„Еразъм+“: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и междудисциплинарно сътрудничество

На 27 юли 2022 Комисията обяви резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата „Европейски университети“: с рекорден бюджет от 272 милиона евро от „Еразъм+“ 16 съществуващи алиансa по инициативата ще продължат да получават подкрепа, а четири нови алианса ще могат да започнат сътрудничеството помежду си. Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави. Алиансите по инициативата „Европейски университети“ са алианси на висши училища от цяла Европа, които си сътрудничат в областта на образованието, научните изследвания и иновациите в полза на студентите, преподавателите и обществото.

Всеки алианс получава бюджет в размер до 14,4 милиона евро от програмата „Еразъм+“ за четири години. Това е значително увеличение в сравнение с максималния размер от 5 милиона евро за три години в рамките на предишни покани за представяне на предложения по „Еразъм+“.

Поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата „Европейски университети“ по „Еразъм+“ за 2022 г. беше структурирана около две теми. От една страна, тя осигури устойчиво финансиране за вече съществуващи успешни алианси на висши училища, които да следват дългосрочната си визия. Успешните 16 алианса се разрастнаха и обхващатоколо 30 нови висши училища. От друга страна, поканата подкрепи създаването на нови алианси в цяла Европа, които обединяват различни висши училища около общи стратегически визии.

Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави, включващи всички държави — членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Новост в рамките на поканата за предложения по „Еразъм+“ от 2022 г. е, че алиансите вече могат да приемат асоциирани партньори от държавите, участващи в процеса от Болоня, включително например от Украйна, Обединеното кралство и Швейцария. Освен това, като си партнират с около 1300 асоциирани партньори от НПО, дружества, градове и местни или регионални власти, алиансите могат значително да повишат качеството и обхвата на висшето образование.

През есента на 2022 г. Комисията ще стартира следващата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ с цел да предложи финансиране за съществуващите алианси и да се създадат нови такива.

Контекст

Алиансите по инициативата „Европейски университети“ са транснационални алианси от средно девет висши училища, които могат да включват различни видове учебни заведения (като университети, предлагащи пълен набор от програми за различни степени в широк кръг от дисциплини, и научноизследователски университети, университети за приложни науки, технологични институти, училища по изкуствата и висши институции за професионално образование и обучение) и имат широк географски обхват в цяла Европа.

Заедно тези институции намират нови начини за дългосрочно структурно, устойчиво и системно сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите в цяла Европа. Те предлагат ориентирани към студентите учебни програми, предоставяни съвместно в междууниверситетски кампуси, където студенти, преподаватели и изследователи от цяла Европа могат да се възползват от безпрепятствена мобилност.

С течение на времето алинасите ще свързват все повече факултети, департаменти, преподаватели и студенти, като предлагат по-иновативни педагогически методи, основани на ориентирани към предизвикателствата и трансдисциплинарни подходи, ще изпълняват повече съвместни програми, ще бъдат още по-приобщаващи и ще се ангажират в по-голяма степен със своите общности.

Европейската комисия предложи инициативата „Европейски университети“ на лидерите на Европейския съюз преди Социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. като част от цялостната визия за създаването на европейско пространство за образование до 2025 г.

Европейската стратегия за университетите определя амбициозната цел до средата на 2024 г. да бъдат подкрепени 60 алианса по инициативата „Европейски университети“, в които участват над 500 висши училища. За тази цел в рамките на текущия програмен период 2021—2027 г. по линия на „Еразъм +“ са предвидени рекордните 1,1 милиарда евро за подкрепа на алиансите. Подкрепата за научноизследователското измерение на инициативата „Европейски университети“ ще бъде обхваната от Европейската инициатива за високи постижения в рамките на „Хоризонт Европа“.

За повече информация

Инициатива „Европейски университети“

Информационен документ

По информация на Европейската комисия, IP/22/4702