Държавна помощ: Комисията прие нови правила за секторите на селското и горското стопанство и на рибарството и аквакултурите

Снимка: euagenda.eu

През декември 2022 Европейската комисия прие преразгледани правила за държавната помощ за секторите на селското и горското стопанство и на рибарството и аквакултурите. С преразгледаните правила държавната помощ се привежда в съответствие със стратегическите приоритети на ЕС, по-специално общата селскостопанска политика (ОСП), общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както и Европейския зелен пакт.

Комисията също така реши да удължи с една година срока на действие на така наречения Регламент de minimis за рибарството.

Новите правила за държавната помощ, които са част от приетия през декември 2022 пакет, са:

  • Преразгледаният регламент за групово освобождаване в селскостопанския сектор (РГОСС) и Регламентът за групово освобождаване в сектора на рибарството (РГОР), с които конкретни категории държавна помощ се обявяват за съвместими с правилата на ЕС за държавна помощ, и при условие че изпълняват определени условия тези категории се освобождават от изискването за предварително уведомяване на Комисията и за одобрение от нея. Това позволява на държавите членки бързо да предоставят помощ, когато са изпълнени условията за ограничаване на нарушаването на конкуренцията на единния пазар. Правилата, определени в РГОСС и в РГОР, допълват правилата, определени в Насоките, приложими за секторите на селското и горското стопанство и на рибарството, в които се определят условията, при които Комисията оценява дали мерките за държавна помощ, които не са групово освободени, са съвместими с единния пазар.
  • Новите насоки за държавната помощ за секторите на селското и горското стопанство и в селските райони (насоки за селското стопанство) и новите насоки в сектора на рибарството и аквакултурите (насоки за рибарството), които отразяват неотдавнашния практически опит на Комисията, както и актуалните стратегически приоритети на ЕС, по-специално Общата селскостопанска политика (ОСП), Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и Европейския зелен пакт, както и Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие.

Преразгледаните РГОСС и РГОР, както и насоките за селското стопанство, се прилагат от 1 януари 2023 г. Насоките за рибарството, които бяха одобрени на 14 декември 2022 от Комисията, ще се прилагат, след като бъдат на разположение всички езикови версии. Междувременно продължават да се прилагат насоките за рибарството от 2015 г., изменени през 2018 г

Комисията също така реши да удължи до 31 декември 2023 г. срока на действие на Регламента за помощтаde minimis за рибарството (Регламент (ЕС) № 717/2014), който понастоящем е в сила до 31 декември 2022 г. Вследствие на твърденията, отправени от заинтересованите страни и от няколко държави членки в рамките на процесите на консултации, това удължаване ще позволи на Комисията да приключи процеса на преглед, включително обмислянето от нейна страна на това дали преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури следва вече да не бъдат включвани в Регламента за помощта de minimis за рибарството, а по-скоро следва да попадат в обхвата на Общия регламент за помощта de minimis. Този регламент предвижда по-високи тавани от тези, посочени в Регламента за помощта de minimis за рибарството. Преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти вече попадат в обхвата на Общия регламент за помощта de minimis. Регламентите за помощта de minimis изключват малката по размер помощ от обхвата на контрола върху държавната помощ, тъй като се счита, че тя няма отражение върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар. Вследствие на това помощта de minimis може да се предоставя без предварително уведомяване и одобрение от Комисията. През следващата година ще бъде прието окончателно изменение на Регламента de minimis за рибарството.

Преразгледаните правила

Основните промени в РГОСС и РГОР включват значително разширяване на обхвата на групово освободените мерки. По-конкретно:

  • Нови категории групово освободени мерки, като например помощ за предотвратяване или компенсиране на щети, причинени от защитени животни, помощ в полза на ангажименти за управление на околната среда и помощ за сътрудничество в секторите на селското и горското стопанство или помощ за предотвратяване или възстановяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления в сектора на рибарството и аквакултурите;
  • Специално разработени групово освободени мерки за проекти, свързани с водено от общностите местно развитие, насочени към насърчаване на развитието на селските райони на местно равнище;
  • Нов таван за проектите на оперативните групи на Европейското партньорство за иновации, насочени към иновации в селскостопанския сектор и в селските райони. Понастоящем проектите на стойност под 500 000 или до 2 милиона евро на предприятие са групово освободени.

