REPowerEU: Нов промишлен алианс с цел засилено използване на слънчевата енергия и повишаване на енергийната сигурност на ЕС


На 9 декември 2022 Комисията, заедно с представители на промишлеността, научноизследователски институти, асоциации и други заинтересовани страни, даде старт на Европейския алианс на промишлеността за производство на слънчева фотоволтаична енергия.

Алиансът ще спомогне за намаляване на риска за доставките, като осигури тяхната диверсификация чрез разнообразяване на вноса и увеличаване на производството на иновативни и устойчиви слънчеви фотоволтаични уредби в ЕС. В съвместно изявление Комисията и подписалите Алианса държави определиха непосредствените приоритети за 2023 г.

Увеличаването на вътрешния производствен капацитет ще бъде от ключово значение, за да може ЕС да постигне целите на REPowerEU за над 320 GW новоинсталиран слънчев фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и почти 600 GW до 2030 г.

Новият алианс подкрепи целта за достигане на 30 GW европейски производствен капацитет до 2025 г. по цялата верига за създаване на стойност. Постигането на тази цел ще осигури 60 милиарда евро нов БВП годишно в Европа и създаването на над 400 000 нови работни места.

Алиансът също така ще допринесе чрез политически мерки за намаляване на риска за доставките в Европа и увеличаване на подкрепата за местната промишленост.

Той ще съсредоточи работата си върху:

  • Осигуряване на възможности за инвестиции за европейски слънчеви фотоволтаични уредби: чрез картографиране на възможностите за инвестиции и създаване на списък от подходящи за финансиране проекти. Алиансът има за цел да привлече частни инвестиции за разработване и пускане на пазара на иновативни и конкурентоспособни фотоволтаични продукти, произведени в Европа. Като приоритет той ще работи за привеждането в съответствие на европейските, националните и частните инвестиции, включително националните планове за възстановяване и устойчивост.
  • Благоприятна среда за европейски слънчеви фотоволтаични уредби: чрез преодоляване на пречките, например като се опростят процедурите за издаване на разрешения за нови производствени обекти или като се осигурят доставките на суровини и компоненти, необходими за производството. Алиансът също така ще подкрепя устойчивостта и кръговостта по цялата верига за създаване на стойност, ще набелязва водещи иновации, включително чрез финансирани от ЕС научни изследвания, а също така ще работи за справяне с недостига на работна ръка и умения в сектора. И накрая, той ще спомогне за стимулиране на търсенето чрез насърчаване на използването на неценови критерии при публични действия.
  • Диверсифициране на доставките и изграждане на устойчивост във веригата на доставки: чрез намиране на алтернативни доставчици, партньори и купувачи чрез съществуващи и бъдещи партньорства, диалози и търговски форуми с цел допълнително намаляване на настоящите зависимости на Европа.

Политическото ръководство на Алианса се осъществява от Комисията. Тя упражнява надзор и действа като посредник в неговата работа. Секретариатът се ръководи от EIT InnoEnergy, като се следва успешният опит на Европейския алианс за акумулаторните батерии.

Контекст

През октомври 2022 г. Комисията одобри създаването на нов Европейски алианс на промишлеността за производство на слънчева фотоволтаична енергия в подкрепа на целите на стратегията на ЕС за слънчевата енергия. Стратегията е основен елемент от плана REPower EU, в който се определят начините за мащабно увеличаване и ускоряване на производството на енергия от възобновяеми източници в Европа, за да се възстанови нашата независимост от руските изкопаеми горива и да се повиши устойчивостта на нашата енергийна система.

Европейският алианс на промишлеността за производство на слънчева фотоволтаична енергия ще бъде ръководен от управителен комитет, съставен от Комисията, секретариата, както и SolarPowerEurope и Европейския съвет за производство на слънчева енергия, в качеството им на ключови заинтересовани страни от сектора. Управителният комитет ще ръководи и наблюдава цялостния напредък в работата на Алианса и ще предоставя политически насоки на високо равнище. Той ще осигурява последователност и съгласуваност между различните направления в работата на Алианса, както и с неговите общите цели.

Промишлените алианси на Комисията са най-добрият инструмент за ускоряване на дейности, които в противен случай не биха били развити. Например Европейският алианс за акумулаторните батерии изигра съществена роля, за да се гарантира, че до 2030 г. Европа може да задоволи до 90 % от търсенето си с батерии, произведени в Европа. Европейският алианс за чист водород също така гарантира индустриално лидерство и ускорява декарбонизацията на промишлеността в съответствие с целите във връзка с изменението на климата.

За повече информация

Европейски алианс на промишлеността за производство на слънчева фотоволтаична енергия

Промишлени алианси

REPowerEU

Европейска промишлена стратегия

По информация на Европейската комисия, IP/22/7617