Комисията предприема действия за подобряване на защитата на работниците благодарение на нови гранични стойности на експозиция на олово и диизоцианати


Комисията предприе действия за по-нататъшно подобряване на защитата на работниците от рисковете за здравето, свързани с експозицията на опасни химикали — олово и диизоцианати. Що се отнася до оловото, значително намалената гранична стойност на експозиция ще спомогне за предотвратяване на здравословни проблеми на работниците, например засягане на репродуктивните функции и развитието на плода. Нова гранична стойност на експозиция на диизоцианати ще предотврати случаи на астма и други респираторни заболявания.

По-конкретно, Комисията предлага да се изменят две директиви: във връзка с оловото Директивата относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества по време на работа, а във връзка с оловото и диизоцианатите Директивата за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.

Освен това предложените промени ще бъдат от ключово значение за защитата на работниците в напредъка при прехода към неутралност по отношение на климата. Както оловото, така и диизоцианатите е вероятно да се използват например в производството на батерии и в процесите за намаляване на теглото на електрическите превозни средства, във вятърни турбини или като изолационни материали по време на санирането на сгради.

Допълнително понижаване на границата на експозиция за оловото

Оловото може да засегне половата функция и оплодителната способност и може да навреди на развитието на плода или потомството на експонирани жени. То може също така да увреди нервната система, бъбреците, сърцето и кръвта на хората, експонирани на това вещество. Според оценката на въздействието на Европейската комисия понастоящем 100 000 работници в ЕС са изложени на олово на работното място.

От 1982 г. насам ЕС е въвел гранични стойности на професионална експозиция на олово, за да защити работниците от отрицателните му последици за здравето. Въз основа на най-новите научни доказателства на 13 февруари 2023 Комисията предложи:

  • допълнително намаляване на граничната стойност на професионална експозиция от 0,15 милиграма на кубичен метър (0,15 mg/m³) на 0,03 mg/m³, и
  • намаляване на биологичната гранична стойност от 70 микрограма на 100 милилитра кръв (70µg/100ml) на 15µg/100ml.

Макар по-голямата част от работниците, които са изложени на олово, са мъже, жените могат да бъдат изправени пред допълнителни рискове, тъй като оловото може да засегне бременните жени и развиващия се плод. Ето защо Комисията също така подчертава, че с цел да се осигури по-добра защита на жените, е от първостепенно значение да се повиши осведомеността сред работещите с детеродна способност и да се въведат специфични мерки, благодарение на които да се сведат до минимум възможните рискове, и освен това да се гарантира, че нивото на олово в кръвта на жените в детеродна възраст не надвишава референтните стойности за населението без професионална експозиция на олово, в съответната държава членка. Когато няма национални референтни нива, нивата на олово в кръвта при жени в детеродна възраст не следва да надвишават биологична ориентировъчна гранична стойност от 4,5 µg/100ml.

Въвеждане на първи по рода си гранични стойности на експозиция на диизоцианати

Диизоцианатите обхващат различни химикали, които често са групирани въз основа на техните общи свойства и които могат да причинят респираторни заболявания като астма. Според оценката на въздействието на Комисията понастоящем 4,2 милиона работници в ЕС са изложени на диизоцианати. Понастоящем на равнище ЕС няма гранични стойности за диизоцианати.

Поради това Комисията предлага за първи път да се въведат гранични стойности за защита на работниците от експозиция на диизоцианати по време на работа. Тези гранични стойности се отнасят до азотната, въглеродната и кислородната група на диизоцианатите, от които произтичат вредните им за здравето последици:

  • обща гранична стойност на професионална експозиция от 6 µg NCO/m³ (това означава максималната концентрация на дадено вещество във въздуха, който работникът вдишва за определен референтен период, 8 часа) и
  • гранична стойност на краткосрочна експозиция от 12 µg NCO/m³ (това означава по-кратък референтен период, 15 минути. Тя се прилага, когато отрицателните последици за здравето от дадено вещество не могат да бъдат адекватно контролирани с обща гранична стойност на експозиция, например при експозиция, която е краткотрайна, но е с висок интензитет).

Освен граничните стойности Комисията предлага така наречените „обозначения“. Обозначенията са указания, добавени към граничните стойности, които предупреждават работодателите и работниците за възможна експозиция чрез пътища, различни от вдишване, например трансдермално, и за необходимостта от прилагане на защитни мерки.

Следващи стъпки

Предстои предложението на Комисията да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

Контекст

Предложението от 13 февруари 2023 е резултат от процеса на обстойни консултации, включително двуетапни консултации със социалните партньори, и от тясното сътрудничество с учени и представители на работниците, работодателите и държавите членки.

То е в изпълнение на ангажиментите, поети в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., в която Комисията обяви предложение за гранични стойности за оловото и диизоцианатите. То произтича и от четвъртото преразглеждане на Директивата за канцерогените и мутагените през март 2022 г., с което обхватът ѝ беше разширен, за да включи токсичните за репродукцията вещества, които засягат репродуктивните функции. Настоящото предложение включва оловото в обхвата на Директивата за канцерогените, мутагените и токсичните за репродукцията вещества. Действията ще подпомогнат и прилагането на Европейския стълб на социалните права.

Оловото е причината за около половината от всички професионални експозиции на токсични за репродукцията вещества. Годишно в ЕС има около 300 случая на влошено здраве поради експозиция в миналото на олово. Експозицията възниква при добива и първичната преработка на олово и последващата му употреба в продукти, като например батерии. Освен това работниците могат да бъдат изложени на олово поради използването му в миналото при санирането, събирането на отпадъци, рециклирането и отстраняването на екологичните щети.

Професионалната експозиция на диизоцианати е причина за 9 % до 15 % от всички случаи на астма при възрастни в трудоспособна възраст. Пиковата експозиция (т.е. кратка продължителност, висок интензитет) е ключов фактор за появата на астма. Ето защо освен общата гранична стойност на професионална експозиция, се предлага и гранична стойност на краткосрочна експозиция. Свързаната с работата експозиция на диизоцианати настъпва главно при производството на полиуретан, който се използва за продукти като пенопласти, пластмаси, покрития, лакове, двукомпонентни бои и лепила.

Тъй като понастоящем няма гранични стойности за диизоцианати, Комисията предлага преходен период до 31 декември 2028 г. за подпомагане на предприятията при изпълнението. Дотогава граничната стойност на професионална експозиция ще бъде 10 µg NCO/m³, а краткосрочната експозиция следва да бъде ограничена до 20 µg NCO/m³.

За повече информация

Предложение за Директива за изменение на Директива 98/24/EО на Съвета и Директива 2004/37/EО по отношение на граничните стойности за олово и неорганичните му съставки и диизоцианати

Оценка на въздействието, придружаваща предложението за директива

Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд

Следвайте Никола Шмит в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин, посветен на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

По информация на Европейската комисия, IP/23/770