ПРЕДСТОЯЩО: ПОМОЩ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (безвъзмездна помощ)

Процедурата е насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност.

ЗА КОГО: Микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 31.12.2019 г.

Кандидатите трябва да са реализирали не по-малко от следните нетни приходи от продажби за 2021 година:

- за микропредприятие: поне 41 000 лв.

- за малко предприятие: поне 82 000 лв.

- за средно предприятие: поне 123 000 лв.

Важно: В процедурата не могат да участват фирми, чиято основна икономическа дейност попада в някой от следните сектори: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“, както и в определени сегменти от секторите "Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" и „Преработваща промишленост".

КАКВО: Ще се финансират ИКТ услуги и решения от следните три групи:

- Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения (онлайн магазин, уебсайт, маркетинг в социални медии и т.н.);

- Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси (ERP и CRM системи, Модули за управление на веригата за доставки и производството, Системи за управление на продажбите на дребно и т.н.);

- Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията (Система за управление на сигурността на информацията, за защита на информацията в локална мрежа, за архивиране на информация и т.н.).КОЛКО:Общият бюджет по процедурата е 30 600 000 лв., а сумата за безвъзмездна финансова помощ за един проект е между 3000 и 20 000 лв. Финансирането е 100% и няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

КОГА: Процедурата е в процес на обществено обсъждане до края на месец септември. Очаква се да стартира в началото на октомври.

За повече информация по процедурата: https://www.sme.government.bg/?page_id=51249

Източник: fininfo.bg