Антитръстови мерки: Комисията приканва за представяне на коментари по проекта за насоки за споразуменията за устойчивост в селското стопанство

Снимка: www.zumbul.av.tr

На 10 януари 2023 вропейската комисия започна обществена консултация, с която прикани всички заинтересовани страни да коментират нейното проектопредложение за насоки за изготвянето на споразумения за устойчивост в областта на селското стопанство (наричани по-нататък „насоките“) с използване на нововъведеното изключение от правилата на ЕС в областта на конкуренцията, въведено по време на последната реформа на общата селскостопанска политика (ОСП).

Член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) по принцип забранява споразумения между дружества, които ограничават конкуренцията, като например споразуменията между конкуренти, които водят до по-високи цени или по-ниски количества. С член 210а от Регламент (ЕО) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Регламент за ООП“) обаче се изключват от тази забрана някои ограничителни споразумения в селскостопанския сектор, когато тези споразумения са абсолютно необходими за постигането на стандарти за устойчивост.

Проектът за насоки има за цел да изясни как операторите, осъществяващи дейност в хранително-вкусовия сектор, могат да разработват съвместни инициативи за устойчивост в съответствие с член 210а.

По-специално проектът за насоки:

  • Определя обхвата на изключението. Изключението се отнася само до споразумения, сключени между земеделските производители или между тях и други оператори, действащи по агрохранителната верига, като например дружества, доставящи суровини за производство, дистрибуция, транспорт или пакетиране на продукта. Споразуменията, сключени само между оператори от агрохранителната верига на доставки, без да се включват земеделските производители, не могат да се ползват от изключението дори когато споразумението се отнася до селскостопански продукт.
  • Определя допустимите цели за устойчивост. Насоките изясняват обхвата на целите за устойчивост, които могат да бъдат преследвани със споразуменията. Тези цели са определени в член 210а от Регламента за ООП и могат да бъдат разделени в три категории: i) опазване на околната среда; ii) намаляване на употребата на пестициди и антимикробната резистентност; и iii) здраве на животните и хуманно отношение към тях. Например в насоките се пояснява, че целта за опазване на околната среда включва споразумения за опазване на почвите и подобряване на устойчивостта им на ерозия, за да се увеличи биологичното им разнообразие или да се подобри съставът им.
  • Определя изисквания за стандарти за устойчивост. За да се възползват от изключението, страните трябва да се споразумеят за приемането на стандарт за устойчивост, който е по-висок от задължителния стандарт съгласно правото на ЕС или националното право. Въпреки че в насоките не се определя минимално равнище на подобрение, което страните трябва да постигнат в сравнение със задължителните стандарти, в тях се пояснява, че при оценката на необходимостта от това подобрение ще трябва да се вземе предвид равнището на ограниченията. В тях също така се пояснява, че ако няма съществуващ задължителен стандарт, споразумение за устойчивост, с което се приема такъв, все пак може да попадне в обхвата на изключението, при условие че споразумението преследва една от целите за устойчивост, посочени в член 210а.
  • Определя тест за установяване на това кои ограничения на конкуренцията са необходими. Страните по споразумение за устойчивост трябва да преценят дали ограниченията на конкуренцията, произтичащи от тяхното споразумение, са абсолютно необходими за постигането на стандарта за устойчивост. Тази оценка включва четири елемента: i) идентифициране на препятствията, които биха попречили на страните да постигнат самостоятелно стандарта за устойчивост, и обяснение защо е необходимо сътрудничество; ii) определяне на подходящия вид споразумение (напр. споразумение за цена или количество); iii) идентифициране на строго необходимото(ите) ограничение(а) на конкуренцията (напр. дадено споразумение за цена може да фиксира цялата цена, да установи минимална цена или да установи ценова премия); и iv) определяне на подходящото ниво (напр. равнището на цената) и продължителност на ограничението(ята). При провеждането на този тест страните избират варианта, който ограничава в най-малка степен конкуренцията.
  • Определя обхвата на последващата намеса. В насоките се пояснява, че Комисията и националните органи за защита на конкуренцията имат право да спират или да изискват изменения на споразуменията за устойчивост, ако това е необходимо, за да се предотврати изключването на конкуренцията, или ако се счита, че целите на общата селскостопанска политика, посочени в член 39 от ДФЕС, са застрашени.

Краен срок на консултацията: 24 април 2023

Следващи стъпки

След коментарите на заинтересованите страни по проекта за насоки Комисията внимателно ще анализира тези коментари и ще въведе всички необходими промени с оглед на това насоките да бъдат въведени до 8 декември 2023 г.

Освен това Комисията планира да проведе семинар с участниците в тази обществена консултация през юни 2023 г., за да обсъди допълнително проекта на текста и да разгледа всички нерешени въпроси.

Контекст

В контекста на реформата на общата селскостопанска политика за периода 2023—2027 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха през 2021 г. ново изключение от правилата за конкуренция за селскостопанските продукти.

Новото изключение се съдържа в Регламент (ЕО) № 2021/2117, с който се изменя член 210а от Регламента за ООП. Тази разпоредба гласи, че са разрешени споразумения, насочени към постигане на набор от цели за устойчивост чрез прилагане на стандарти, по-високи от задължителните съгласно законодателството на ЕС и/или националното законодателство, при условие че всички ограничения на конкуренцията, произтичащи от такива споразумения, са абсолютно необходими за постигането на тези цели.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз поискаха от Европейската комисия да издаде насоки относно прилагането на това изключение.

На 28 февруари 2022 г. Комисията отправи покана за представяне на мнения и обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да споделят своя опит със споразумения, насочени към постигане на целите за устойчивост във веригите за доставки на селскостопански хранителни продукти. Комисията публикува отговорите на тази консултация през май 2022 г.

За повече информация

За повече информация вж. специалната уебстраница на ГД „Конкуренция“.

По информация на Европейската комисия, IP/23/102