Нови правила за отговорността за продуктите и изкуствения интелект с цел защита на потребителите и насърчаване на иновациите

На 28 септември 2022 Комисията прие две предложения за адаптиране на правилата за отговорност към цифровата ера, кръговата икономика и въздействието на световните вериги за създаване на стойност. Най-напред Комисията предлага да се модернизират съществуващите правила за обективната отговорност на производителите за дефектни продукти (от интелигентни технологии до фармацевтични продукти). Преразгледаните правила ще осигурят на предприятията правна сигурност, която ще им позволи да инвестират в нови и новаторски продукти, и ще гарантират, че пострадалите могат да получат справедливо обезщетение, когато дефектни продукти, включително цифрови и обновени продукти, причиняват вреди. На второ място Комисията за първи път предлага целенасочена хармонизация на националните правила за отговорност за изкуствения интелект (ИИ), която да улесни получаването на обезщетение за вреди, свързани с ИИ. В съответствие с целите на Бялата книга за ИИ и с предложението на Комисията от 2021 г. за Законодателен акт за ИИ, в което се определя рамка за високи постижения и доверие в ИИ, с новите правила ще се гарантира, че пострадалите се ползват от същите стандарти за защита, когато понесат вреда от продукти или услуги с ИИ, като когато вредата е причинена при други обстоятелства.

Преразгледана Директива относно отговорността за вреди от стоки, адаптирана към екологичния и цифровия преход и световните вериги за създаване на стойност

С преразгледаната директива се модернизират и укрепват настоящите добре установени правила, основани на обективната отговорност на производителите, за обезщетение за телесни повреди, имуществени вреди или загуба на данни, причинени от небезопасни продукти — от градински столове до високотехнологични машини. С директивата се осигуряват справедливи и предвидими правила както за предприятията, така и за потребителите чрез:

Модернизиране на правилата за отговорност за бизнес моделите в кръговата икономика: като се гарантира, че правилата за отговорност са ясни и справедливи за дружествата, които съществено модифицират продукти.

Модернизиране на правилата за отговорност за продуктите в цифровата ера: като се дава възможност за обезщетение за вреди, когато продукти като роботи, дронове или интелигентни домашни системи стават небезопасни поради актуализации на софтуера, ИИ или цифрови услуги, които са необходими за експлоатацията на продукта, както и когато производителите не успяват да отстранят уязвимости по отношение на киберсигурността.

Създаване на по-равни условия на конкуренция между производителите от ЕС и извън него: когато потребителите пострадат от опасни продукти, внесени от държави извън ЕС, те ще могат да се обръщат за обезщетение към вносителя или представителя на производителя в ЕС.

Поставяне на потребителите наравно с производителите: като от производителите се изисква да разкриват доказателства, като се въвежда по-голяма гъвкавост по отношение на времевите ограничения за предявяване на искове и като се облекчава тежестта на доказване за пострадалите в сложни случаи, като например случаите, свързани с фармацевтични продукти или ИИ.

По-лесен достъп до правна защита за пострадалите — Директива относно отговорността във връзка с ИИ

Целта на Директивата относно отговорността във връзка с ИИ е да се определят единни правила за достъп до информация и облекчаване на тежестта на доказване в случай на вреди, причинени от системи с ИИ, да се установи по-всеобхватна защита за пострадалите (било то физически лица или предприятия) и да се насърчи секторът на ИИ чрез увеличаване на гаранциите. С директивата ще се хармонизират някои правила за исковете, попадащи извън обхвата на Директивата относно отговорността за вреди от стоки, в случаите, в които вредата е причинена от неправомерно поведение. Това обхваща например нарушения на неприкосновеността на личния живот или вреди, причинени от проблеми, свързани с безопасността. Новите правила ще улеснят например получаването на обезщетение, ако някой е бил дискриминиран при процес на набиране на персонал с участието на технология за ИИ.

