Изпълнение на разпоредбите в областта на околната среда: Комисията настоятелно призовава за по-стриктно прилагане на правилата на ЕС в областта на околната среда с цел опазване на човешкото здраве и природата

На 8 септември 2022 Комисията публикува третия преглед на изпълнението на политиките за околната среда — ключов инструмент за докладване, който подкрепя прилагането на екологичното законодателство и повишава осведомеността в тази област. Преодоляването на несъответствията между решенията, вземани на равнището на Съюза, и мерките за прилагане по места е от съществено значение за осигуряването на добри екологични резултати за гражданите и на еднакви условия на конкуренция за предприятията, като същевременно се създават възможности за икономическо развитие.

Европейският комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Тазгодишният преглед на изпълнението на политиките за околната среда е призив за действие. Въпреки че той показва напредък спрямо предишния преглед в някои области, аз съм обезпокоен от факта, че в други области пропуските в прилагането продължават да се задълбочават, в резултат на което ставаме все по-уязвими спрямо замърсяването на природата и свързаните с него рискове. Анализът предоставя на държавите членки инструментите и информацията, от които се нуждаят, за да подобрят изпълнението и да опазват по-добре нашето здраве и околната среда. Нека го използваме пълноценно!“

В новия преглед на изпълнението на политиките за околната среда са формулирани заключения и общи тенденции на равнището на ЕС въз основа на 27-те доклада за отделните държави, които показват актуалното състояние на прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда. Той съдържа подробна информация за това доколко правителствата в ЕС се грижат за качеството на въздуха, който дишат техните граждани, за водата, която те пият, и природата, на която се радват. В прегледа също така се определят приоритетни действия за подобряване на положението във всяка държава членка.

Актуално състояние в основните области на политиките за околната среда

  • Биологичното разнообразие в ЕС продължава да намалява. Някои от местообитанията, чието състояние е определено като най-лошо в ЕС, са полуестествените пасища, блатата, тресавищата и мочурищата. Горите са подложени на огромен натиск и повечето държави членки трябва да активизират усилията си за завършване на националните мрежи „Натура 2000“.
  • Води: напредъкът към постигане на добро състояние на водните обекти е бавен, като някои държави членки закъсняват с приемането на ключови инструменти в тази област — по-специално на планове за управление на речните басейни. Наред с това от държавите членки се изисква да приемат своевременно своите планове за управление на риска от наводнения с цел по-добро справяне с проблема на национално равнище. Безпокойство също така буди прилагането на стандартите за питейната вода в няколко държави. Бавно е и изпълнението на изискванията на ЕС относно нитратите и пречистването на градските отпадъчни води, което се дължи на неадекватното планиране и неподходящата инфраструктура въпреки наличието на европейски средства за целта.
  • Въпреки че повечето държави членки разполагат с национални стратегии и планове за действие в областта на кръговата икономика, съществуват значителни разлики между техните равнища на производителност на ресурсите и проценти на кръгово използване на материалите. Равнищата на производителност измерват доколко ефективно дадена икономика използва ресурсите за целите на производството, докато процентът на кръгово използване на материалите измерва дела на материалите, които са възстановени и се използват отново в икономиката. Необходимо е да се положат повече усилия за подобряване на потенциала за рециклиране на пластмасите, строителните материали и текстилните изделия. Предотвратяването на образуването на отпадъци продължава да бъде съществено предизвикателство във всички държави членки, като в някои от тях все още са необходимо действия по отношение на депата за отпадъци, които не отговарят на стандартите.
  • Замърсяването на въздуха продължава да е сериозен проблем за здравето на европейците. Държавите членки трябва да прилагат изискванията за мониторинг на качеството на въздуха по систематичен и последователен начин, така че да се осигури спазването на тези изисквания както на национално, така и на европейско равнище. За постигането на съответствие са необходими стриктни мерки — по-конкретно преход към устойчива мобилност, основана на възобновяеми източници, и въвеждане на селскостопански техники с ниски емисии, включително при отглеждането на животни и при управлението на естествените и други торове.
  • Климат: като цяло законодателството в областта на климата се прилага ефективно в ЕС. В момента е важно да се постигне съгласие по прилагането на пакета от мерки за постигане на целта „– 55 %“, определена в Европейския законодателен акт за климата за 2030 г. Също така е необходимо да се активизират усилията за адаптиране към изменението на климата във всяка държава членка и на равнището на ЕС, за да се справим със суровата реалност на все по-сериозните климатични въздействия. Предприемането на подходящи действия за предотвратяване и/или свеждане до минимум на щетите, причинени от изменението на климата, ще донесе значителни икономически, екологични и социални ползи.

Фактори за изпълнението

Много държави членки трябва да увеличат наличното финансиране за покриване на нуждите от инвестиции във връзка с екологичните цели и приоритети. В новия преглед на изпълнението на политиките за околната среда за първи път се съдържа сравнение на финансирането за изпълнение на разпоредбите в областта на околната среда, с което разполага всяка държава членка, и нейните нужди от инвестиции. Нуждите от инвестиции в ЕС за постигане на екологичните цели са в размер на 110 милиарда евро годишно. Почти две трети от недостига на инвестиции в околната среда е свързан с мерките срещу общото замърсяване и опазването и управлението на водните обекти.

Адаптирането и укрепването на административния капацитет на държавите членки е от решаващо значение за постигането на съответствие и прилагането на законодателството на ЕС, а осигуряването на ефективен достъп до правосъдие на национално равнище е от съществена важност за прилагането на екологичното законодателство — това са стълбовете на управлението в областта на околната среда. Необходимо е повечето държави членки да осигурят по-лесен достъп на гражданите до съдилища, така че да могат да оспорват дадени решения, действия или бездействия — по-конкретно във връзка с плановете за качеството на водата и въздуха и за опазване на природата. Повечето държави членки трябва също така да представят на обществеността по-ясна информация относно нейните права на достъп до правосъдие.

Контекст

Първият преглед на изпълнението на политиките за околната среда беше приет през февруари 2017 г. Той допълва политиката на Комисията за по-добро регулиране, която е насочена към подобряване на прилагането на съществуващото законодателство и политики. След приемането на прегледа много държави членки организираха национални диалози по приоритетните теми, определени в техните доклади. В много случаи тези диалози бяха проведени с участието на регионалните и местните органи, както и на заинтересованите страни.

Комисията работи с държавите членки за по-ефективното прилагане на политиките и разпоредбите в областта на околната среда, като за целта се извършва преглед на изпълнението на тези политики. Неспазването на договорените правила може да доведе до предприемането на правни действия от страна на Комисията.

Информация за нарушенията в областта на околната среда може да бъде намерена на специална интерактивна карта и информационно табло.

За повече информация

Въпроси и отговори относно прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

Основен доклад относно прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

Доклади за отделните държави

Информационни листове за отделните държави

Интерактивна карта на ЕС, показваща производствата за установяване на нарушения в областта на околната среда

Видеоматериал за прегледа на изпълнението на политиките за околната среда от 2022 г.

Уебстраница на прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

По информация на Европейската комисия, IP/22/5367