Данъчно облагане: приветстване на цифровия преход в помощ на борбата с измамите с ДДС и в подкрепа на предприятията в ЕС


На 8 декември 2022 Европейската комисия предложи редица мерки, които да модернизират системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС), да я направят по-ефикасна за предприятията и по-устойчива на измамите чрез приветстване и насърчаване на цифровизацията. Днешното предложение цели също да отговори на предизвикателствата в областта на ДДС, породени от развитието на икономиката на платформите.

Според последните данни за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, също публикувани днес, през 2020 г. държавите членки са загубили 93 млрд. евро приходи от ДДС. Консервативните оценки сочат, че една четвърт от липсващите приходи може да се припише пряко на измамите с ДДС, свързани с вътресъюзната търговия. Тези загуби са безспорно в ущърб на публичните финанси като цяло в момент, когато държавите членки коригират бюджетите си, за да се справят със социалните и икономическите последици от неотдавнашните скокове на цените на енергията и агресивната война на Русия срещу Украйна. Освен това режимът на ДДС в ЕС продължава да бъде обременяващ за предприятията, особено за МСП, и за други дружества, които извършват дейност зад граница или се стремят да я разширят.

Предложените на 8 декември 2022 ключови действия ще помогнат на държавите членки да събират до 18 млрд. евро повече приходи от ДДС годишно и едновременно с това ще помогнат на предприятията, включително МСП, да се разрастват:

  • Преминаване към цифрово отчитане в реално време въз основа на електронно фактуриране за предприятията, които извършват презгранична дейност в ЕС

Новата система въвежда цифрово отчитане в реално време за целите на ДДС въз основа на електронно фактуриране, което ще осигури на държавите членки необходимата им ценна информация, за да засилят борбата с измамите с ДДС, особено с верижните измами. Преминаването към електронно фактуриране ще помогне през следващите десет години измамите с ДДС да намалеят с до 11 млрд. евро годишно, а административните разходи и разходите за привеждане в съответствие за търговците от ЕС — с над 4,1 млрд. евро годишно. То също така способства сближаването на съществуващите национални системи в целия ЕС и проправя пътя за държавите членки, които желаят да създадат през следващите години национални системи за цифрово отчитане на вътрешната търговия.

  • Актуализирани правила за ДДС за пътническия транспорт и платформите за краткосрочно настаняване

Съгласно новите правила операторите на икономиката на платформите в тези сектори ще носят отговорност за събирането на ДДС и за предаването му на данъчните органи, когато техните доставчици на услуги не го правят, например защото са малко предприятие или отделен доставчик. Наред с други пояснения това ще гарантира единен подход във всички държави членки и ще допринесе за по-равнопоставени условия на конкуренция между услугите за краткосрочно настаняване и транспорт, предоставяни онлайн и по традиционен начин. Ще бъде по-лесно и за МСП, които в противен случай ще трябва да разбират и спазват правилата за ДДС във всички държави членки, в които извършват стопанска дейност. .

  • Въвеждане на единна регистрация за целите на ДДС в ЕС

Въз основа на вече съществуващия модел за „обслужване на едно гише в областта на ДДС“ за онлайн магазините, днешното предложение ще позволи на предприятията, които продават на потребители в друга държава членка, да се регистрират само веднъж за целите на ДДС за целия ЕС и да изпълняват задълженията си във връзка с ДДС чрез единен онлайн портал на един-единствен език. Оценките показват, че тази мярка би могла да спести на предприятията, особено на МСП, около 8,7 млрд. евро разходи за регистрация и административни разходи за период от десет години. Сред допълнителните мерки, които да подобрят събирането на ДДС, е задължителното „обслужване на едно гише при внос“ за някои платформи, улесняващи продажби на потребители в ЕС.

По-нататъшни стъпки

Пакетът от предложения от 8 декември 2022 е под формата на изменения на три законодателни акта на ЕС: Директивата за ДДС (2006/112/ЕО), Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 на Съвета и Регламента на Съвета относно административното сътрудничество (ЕС 904/2010).

Законодателните предложения ще бъдат изпратени на Съвета за одобрение и на Европейския парламент и на Икономическия и социален комитет за консултация.

За повече информация

Въпроси и отговори: ДДС в ерата на цифровите технологии

Въпроси и отговори: Доклад от 2022 г. за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС

Информационен документ относно предложенията във връзка с ДДС в ерата на цифровите технологии

Информационен документ относно доклада от 2022 г. за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС

Повече информация на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ относно предложенията във връзка с ДДС в ерата на цифровите технологии (включително законодателни текстове)

Повече информация на уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ относно доклада от 2022 г. за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС

По информация на Европейската комисия, IP/22/7514