвателна консултация относно бъдещето на сектора на свързаността и неговата инфраструктура. Целта е да се съберат мнения относно променящата се технологична и пазарна среда и относно това как тя може да засегне сектора на електронните съобщения.

По-специално тя има за цел да се определят видовете инфраструктура, необходими на Европа, за да бъде тя в авангарда на преобразяващите технологични промени и да извърши цифровата трансформация през следващите години. В рамките на консултацията също така ще се потърсят мненията на заинтересованите страни за това как да се гарантира, че необходимите за разгръщането на такава инфраструктура инвестиции ще бъдат мобилизирани своевременно в целия Съюз. В този контекст проучвателната консултация е част от открит диалог с всички заинтересовани страни относно евентуалната необходимост всички участници, които се възползват от цифровата трансформация, да допринесат по справедлив начин за инвестициите в инфраструктура за свързаност. Това е сложен въпрос, който изисква цялостен анализ на основните факти и числови данни, преди да се вземе решение относно необходимостта от по-нататъшни действия. Комисията е твърдо ангажирана със защитата на един неутрален и отворен интернет.

И накрая, консултацията обхваща въпроса как да се гарантира, че свързаността ще се осигурява на достъпни цени за потребителите и как да се постигне напредък към по-интегриран единен пазар за сектора на свързаността.

Всички заинтересовани организации, предприятия и граждани се приканват да попълнят проучването в рамките на 12 седмици. Крайният срок за изпращане на отговорите е 19 май 2023 г. Комисията ще изготви доклад относно резултатите. Въз основа на резултатите от консултацията тя ще направи преглед на действията, които са най-подходящи с оглед на бъдещето на сектора на електронните съобщения.

Контекст

ЕС предприе действия в редица области за подобряване на свързаността, което носи значителни социално-икономически ползи, като стимулира създаването на работни места и растежа, както и разработването на иновативни продукти, услуги и приложения за гражданите и предприятията в целия ЕС. Той преустанови прилагането на такси за роуминг в целия ЕС и стартира инициативата WiFi4EU, с която се финансира създаването на безплатни точки за безжичен достъп до интернет в местните общности.

ЕС предоставя също така финансиране, разработва технически насоки и обединява експерти в подкрепа на публичните администрации и предприятията, които работят за подобряване на покритието на мрежите и за въвеждането на 5G мрежи в цяла Европа. Комисията прие преразгледани насоки за държавна помощ за широколентовите мрежи. Тя стартира мащабна научноизследователска инициатива за разработване на 6G мрежи — съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“, за да определи стратегията и инструментите за развитие на технологичния капацитет за 6G системите.

Амбицията на цифровото десетилетие е до 2030 г. всички европейски домакинства да бъдат обхванати от гигабитова мрежа и всички населени райони да имат покритие от мрежи, чиито характеристики са най-малко тези на 5G мрежите.

Благоприятстващата инвестициите регулаторна рамка на ЕС за телекомуникационните пазари е определена по-специално в в Европейския кодекс за електронни съобщения, Препоръката за съответните пазари от 2020 г. и инструментариума за свързаност.

За повече информация

Въпроси и отговори: Комисията представя нови инициативи, с които се полагат основите за трансформацията на сектора на свързаността в ЕС

Фактологична справка: Гигабитовата свързаност

Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура

Препоръка относно гигабитовата свързаност

Консултация

Гигабитовата свързаност

По информация на Европейската комисия, IP/23/985