Комисията прие преразгледаната рамка за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации


Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно правилата за държавна помощ за научни изследвания, развойна дейност и иновации („Рамка за НИРДИ от 2022 г.“), в което се определят правилата, съгласно които държавите членки могат да предоставят държавна помощ на предприятията за дейности, свързани с НИРДИ, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция. Рамката за НИРДИ от 2022 г., която допринася за стратегическите цели на ЕС, свързани с екологичния и цифровия преход, влезе в сила от 19 октомври 2022.

Преразгледаната рамка за НИРДИ

Приетата днес рамка за НИРДИ от 2022 г. е в резултат на оценката на съществуващите правила, започнала през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ. Комисията също така проведе обширни консултации с всички заинтересовани страни по предложения преработен текст на съобщението. Това включваше принос от страна на държавите членки, стопански и научноизследователски асоциации, групи по интереси и дружества, НПО и граждани.

Преразгледаната рамка за НИРДИ включва редица целенасочени корекции с цел i) опростяване и отразяване на опита, придобит от прилагането на рамката за НИРДИ от 2014 г., ii) отразяване на регулаторните, икономическите и технологичните промени и iii) привеждане на съответните правила в съответствие с настоящите приоритети на политиката на ЕС, като например Европейския зелен пакт и стратегиите в областта на промишлеността и цифровите технологии. По-специално, това са предложените изменения:

  • Актуализиране на съществуващите определения за научноизследователски и иновационни дейности, допустими за подпомагане съгласно Рамката за НИРДИ. По-специално, пояснява се тяхната приложимост по отношение на цифровите технологии и дейностите, свързани с цифровизацията (например изчисленията със суперкомпютър, квантовите технологии, технологиите за блокови вериги, изкуствения интелект, киберсигурността, големите информационни масиви и технологиите за изчисления в облак или периферните изчисления). Целта е да се осигури правна сигурност за държавите членки и заинтересованите страни, като същевременно се улеснят инвестициите в научни изследвания, развойна дейност и иновации, които ще дадат възможност за цифрова трансформация в ЕС.
  • Осигуряване на публична подкрепа за инфраструктурите за изпитване и експериментиране, необходими за разработването, изпитването и усъвършенстването на технологиите. Целта е да се даде допълнителна възможност за бързо разработване и евентуално внедряване на авангардни и революционни технологии, по-специално от малките и средните предприятия, като същевременно се улеснят екологичният и цифровият преход на икономиката на ЕС и се допринесе за новата европейска програма за иновации.
  • Опростяване на някои правила, за да се улесни практическото прилагане на рамката за НИРДИ и да се облекчи евентуалната прекомерна административна тежест за дружествата и публичните органи. Например с новите правила се въвежда опростен механизъм за определяне на непреките разходи по проекти за научноизследователска и развойна дейност, които са допустими за подпомагане съгласно правилата за държавна помощ.

В същото време в рамката за НИРДИ от 2022 г. са запазени предпазните мерки, за да се гарантира, че помощта е ограничена до необходимото и не води до неоправдано нарушаване на конкуренцията.

Контекст

Рамката за НИРДИ има за цел да улесни научноизследователските, развойните и иновационните дейности, които поради неефективност на пазара не биха се реализирали при липсата на публична подкрепа. Тя дава възможност на държавите членки, при определени условия, да предоставят необходимите стимули на дружествата и научноизследователската общност да извършват тези важни дейности и инвестиции в тази област. В рамката за НИРДИ се прилага принципът на технологична неутралност и по този начин тя се отнася до всички технологии, отрасли и сектори, за да се гарантира, че правилата не предписват предварително кои научноизследователски пътища биха довели до нови решения за иновативни продукти, процеси и услуги.

Разпоредбите на рамката за НИРДИ са допълнени от Общия регламент за групово освобождаване, в който се определят предварителните условия за съвместимост, въз основа на които държавите членки могат да прилагат мерки за държавна помощ, без предварително да уведомяват Комисията.

За повече информация

Вж. специалната уебстраница на ГД „Конкуренция“, която съдържа всички становища на заинтересованите страни, представени в контекста на оценката.

По информация на Европейската комисия, IP/22/6233