В експертен доклад се набелязват обещаващи подходи към най-добрите начини за инвестиране в образованието и обучението


На 19 октомври 2022 Комисията публикува окончателния доклад на експертната група за качествени инвестиции в образованието и обучението Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението. Докладът на експертите се съсредоточава върху най-добрите начини за инвестиране на публични средства в четири основни области на разходите за образование и обучение в ЕС: учители и обучители, образователна инфраструктура, цифрово обучение и равнопоставеност и приобщаване.

Експертната група набеляза обещаващи национални практики за образование и обучение, които могат да послужат като вдъхновение за правителствата и образователните институции в целия ЕС. Тези практики включват инициативи за намаляване на стреса на работното място за учителите, насърчаване на тяхното благосъстояние и повишаване на техните педагогически цифрови умения; програми за индивидуално и партньорско обучение; програми за строителство и саниране на училища с цел повишаване на качеството на съоръженията; и качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Такива национални практики и реформи на образователните политики редовно се споделят в контекста на стратегическата рамка за европейското пространство за образование чрез специалните работни групи, за да се вдъхнови положителна промяна в целия Европейски съюз.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел приветства доклада: Трябва да гарантираме, че всички млади европейци получават възможно най-доброто образование. Насърчаването на качествени инвестиции в образованието и обучението е ключов политически приоритет за Европейския съюз и е от съществено значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. Констатациите от настоящия доклад ще бъдат използвани в работата на Комисията и ние ще продължим да насърчаваме истинска култура на оценяване на политиките в държавите членки, за да се подкрепят качествените инвестиции в образованието и обучението и да се използват по най-добрия възможен начин наличните ресурси.

В констатациите също така се подчертава колко е важно да се оценяват образователните политики, като тези оценки от своя страна могат да се използват за ориентиране на бъдещите инвестиционни решения в полза на учениците, преподавателите и цялата образователна общност.

Въпреки че системите за образование и обучение се различават в отделните страни, държавите от ЕС са изправени пред общи предизвикателства в областта на образованието и обучението. В момент, в който ЕС насочва повече средства от всякога към образованието и обучението, в доклада се подчертават и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, за да се подобри ефикасността и ефективността на разходите, и при които общите подходи биха могли да бъдат от полза:

  • Липсата на надеждни данни за въздействието на целевите инвестиции върху действителните учебни резултати. Необходими са повече доказателства и Комисията е готова да работи по този въпрос, като подпомага оценяването на образователните политики.
  • Трябва да се разработят по-надеждни оценки на националните образователни политики като цяло. Това включва необходимост създателите на политики да имат експертен опит в областта на методите за оценка и констатациите да се разпространяват на равнището на ЕС.

За да се подобрят качествените инвестиции в образованието и обучението в ЕС, преди края на тази година Комисията ще даде начало на нова инициатива за осигуряване на гъвкави, но целенасочени инструменти, методи и експертен опит за държавите членки, за да ги подпомогне при оценката на техните образователни политики.

Контекст

Експертната група на Комисията за качествени инвестиции в образованието и обучението започна работа през май 2021 г., за да установи кои варианти на политиката имат потенциал да стимулират резултатите от образованието и приобщаването, като същевременно подобрят ефективността на публичните разходи. Групата също така работи по методика за оценка, която съответните органи и други ключови заинтересовани страни могат да използват на доброволна основа, за да оценяват своите образователни политики. На 19 януари 2022 г. беше публикуван междинен доклад, а предварителните констатации от него бяха обсъдени с представители на държавите членки, ключови заинтересовани страни и международни организации на същия ден в рамките на специален семинар. Получените коментари бяха включени в представения днес окончателен доклад.

За повече информация

Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението

За европейското пространство за образование Европейско пространство за образование

Съобщение относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г.

По информация на Европейската комисия, IP/22/6236