С директивата се опростява правният процес за пострадалите, когато става въпрос за доказване, че вината на дадено лице е довела до вреди, като се въвеждат две основни характеристики: първо, при обстоятелства, при които е установена вина и с основание може да се допусне причинно-следствена връзка с функционирането на ИИ, така наречената „презумпция за причинно-следствена връзка“ ще улесни пострадалите, когато трябва да обясняват подробно как вредата е причинена от конкретна грешка или бездействие, което може да бъде особено трудно, когато се опитват да разберат и управляват сложни системи с ИИ. Второ, жертвите ще разполагат с повече инструменти за търсене на правна компенсация чрез въвеждане на право на достъп до доказателства от дружества и доставчици в случаите, в които става въпрос за високорискови системи с ИИ.

С новите правила се постига баланс между защитата на потребителите и насърчаването на иновациите, като се премахват допълнителните пречки пред достъпа на пострадалите до обезщетение и същевременно се определят гаранции за сектора на ИИ чрез въвеждане например на правото на оспорване на иск за отговорност, основан на презумпция за причинно-следствена връзка.

Следващи стъпки

Сега предстои предложението на Комисията да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета.

Предлага се пет години след влизането в сила на Директивата относно отговорността във връзка с ИИ Комисията да направи оценка на необходимостта от правила за безвиновна отговорност за искове, свързани с ИИ.

Контекст

Настоящите правила на ЕС относно отговорността за вреди от стоки, основани на обективната отговорност на производителите, са на почти 40 години. За екологичната и цифровата трансформация е важно да има модерни правила за отговорност, адаптирани към новите технологии, като например изкуствения интелект. Целта е да се осигури правна сигурност за предприятията и добра защита за потребителите, в случай че нещо се обърка.

В своите политически насоки председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен изложи координиран европейски подход към изкуствения интелект. Комисията се ангажира да насърчава навлизането на ИИ и да разглежда цялостно рисковете и потенциалните вреди, свързани с неговата употреба.

В своята Бяла книга за ИИ от 19 февруари 2020 г. Комисията се ангажира да насърчава навлизането на ИИ и да търси решения по отношение на рисковете, свързани с някои от неговите приложения, като насърчава високите постижения и атмосферата на доверие. В Доклада относно отговорността за ИИ, придружаващ Бялата книга, Комисията определи специфичните предизвикателства, които ИИ поставя пред съществуващите правила за отговорност.

През април 2021 г. Комисията прие предложение за Законодателен акт за ИИ, с който се определят хоризонтални правила относно изкуствения интелект, с акцент върху предотвратяването на щети. Законодателният акт за ИИ е водеща инициатива за гарантиране на безопасността и надеждността на високорисковите системи с ИИ, разработвани и използвани в ЕС. С този акт ще се гарантират безопасността и основните права на хората и предприятията, като същевременно се засили навлизането на ИИ и инвестициите и иновациите в тази област. С днешния пакет за отговорността във връзка с ИИ се допълва Законодателният акт за ИИ, като се улеснява предявяването на основани на вина искове за обезщетение, свързани с гражданската отговорност, и се установява нов стандарт на доверие при обезщетенията.

С Директивата относно отговорността във връзка с ИИ се адаптира частното право към новите предизвикателства, породени от ИИ. Заедно с преразглеждането на Директивата относно отговорността за вреди от стоки тези инициативи допълват усилията на Комисията за адаптиране на правилата за отговорността към екологичния и цифровия преход.

За повече информация

Предложение за Директива за адаптиране на правилата за извъндоговорна гражданска отговорност към изкуствения интелект

Предложение: Преразглеждане на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока

Въпроси и отговори: Директива относно отговорността във връзка с ИИ

Въпроси и отговори: Директива относно отговорността за вреди от стоки

Правила за отговорност във връзка с изкуствения интелект

Бяла книга на Комисията за изкуствения интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие

Доклад на Комисията относно отражението на изкуствения интелект, интернет на предметите и роботиката върху безопасността и отговорностите

Доклад на експертната група относно отговорността за изкуствения интелект и други нововъзникващи цифрови технологии

Сравнително проучване на правото относно гражданската отговорност за изкуствения интелект

По информация на Европейската комисия, IP/22/5807