Действия „Мария Склодовска-Кюри“: 1,75 милиарда евро по новите покани за представяне на предложения от изследователи и институции

На 7 декември 2022 Комисията обяви нови покани за представяне на предложения в подкрепа на обучението, уменията и професионалното развитие на изследователите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ („ДМСК“) — водещата програма на ЕС за финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ за образование на докторанти и обучение след придобита докторска степен. С общ бюджет от 6,6 милиарда евро за периода 2021—27 г. ДМСК подпомагат изследователи от целия свят, на всички етапи от тяхната кариера и във всички дисциплини. Те са от полза и за учебните институции, като подкрепят изявени докторантски програми, постдокторантски програми и съвместни научноизследователски и иновационни проекти, повишават тяхната привлекателност и видимост в световен мащаб и насърчават сътрудничеството отвъд академичните среди, включително с големи дружества и МСП.

По линия на ДМСК ще бъдат предоставени над 886 милиона евро* през 2023 г. и 902 милиона евро през 2024 г. за петте основни действия по работната програма:

  • Докторантски мрежи по ДМСК — изпълнение на програми за обучение на докторанти от академичните среди и други сектори, включително промишлеността и предприятията. Кандидатстването по поканите за представяне на предложения за 2023 г. и 2024 г. с бюджет от съответно 434,8 милиона евро и 451,2 милиона евро ще започне през май и ще приключи през ноември и двете години.
  • Постдокторантски специализации по ДМСК — повишаване на творческия и новаторския потенциал на изследователите, притежаващи докторска степен и желаещи да придобият нови умения чрез специализирано обучение и международна, междудисциплинарна и междусекторна мобилност. Финансирането ще бъде на разположение за изследователи, готови да реализират авангардни научноизследователски и иновационни проекти в Европа и по света, включително в неакадемичния сектор. Кандидатстването по поканите за представяне на предложения за 2023 г. и 2024 г. с бюджет от съответно 260,5 милиона евро и 270,8 милиона евро ще започне през април и ще приключи през септември и двете години.
  • Обмен на персонал по ДМСК — развитие на международно, междусекторно и междудисциплинарно устойчиво сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите чрез обмен на персонал. Схемата спомага за превръщането на идеите в иновативни продукти, услуги или процеси. Кандидатстването по поканите за представяне на предложения за 2023 г. и 2024 г. с бюджет от съответно 78,5 милиона евро и 81,2 милиона евро ще започне през октомври и ще приключи в края на февруари или началото на март и двете години.
  • Съфинансиране по ДМСК — съфинансиране на нови или съществуващи докторантски програми и схеми за постдокторантска специализация в държавите — членки на ЕС, или асоциираните към „Хоризонт Европа“ държави с цел разпространение на най-добрите практики на ДМСК. Това включва международно, междусекторно и междудисциплинарно обучение в научноизследователската област, както и международна и междусекторна мобилност на изследователи, без значение на етапа от тяхната кариера. Кандидатстването по поканите за представяне на предложения за 2023 г. и 2024 г. с бюджет от съответно 96,6 милиона евро и 99,3 милиона евро ще започне през октомври и ще приключи през февруари и двете години.
  • ДМСК и гражданите — доближаване на научните изследвания до учениците, семействата и широката общественост, главно чрез инициативите „Европейска нощ на изследователите“ и „Изследователи в училищата“. Действието повишава осведомеността за въздействието на работата на изследователите върху живота на гражданите, обществото и икономиката и засилва общественото признание на науката и научните изследвания. То също така има за цел да повиши интереса на младите хора към научноизследователската и научната кариера. Поканата за представяне на предложения за 2023 г. с бюджет от 15,4 милиона евро обхваща провеждането на „Европейска нощ на изследователите“ през 2024 г. и 2025 г. и кандидатстването по нея ще започне на 20 юни, като крайният срок ще бъде 25 октомври 2023 г.

В рамките на новата работна програма ДМСК ще финансират и инициатива за обратна връзка за изготвянето на политики, за да се установят по-силни тематични връзки между проектите по ДМСК, да се повиши видимостта на техния принос към ключовите приоритети на политиката на ЕС и да се събере обратна информация от заинтересованите страни относно начините за максимално увеличаване на въздействието на програмата.

Поканите за представяне на предложения следват приемането на работната програма „Хоризонт Европа“ за периода 2023—24 г.

Контекст

Стартирана през 1990 г. и преименувана на „действия „Мария Кюри“ през 1996 г., програмата допринася за върхови постижения в областта на научните изследвания, като стимулира заетостта, растежа и инвестициите, като осигурява на изследователите нови знания и умения и им предоставя международен и междусекторен опит, за да заемат в бъдеще водещи позиции в областта на научните изследвания. Действията имат структуриращо въздействие върху висшите учебни заведения и други субекти извън академичните среди чрез широкото разпространение на върхови постижения и определянето на стандарти за висококачествено образование и професионално обучение на изследователите в цялото Европейско научноизследователско пространство (ЕНП) и в световен мащаб.

От 2014 г. досега програмата подпомогна над 66 200 изследователи от Европа и извън нея, включително 25 000 докторанти. По нея също така бяха финансирани 1 180 международни докторантски програми и бяха укрепени връзките между академичните среди и промишлеността с участието на над 5 100 дружества и 2 650 МСП. През същия период в действията „Мария Склодовска-Кюри“ участваха над 8 700 организации от над 130 държави.

За повече информация

Повече информация относно поканите за представяне на предложения можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия за действия „Мария Склодовска-Кюри“.

Информационен документ: Marie Skłodowska-Curie Actions 2021-2027: developing talents, advancing research

Информационен документ: Marie Skłodowska-Curie actions: over 25 years of European support for researchers' work

Работна програма за действията „Мария Склодовска-Кюри“ за периода 2023—2024 г.


По информация на Европейската комисия, IP/22/7242