Въз основа на опита, придобит от Комисията, с новите правила групово се освобождават до 50 % от случаите, които преди това са били предмет на уведомление.

С преразгледаните насоки за селското стопанство се въвеждат следните основни промени:

  • Нова опростена процедура за разрешаване на държавни помощи за мерки, съфинансирани в рамките на ОСП;
  • Разширяване на обхвата на мерките, насочени към болести по животните и вредители по растенията, като се дава възможност за отпускане на помощ във връзка с нововъзникващи болести по животните и някои инвазивни чужди видове;
  • Нови стимули за земеделски стопани, за да се ангажират със схеми, при които се спазват по-строги екологични стандарти от изискваното по закон.

С преразгледаните насоки за рибарството се въвеждат следните основни промени:

  • По-широк обхват на мерките, насочени към болести по животните в сектора на аквакултурите, като се дава възможност за отпускане на помощ във връзка с нововъзникващи болести по животните и някои инвазивни чужди видове;
  • Въвеждане на нови категории помощ, като например помощ за флота и мерки за преустановяване на риболовни дейности (в съответствие с ЕФМДРА) и помощ за инвестиции в оборудване, което допринася за безопасността на риболовните кораби в най-отдалечените региони на Съюза. В същото време следва да се отбележи, че е малко вероятно мерките за повишаване на капацитета да бъдат одобрени.

Контекст на процеса на преразглеждане

През май 2021 г. Комисията публикува работен документ на службите на Комисията, в който се посочват резултатите от оценката на правилата за държавната помощ за секторите на селското и горското стопанство и за селските райони. Оценката показа, че макар правилата да са подходящи за целта, са необходими някои целенасочени корекции, за да бъдат приведени в съответствие с настоящите приоритети на ЕС, по-специално бъдещата обща селскостопанска политика и Европейския зелен пакт. Поради това Комисията започна оценка на въздействието, за да събере допълнителни данни за областите, в които е необходимо подобрение, включително чрез открита обществена консултация, започнала през януари 2022 г., и целеви консултации с органите на държавите членки. Резултатите от оценката на въздействието също са публикувани през декември 2022 и са достъпни тук.

Що се отнася до сектора на рибарството и аквакултурите, Комисията започна своя преглед през 2019 г. с публикуването на комбинирана пътна карта за оценка. Оценката на действащата рамка за държавна помощ за този сектор беше извършена успоредно с оценката на въздействието. Процесът на преразглеждане включваше и открита обществена консултация, започнала през януари 2022 г., както и дискусии със заинтересованите страни и националните органи за защита на конкуренцията. И тук оценката показа, че макар правилата като цяло да са подходящи за целта, са необходими някои целенасочени корекции, за да бъдат приведени в съответствие с новите правила в рамките на общата политика в областта на рибарството, по-специално с новия Регламент за ЕФМДРА. Работният документ на службите на Комисията относно оценката и оценката на въздействието също се публикуват днес и са достъпни тук.

Комисията прикани всички заинтересовани страни да коментират предложените преразгледани правила за държавната помощ за секторите на селското и горското стопанство, и на рибарството и аквакултурите и ги обсъди с държавите членки на срещи през март и септември 2022 г.

За повече информация

Специалните уебстраници на ГД „Конкуренция“ за секторите на селското стопанство и рибарството съдържат всички мнения на заинтересованите страни, представени в контекста на оценката и на оценката на въздействието, както и резюмета на различните консултативни дейности и работния документ на службите на Комисията относно оценката.

По информация на Европейската комисия, IP/22/7670