Държавна помощ: Комисията предлага правила за опростяване на процедурите за държавна помощ за екологосъобразен транспорт

Европейската комисия предложи регламент на Съвета, оправомощаващ Комисията да освобождава от предварително уведомление съгласно правилата на ЕС за държавната помощ определени видове помощ за железопътен, вътрешноводен и мултимодален транспорт с цел насърчаване на екологосъобразния транспорт.

Изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Приетото днес предложение на Комисията ще ни позволи да опростим процедурите за държавна помощ, която подкрепя екологосъобразните видове транспорт, като например железопътния, вътрешноводния и мултимодалния транспорт, които са по-малко замърсяващи и по-устойчиви от автомобилния транспорт. Предложението не само рационализира правилата, приложими за държавната помощ, но и е в съответствие с целите на Зеления пакт на ЕС и стратегията за устойчива и интелигентна мобилност.

Предложеният регламент на Съвета се основава на богатия опит, натрупан от Комисията през годините на прилагане на член 93 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно координирането на транспорта, както и на Насоките за държавна помощ в областта на железопътния транспорт от 2008 г. Освен това то следва проверката за пригодност на държавната помощ от 2020 г., в която се стига до заключението, че съществуващите правила в областта на транспорта се нуждаят от адаптиране, тъй като Насоките за железопътния транспорт са остарели и не отразяват важни регулаторни и пазарни промени. Тези промени включват по-специално отварянето за конкуренция на железопътните пазари и приоритетите на политиката на ЕС в контекста на Зеления пакт на ЕС, в резултат на които нарасна значението на преминаването от автомобилен транспорт към по-екологосъобразни видове транспорт, за да се постигне целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2050 г.

Новият регламент на Съвета, предложен в контекста на преразглеждането на Насоките за държавна помощ в областта на железопътния транспорт, ще даде възможност на Комисията да обяви някои категории държавни помощи за по-екологосъобразни видове транспорт за съвместими с вътрешния пазар. Те включват определени видове помощ в полза на железопътния, вътрешноводния и мултимодалния транспорт, по-специално помощи в подкрепа на координацията на транспорта, които имат ограничен потенциал за нарушаване на конкуренцията.

След приемането на предложения регламент от Съвета Комисията възнамерява да приеме регламент за групово освобождаване, освобождаващ държавите членки от задължението за предварително уведомяване на Комисията за мерките за помощ, попадащи в тези категории. Това ще осигури правна сигурност, ще опрости процедурите и ще намали бюрокрацията за държавите членки, като същевременно ще позволи на Комисията да съсредоточи своя контрол върху държавната помощ върху случаите, които потенциално нарушават конкуренцията в най-голяма степен. Това също ще даде възможност на транспортния сектор да приеме екологичния и цифровия преход в съответствие със стратегическите цели на ЕС, по-специално целите на Зеления пакт на ЕС и стратегията за устойчива и интелигентна мобилност.

Предложеният регламент ще бъде обсъден в Съвета.

Контекст

Съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС от държавите членки се изисква да уведомяват Европейската комисия за всяка държавна помощ и да я привеждат в действие едва след одобрението на Комисията. Съгласно член 108, параграф 4 и член 109 от ДФЕС след предложение на Комисията Съветът може да оправомощи Комисията да освободи от задължението за предварително уведомяване и одобрение от Комисията специфични категории помощи, които имат ограничен потенциал да нарушат конкуренцията. За тази цел Комисията приема регламенти за групово освобождаване, в които се определят критерии, които гарантират, че помощта е съвместима с правилата на ЕС за държавната помощ. Помощ, която отговаря на критериите, може да бъде предоставена без уведомяване.

Приетото днес предложение на Комисията обхваща помощите по член 93 от ДФЕС, който предвижда, че помощта за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт е съвместима с вътрешния пазар, ако отговаря на нуждите от координиране на транспорта или ако представлява компенсация за задължения за обществени услуги.

Пътната карта на предложението за оправомощаващ регламент на Съвета беше публикувана на 1 октомври 2021 г.

Успоредно с това Комисията работи по преразглеждането на Насоките за държавна помощ в областта на железопътния транспорт. След като публикува пътната карта на тази инициатива на 1 октомври 2021 г., Комисията започна обществена консултация на 22 декември 2021 г., като прикани всички заинтересовани страни да коментират предложеното преразглеждане на насоките.

По информация на Европейската комисия, IP/22/4311