Зелен пакт: ЕС постига съгласие по нов закон за батерии, отговарящи в по-голяма степен на устойчивото развитие и кръговостта на икономиката в подкрепа на енергийния преход на ЕС и на конкурентоспособната промишленост


Комисията приветства предварителното политическо споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета, с което се цели всички батерии, пускани на пазара на ЕС, да отговарят в по-голяма степен на устойчивото развитие, кръговостта на икономиката и изискванията за безопасност. Споразумението се основава на предложението на Комисията от декември 2020 г. и разглежда социалните, икономическите и екологичните въпроси, свързани с всякакви видове батерии.

Ключово постижение в рамките на Европейския зелен пакт, новият закон извежда на преден план както кръговата икономика, така и амбициите на ЕС за нулево замърсяване, като прави батериите устойчиви през целия им жизнен цикъл — от набавянето на материали до тяхното събиране, рециклиране и промяната на предназначението им. В настоящия енергиен контекст новите правила установяват основна рамка за насърчаване на по-нататъшното развитие на конкурентоспособна устойчиво развивана промишленост за производство на батерии, която да подкрепи прехода на Европа към чиста енергия и независимостта от вноса на горива. Батериите са също така ключова технология, която играе централна роля за ускоряване на постигането на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г.

Нови правила за производство, рециклиране и промяна на предназначението на батериите

След като новият закон влезе в сила, изискванията за устойчиво развитие по отношение на въглеродния отпечатък, рециклираното съдържание и показателите и дълготрайността ще бъдат въвеждани постепенно от 2024 г. нататък. До средата на 2025 г. ще започне да се прилага по-всеобхватна регулаторна рамка относно разширената отговорност на производителя, като с течение на времето ще се въвеждат по-високи целеви нива на събираемост. За преносимите батерии целите ще бъдат 63 % през 2027 г. и 73 % през 2030 г., докато за автомобилните батерии от леки транспортни средства целта ще бъде 51 % през 2028 г. и 61 % през 2031 г. Всички събрани батерии трябва да бъдат рециклирани и да се постигнат високи нива на оползотворяване, по-специално на ценни материали като мед, кобалт, литий, никел и олово.

Това ще гарантира, че ценните материали се оползотворяват в края на експлоатационния им срок и се връщат в икономиката чрез приемане с течение на времето на по-строги цели за ефективност на рециклирането и оползотворяване на материалите . Целевите стойности за оползотворяване на материалите за лития ще бъдат 50 % до 2027 г. и 80 % до 2031 г.

Дружествата, които пускат батерии на вътрешния пазар на ЕС, ще трябва да доказват, че материалите, използвани за производството им, са били набавени отговорно. Това означава, че социалните и екологичните рискове, свързани с добива, преработката и търговията със суровини, използвани за производството на батерии, ще трябва да бъдат набелязани и смекчени.

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат новия регламент, преди той да може да влезе в сила. Новият регламент ще замени съществуващата Директива за батериите от 2006 г. За да бъде напълно работеща, тази нова регулаторна рамка за целия жизнен цикъл на батериите ще изисква от 2024 г. до 2028 г. да бъдат приети много на брой по-подробни правила (вторично законодателство).

Контекст

От 2006 г. насам батериите и отпадъците от батерии се регулират на равнището на ЕС съгласно Директивата за батериите. През декември 2020 г.Комисията предложи тази директива да бъде преразгледана поради новите социално-икономически условия, технологичното развитие, пазарите и употребите на батериите.

Търсенето на акумулаторни батерии нараства бързо и се очаква да нарасне 14 пъти до 2030 г., като на ЕС може да се паднат 17 % от това търсене. Това се дължи най-вече на електрификацията на транспорта. Такова експоненциално нарастване на търсенето на батерии ще доведе до еквивалентно нарастване на търсенето на суровини, а оттам и до необходимостта от свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда.

През 2017 г. Комисията даде ход на Европейския алианс за акумулаторните батерии, за да изгради иновативна, устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб верига за създаване на стойност в сектора на акумулаторните батерии в Европа и да гарантира доставките на батерии, необходими за декарбонизацията на транспортния и енергийния сектор.

За повече информация

Съобщение за медиите (10 декември 2020 г.) Зелен пакт: Устойчиво развивани електрически батерии за кръгова и неутрална по отношение на климата икономика

Предложение на Комисията

Уебстраница за батериите

По информация на Европейската комисия, IP/22/7588