Осма програма за действие за околната среда: ЕС определя показатели за измерване на напредъка по целите на Зеления пакт в областта на околната среда и климата

На 26 юли 2022 Комисията представи списък с водещи показатели за наблюдение на напредъка към постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата до 2030 г., както и дългосрочната визия за 2050 г. „да живеем добре според възможностите на нашата планета“. Новата рамка за мониторинг по Осмата програма за действие за околната среда е резултат от интензивни консултации със заинтересованите страни и държавите членки и има за цел насърчаване на прозрачността и информиране на европейците за въздействието на политиката на ЕС в областта на климата и околната среда.

Чрез своите политики ЕС трябва да се върне към начин на живот и работа в рамките на възможностите на планетата. Показателите обхващат напредъка към постигане на екологично благоденствие, включително икономически и социални аспекти. Те биха могли да проправят пътя за измерване на състоянието на нашите икономики и общества въз основа на благоденствието, отвъд най-известния икономически показател — БВП.

Водещите показатели следват структурата на Осмата програма за действие за околната среда въз основа на Европейския зелен пакт и включват 2—3 най-подходящи за политиките и статистически надеждни показателя за всяка от тематичните приоритетни цели до 2030 г. Те обхващат смекчаването на изменението на климата, адаптирането към изменението на климата, кръговата икономика, нулевото замърсяване и биологичното разнообразие.

Освен това списъкът включва пет показателя за измерване на напредъка по отношение на справянето с основните видове натиск върху околната среда и климата. В съответствие с целите на Европейския зелен пакт това обхваща прехода към устойчиви системи за енергия, промишленост, мобилност и храни, който трябва да осъществим през следващите години.

Сред водещите показатели също така има такива за наблюдение на напредъка по отношение на основните благоприятстващи условия, които обхващат финансирането за устойчиво развитие, принципа „замърсителят плаща“ и постепенното премахване на вредните за околната среда субсидии.

Последната глава от рамката за мониторинг включва системни показатели, чиято цел е да се измерва напредъкът по отношение на трите измерения на екологичното благоденствие, като се обхванат икономически и социални аспекти отвъд опазването на природата.

Следващи стъпки

Комисията ще докладва ежегодно за постигнатия напредък въз основа на преглед, извършван от Европейската агенция за околната среда от 2023 г. нататък с помощта на избраните водещи показатели. Това докладване ще улесни ежегодния обмен между Комисията, държавите членки и Европейския парламент, който ще се провежда в съответствие с Осмата програма за действие за околната среда.

Освен това Комисията ще извърши две задълбочени оценки през времетраенето на програмата — междинен преглед през 2024 г. и окончателна оценка през 2029 г.

Комисията ще продължи да насърчава съгласуваността между водещите показатели на Осмата програма за действие за околната среда и други междусекторни инструменти за мониторинг, като например европейския семестър и мониторинга на ЕС по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие.

Контекст

Осмата програма за действие за околната среда влезе в сила на 2 май 2022 г. и включва задължение за Комисията да представи рамка за мониторинг въз основа на ограничен брой водещи показатели. Те следва да включват, когато е възможно, системни показатели относно взаимовръзките между политиката за околната среда и социалната политика и политиката за околната среда и икономическата политика.

Осмата програма за действие за околната среда има за цел да ускори екологичния преход по справедлив и приобщаващ начин, а дългосрочната ѝ, вече установена в седмата програма (2014—2020 г.) цел до 2050 г. е „да живеем добре в пределите на нашата планета“. В продължение на над 40 години тези програми за действие осигуряват на ЕС рамки за политиките, които дават резултати и гарантират предвидими и координирани действия по отношение на политиките на Европа в областта на околната среда и изменението на климата.

За повече информация

Съобщение относно рамка за мониторинг за Осмата програма за действие за околната среда

Уебстраница за Осмата програма за действие за околната среда

Осма програма за действие за околната среда

Консултативен документ относно рамка за мониторинг с водещи показатели за 8-ата ПДОС

Консултативен документ относно предложения подход и структура на рамката за мониторинг на 8-ата ПДОС

По информация на Европейската комисия, IP/22/4667