Фонд за иновации: ЕС инвестира 62 млн. евро в маломащабни проекти за чисти технологии

На 13 декември 2022 ЕС инвестира над 62 млн. евро в 17 маломащабни иновативни проекта за чисти технологии в четвъртия кръг от разпределяне на средства по линия на Фонда на ЕС за иновации. Отпуснатите безвъзмездни средства спомагат за навлизането на революционни технологии на пазара в енергоемките отрасли, отраслите на енергията от възобновяеми източници, водорода и съхранението на енергия. Това ще ускори прехода на Европа към чиста енергия и декарбонизацията в обширен географски мащаб и широк спектър от промишлени отрасли. Избраните проекти се намират в единадесет държави — членки на ЕС: Белгия, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Финландия, Франция и, за първи път, Кипър, Литва, Словения и Чехия. Сред обхванатите отрасли са производството на чист водород, вятърната енергия и производството на стъкло.

Всеки от 17-те проекта ще получи безвъзмездни средства в размер между 2,5 и 7,5 млн. евро, финансирани от приходи от търговията с емисии. Те бяха оценени от независими експерти по това как допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с основаните на изкопаеми горива технологии и как въвеждат иновации, които далеч надминават съвременното технологично равнище, както и дали техният стадий на разработване позволява внедряване. Други критерии за подбор бяха потенциалът на проектите да умножат приходите си с минимално увеличение на разходите, както и тяхната икономическа ефективност.

Освен това малък брой обещаващи проекти, които обаче все още не са разработени дотолкова, че да получат средства, ще бъдат разгледани от Европейската инвестиционна банка като кандидати за отпускане на помощ за доразработване. Те ще бъдат обявени през второто тримесечие на 2023 г.

Накратко за проектите

Енергоемки промишлени отрасли:

Стъкло, керамика и строителни материали (5 проекта): Проект в Белгия ще използва отпадъци от производството на стомана и ще улавя CO2 в иновативен строителен материал за сгради без цимент. Друг проект в Словения ще демонстрира първа по рода си регенеративна пещ за стъкло, която ще намали потреблението на природен газ благодарение на частичната електрификация на процеса на топене. Трети проект ще разработи хибридна пещ за производство на стъклена вата в Нидерландия. И накрая, два проекта в Италия ще намалят емисиите от производството на висококачествено стъкло чрез хибридното използване на електроенергия и газ в топилната пещ и чрез оползотворяване на топлината в производството.

Рафинерии и водород (4 проекта): По проект в Нидерландия ще се използва революционна технология за производство на сурово гориво от захари, съдържащи се в остатъци от горското и селското стопанство, с цел използването му за корабни двигатели. Благодарение на комбинацията от слънчева фотоволтаична енергия и биомаса, по проект в Чехия ще се произвежда чист водород за снабдяване на местни оператори на автобуси, влакове и камиони. Друг проект в Кипър ще използва електролизьор с мощност 2 MW за производството на чист водород за транспортни цели. Четвърти проект в Полша ще създаде инсталация за производство на чист водород, захранвана от енергия от възобновяеми източници и система за оползотворяване на топлината.

Цимент и вар (1 проект): За да се декарбонизира част от процеса на производство на цимент, по проект в Испания ще се произвежда синтетичен газ от отпадъци, за да се замени голямо количество изкопаеми горива, използвани по време на производството.

Други енергоемки отрасли (1 проект): По проект в Испания ще бъде разработена компресионна термопомпена система с големи възможности за разширяване, за да се увеличи оползотворяването на топлинни отпадъци в енергоемките отрасли.

Проекти за възобновяеми енергийни източници (4 проекта): Проект във Франция ще демонстрира иновативна фотоволтаична структура, съвместима със селскостопанското производство. В Испания по проект ще се използва автономна технология за плаване с използване на платна с твърда конструкция, за да се намали потреблението на гориво в морския транспорт. Проект във Финландия ще използва иновативна геотермална отоплителна и охладителна система в сграден комплекс, за да намали неговите емисии на парникови газове. И накрая, проект във Франция ще покаже високоиновативeн задвижван с водород тласкач за транспортиране на насипни товари в метрополния регион на Париж.

Съхранeние на енергия (1 проект): В Литва по проект ще бъде представена нова слънчева фотоволтаична система и система за съхранение, която ще позволи на търговските и промишлените потребители на електроенергия да задоволят 100 % от нуждите си с икономически ефективна и произведена на местно равнище електроенергия.

Производство на компоненти за акумулиране или производство на енергия от възобновяеми източници (1 проект): В рамките на проект ще започне производството на нова технология за охлаждане на акумулаторни батерии за електрически превозни средства, която намалява разходите и емисиите на CO2. Проектът ще се изпълнява едновременно в Испания, Франция и Чехия.

Контекст

Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света, насочени към техническата демонстрация и комерсиализацията на иновативни нисковъглеродни технологии и решения. Финансиран от приходите от тръжната продажба на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), понастоящем приходите му се оценяват на около 38 млрд. евро до 2030 г. Целта на Фонда за иновации е да се създадат подходящи финансови стимули за дружествата и публичните органи да инвестират още сега в следващото поколение технологии с ниски нива на въглеродни емисии и да се даде на дружествата от ЕС стартово предимство, за да станат световни лидери в областта на технологиите.

Успешните проекти по тази втора покана ще започнат да подготвят своите индивидуални споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), тоест изпълнителната агенция на Фонда. Очаква се те да бъдат оформени през второто тримесечие на 2023 г., което ще позволи на Комисията да приеме съответното решение за отпускане на безвъзмездни средства и да започне да изплащането им.

На 3 ноември Комисията отправи третата покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти. Както беше обявено в плана REPowerEU, наличното финансиране беше удвоено до 3 млрд. евро, за да се подкрепи допълнително независимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, с конкретни теми по RePowerEU в областта на електрификацията на промишлеността и водорода, производството и средносрочните пилотни проекти. Проектите, които не са били избрани при предишните покани за представяне на предложения, се приканват да кандидатстват отново. Поканата ще остане отворена до 16 март 2023 г.

За повече информация

Описание на избраните широкомащабни проекти

Уебсайт на Фонда за иновации

Предложение за преразглеждане на Директивата за СТЕ на ЕС
Осъществяване на Европейския зелен пакт

Информационно табло на портфейла от проекти на Фонда за иновации

По информация на Европейската комисия, IP/22/7667