Нулево замърсяване: Цели за 2030 г., които са постижими, но се нуждаят от по-решителни действия


В началото на декември 2022 Комисията публикува първия си доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване и третия си обзорен доклад за мерките за чистота на въздуха, в които се определят пътищата за по-чист въздух, води и почви. Докладите показват, че политиките на ЕС са допринесли за намаляване на замърсяването на въздуха, както и на замърсяването с пестициди. Въпреки това, нивата на замърсяване все още са твърде високи. В други области като вредния шум, замърсяването с хранителни вещества или генерирането на битови отпадъци, напредъкът буксува. Резултатите показват, че във всички сфериса необходими много по-решителни действия, ако ЕС иска да постигне целите за намаляване на замърсяване до 2030 г., като приеме нови закони срещу замърсяването и изпълнява по-добре съществуващите такива.

По целите за 2030 г. е постигнат напредък, но нивата на замърсяване все още са твърде високи

Напредъкът към постигането на шестте цели за „нулево замърсяване“ има смесен характер. Намалява замърсяването от пестициди, антимикробни средства и морски отпадъци. Няма голям напредък по отношение на шумовото замърсяване, хранителните вещества и отпадъците. От една страна, високите като цяло равнища на съответствие със стандартите на ЕС по отношение на замърсяването на питейната вода и водите за къпане са окуражаващи (съответно >99 % и >93 %). За 2030 г. можем да постигнем повечето от целите, ако бъдат положени допълнителни усилия.

Въпреки това, текущите нива на замърсяване все още са твърде много над допустимите: над 10 % от случаите на преждевременна смърт в ЕС всяка година все още са свързани със замърсяването на околната среда. Това главно се дължи на високите равнища на замърсяване на въздуха, но също така и на шумовото замърсяване и на експозицията на химикали, която вероятно е подценена. Замърсяването вреди също така на биологичното разнообразие. Съществуват значителни различия между държавите членки, като равнищата на преждевременна смърт в Северна Европа са около 5—6 %, а в и Южна и Източна Европа са около 12—14 %.

Комисията вече изпълни или постигна напредък по всички 33 действия, обявени в плана за действие за нулево замърсяване от 2021 г. За да могат те да окажат въздействие, в доклада се призовава за бързо споразумяване и приемане на законодателните предложения за намаляване на вредното замърсяване, както и за по-добро изпълнение на съществуващите действия на местно, национално и трансгранично равнище. По-специално в него се констатира, че ако ЕС приложи всички съответни мерки, предложени от Комисията, броят на случаите на преждевременна смърт, дължащи се на замърсяване на въздуха, ще намалее с над 70 % през 2030 г. в сравнение с 2005 г., като ползите от мерките за чистота на въздуха ще надхвърлят разходите и ще доведат до общо увеличение на БВП. В доклада се посочва също така, че е важно да се насърчават глобални инициативи и да се подкрепят усилията на трети държави за намаляване на замърсяването.

Контекст

Докладът от 8 декември 2022 е подкрепен от задълбочен анализ на Европейската агенция за околната среда за частта, свързана с мониторинга, а Съвместния изследователски център предостави изследвания, които са в основата на частта, свързана с перспективите. Основните констатации от третия обзор на мерките за чистота на въздуха също са включени в доклада за мониторинга и перспективите за нулево замърсяване. Уеб-базираната оценка на мониторинга за нулево замърсяване, изготвена от Европейската агенция за околната среда, прави напречен разрез на замърсяването по темите за производството и потреблението, здравето и екосистемите, и дава оценка.

Замърсяването е най-голямата екологична причина за множество заболявания и преждевременната смърт, особено сред децата, хората с определени медицински състояния и възрастните хора. Замърсяването е и една от петте главни заплахи за биологичното разнообразие.

В рамките на плана за действие за нулево замърсяване Комисията стартира девет водещи инициативи и 33 специални действия за предотвратяване и намаляване на замърсяването, като последното по дата е пакета за нулево замърсяване за по-чист въздух и вода.

Всички доклади ще бъдат обсъдени на предстоящата конференция на заинтересованите страни за нулево замърсяване на 14 декември 2022 г.

За повече информация

Доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване

Трети обзор на мерките за чистота на въздуха и придружаващото го проучване

Оценка на мониторинга за нулево замърсяване от ЕАОС

Перспективи за нулево замърсяване, 2022 г. и новини от JRC

Доклад на ГД „Научни изследвания и иновации“ „Проекти по програмата „Хоризонт 2020“ в подкрепа на плана за действие за нулево замърсяване“.

Уебстраница на плана за действие за нулево замърсяване

Пакет за нулево замърсяване от 26 октомври 2022 г. (IP 22 6278)

Конференция на заинтересованите страни за нулево замърсяване, включително регистрация

Евробарометър: „Нагласи на европейците за качеството на въздуха“

По информация на Европейската комисия, IP/22/7552