Комисията предлага действие за пълно оползотворяване на потенциала на водораслите в Европа за по-здравословно хранене, по-ниски емисии на CO2 и борба със замърсяването на водите

Снимка: oceans-and-fisheries.ec.europa.eu

На 15 ноември 2022 Комисията прие съобщението „Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС“ — новаторска инициатива за отключване на потенциала на водораслите в Европейския съюз. В съобщението са предложени 23 действия за създаването на възможности за отрасъла да се превърне в стабилен, устойчив и регенеративен сектор, способен да отговори на растящото търсене в ЕС. ЕС е един от най-големите вносители на продукти от морски водорасли в света, като се очаква търсенето през 2030 г. да достигне 9 милиарда евро, особено в секторите на храните, козметичните продукти, лекарствените продукти и производството на енергия.

23 действия за стимулиране на сектора на водораслите

Комисията е определила 23 действия, насочени към подобряване на стопанската среда, повишаване на обществената осведоменост и приемане от потребителите на водораслите и продуктите на основата на водорасли, както и запълване на пропуските в знанията, научните изследвания и технологиите. Някои от ключовите действия включват:

  • разработване на нов инструментариум за стопаните, отглеждащи водорасли;
  • улесняване на достъпа до морско пространство, определяне на оптимални места за отглеждане на морски водорасли и включване в морските пространствени планове на отглеждането на морски водорасли и многоцелевото използване на морето;
  • разработване съвместно с Европейския комитет по стандартизация (CEN) на стандарти за състава и замърсителите на водораслите, както и за биогоривото от водорасли;
  • оценка на пазарния потенциал, ефикасността и безопасността на материалите на основата на водорасли, когато се използват в продукти за наторяване;
  • проучване на пазара на водорасли и предлагане на механизми за стимулиране на пазара в подкрепа на трансфера на технологии от научните изследвания към пазара;
  • финансиране на пилотни проекти за професионална преквалификация и подкрепа за новаторски МСП и проекти в сектора на водораслите;
  • провеждане на проучвания и дискусии за придобиване на по-добри познания, наред с другото, относно възможностите морските водорасли да смекчат въздействията от изменението на климата и ролята на морските водорасли като поглътители на син въглерод, определяне на максимални нива за замърсителите и йода във водораслите;
  • подкрепа, чрез „Хоризонт Европа“ и други научноизследователски програми на ЕС, за разработването на нови и подобрени системи за преработка на водорасли, нови методи на производство и системи за отглеждане на водорасли;
  • насърчаване на действия за повишаване на осведомеността и анализиране на наличието на данни, свързани с водораслите.

Хората и организациите, работещи в сектора на водораслите, ще бъдат ключови партньори за изпълнението на предложените действия. Всички заинтересовани страни са добре дошли да се присъединят към форума EU4Algae, стартиран от Комисията през февруари 2022 година.

Следващи стъпки

Комисията ще обсъди днешното съобщение с Европейския парламент и Съвета. Комисията ще координира прилагането на практика на 23-те действия с държавите членки, отрасъла (напр. чрез форума EU4Algae) и други подходящи заинтересовани страни.

До края на 2027 г. Комисията ще изготви доклад за оценка на напредъка към изпълнението на съобщението.

Контекст

В края на 2019 г. форумът на Европейската комисия за синя биоикономика публикува пътна карта за синята биоикономика, след като бяха проведени консултации с около 300 заинтересовани страни. В пътната карта се прави заключението, че развитието в отглеждането на водорасли е възпрепятствано от фактори като високи производствени разходи, дребномащабното производство, ограничено познаване на пазарите, потребителските нужди, въздействието върху околната среда от отглеждането на водорасли, както и от разпокъсаната управленска рамка. След пътната карта Комисията стартира и подкрепи няколко инициативи, свързани с водораслите, които понастоящем са на етап на изпълнение или планиране (2021—2023 г.). Например през февруари 2022 г. Комисията създаде Европейския форум на заинтересованите страни в областта на водораслите (EU4Algae Forum) като уникално пространство за сътрудничество между европейските заинтересовани страни в областта на водораслите и единен информационен център относно поканите за представяне на предложения за финансиране в областта на водораслите, проекти, стопанска информация, разузнати данни и най-добри практики.

Водораслите могат да се използват на широк кръг пазари, като например храни, фуражи за животни и риба, лекарствени продукти, биоопаковки или биогорива.

Отглеждането на макроводорасли може да спомогне за възстановяването на океаните и моретата чрез отстраняване на хранителните вещества, причиняващи еутрофикация. То има нисък въглероден отпечатък и отпечатък върху околната среда и има обещаващ потенциал за улавянето на въглерод. Производството на микроводорасли може също така да се извършва на сушата и далеч от морето. Микроводораслите са източник на въглеродни съединения и имат приложения в пречистването на отпадъчните води и намаляването на CO2 в атмосферата.

По този начин един по-силен европейски сектор на водораслите би подкрепил целите на Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“, тъй като се нуждаем от преминаване към по-устойчиви продоволствени системи и по-кръгова икономика.

За повече информация

Въпроси и отговори относно силен и устойчив сектор на водораслите

Съобщение на Комисията „Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС“

Инициатива EU4Algae

Съобщение относно устойчива синя икономика

По информация на Европейската комисия, IP/22/6899