Комисията представя нова европейска програма за иновации, за да даде тласък на новата вълна от иновации


На 5 юли 2022 Комисията прие нова европейска програма за иновации, за да постави Европа на челно място в новата вълна от дълбокотехнологични иновации и стартиращи предприятия. Програмата ще помогне на Европа да разработи нови технологии за справяне с най-неотложните обществени предизвикателства и да предостави тези технологии на пазара. Новата европейска програма за иновации е предназначена да изведе Европа на водещо място на световната сцена на иновациите. Европа иска да бъде мястото, където най-големите таланти работят заедно с най-добрите предприятия и където дълбокотехнологичните иновации процъфтяват и водят до създаването на революционни иновативни решения в целия континент, които ще вдъхновят света.

Като поема лидерството в областта на иновациите, по-специално по отношение на новата вълна от дълбокотехнологични иновации, които изискват авангардна научноизследователска и развойна дейност и големи капиталови инвестиции, Европа ще засили централната си роля в подготовката за екологичния и цифровия преход. Дълбокотехнологичните иновации ще укрепят технологичното лидерство на Европа и ще доведат до намиране на новаторски решения на неотложните обществени предизвикателства, като например изменението на климата и киберзаплахите. Тези иновации вероятно ще подпомогнат и ще са от полза за всички сектори — от енергията от възобновяеми източници до аграрните технологии, от строителството до мобилността и здравеопазването, като по този начин се работи за продоволствената сигурност, намалява се енергийната зависимост, подобрява се здравето на хората и се повишава конкурентоспособността на нашите икономики. Тежките последици от военната агресия на Русия направиха тези въпроси още по-неотложни и предизвикаха стратегически промени в политиката, за да се гарантират просперитетът и сигурността на ЕС.

Като се основава на предприемаческото мислене на европейците, високите научни постижения, силата на единния пазар и демократичните общества, новата програма за иновации:
  • ще подобри достъпа до финансиране за европейските стартиращи и разрастващи се предприятия, например чрез мобилизиране на неизползвани източници на частен капитал и опростяване на правилата за борсово котиране;
  • ще подобри условията, така че да се даде възможност на новаторите да експериментират с нови идеи чрез регулаторни лаборатории;
  • ще подпомогне създаването на регионални „долини за иновации“, които ще укрепят и ще свържат по-добре участниците в иновациите в Европа, включително в изоставащите региони;
  • ще привлече и задържи таланти в Европа, например чрез обучение на 1 милион таланти в областта на дълбоките технологии, чрез увеличаване на подкрепата за жените новатори и чрез иновации с опции върху акции на наетите лица в стартиращи предприятия;
  • ще подобри политическата рамка чрез по-ясна терминология, показатели и набори от данни, както и чрез политическа подкрепа за държавите членки.

Новата европейска програма за иновации определя 25 специални действия в рамките на пет водещи инициативи:

  • Финансирането на разрастващи се предприятия ще мобилизира институционални и други частни инвеститори в Европа да инвестират и да се възползват от разрастването на европейските стартиращи предприятия в областта на дълбоките технологии.
  • Създаването на възможности за иновации чрез експериментални пространства и обществени поръчки ще улесни иновациите чрез подобрени рамкови условия, включително експериментални подходи към регулирането (напр. регулаторни лаборатории, изпитателни платформи, „живи лаборатории“ и обществени поръчки за иновации).
  • Ускоряването и укрепването на иновациите в европейските екосистеми за иновации в целия ЕС ще подкрепи създаването на междурегионални „долини за иновации“ и ще помогне на държавите членки и регионите да насочат най-малко 10 милиарда евро към конкретни регионални иновационни проекти, включително в областта на дълбокотехнологичните иновации за ключови приоритети на ЕС. Също така ще бъдат подкрепени държавите членки да насърчават иновациите във всички региони чрез интегрирано използване на инструментите на политиката на сближаване и „Хоризонт Европа“.
  • Насърчаването, привличането и задържането на таланти в областта на дълбоките технологии ще гарантира развитието и притока на необходимите таланти в тази сфера в ЕС и към него чрез поредица от инициативи, включително чрез стажантска схема за иновации за стартиращи и разрастващи се предприятия, резерв от таланти в ЕС за подпомагане на стартиращи и новаторски предприятия да намират таланти извън ЕС, схема за предприемачество и лидерство на жените и новаторска работа по опции върху акции на наетите лица в стартиращи предприятия.
  • Подобряването на средствата за създаване на политики ще бъде ключът към разработването и използването на надеждни и сравними набори от данни и общи определения (стартиращи предприятия, разрастващи се предприятия), които могат да послужат за основа на политиките на всички равнища в целия ЕС, както и за осигуряване на по-добра координация на политиките на европейско равнище чрез форума на Европейския съвет по иновациите.

Въз основа на съществената работа, която вече е извършена за насърчаване на иновациите в ЕС, новата европейска програма за иновации има за цел да ускори развитието и разрастването на иновациите в целия Съюз чрез съгласуван набор от действия.

Контекст

Политиката в областта на иновациите е ключова област на политиката със значителни инициативи и инвестиции на ЕС.

Тя се допълва от работата по европейското научноизследователско пространство (ЕНП), чиято цел е изграждането на истински единен европейски пазар за научни изследвания и иновации. Мерките, предложени в настоящото съобщение, групирани в пет водещи инициативи, ще се възползват от предимствата на единния пазар на ЕС, силната промишлена база, талантите, стабилните институции и демократичните общества, за да стимулират дълбокотехнологичните иновации в Европа и да се възползват от възможностите, предлагани от двойния преход, и необходимостта от бъдеща стратегическа автономност.

Дълбокотехнологичните иновации се основават на авангардна наука, технологии и инженерство, като често съчетават напредъка във физическата, биологичната и цифровата сфера и имат потенциала да осигурят решения, водещи до промени, в контекста на глобалните предизвикателства. Дълбокотехнологичните иновации, които се появяват в резултат на разрастващата се група от иновативни стартиращи предприятия в ЕС, имат потенциала да стимулират иновациите в цялата икономика.

Инструментариумът на политиката на ЕС в областта на иновациите се разшири през годините, а институционалният пейзаж се промени с него. Със своя стълб — Иновативна Европа — „Хоризонт Европа“ доведе до създаването както на съществуващи, така и на нови инструменти за подкрепа на стартиращи, разрастващи се предприятия и малки и средни предприятия (МСП). Европейският съвет по иновациите (ЕСИ), създаден през 2021 г. с бюджет от 10 милиарда евро, има за цел да подкрепя иновациите през целия им жизнен цикъл — от ранните етапи на научните изследвания до доказването на концепцията, трансфера на технологии и финансирането и разрастването на стартиращи предприятия и МСП. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) пое допълнителни задачи, като създаде нови общности на знание и иновации (ОЗИ), например в областта на културата и творческия сектор, като постави по-силен акцент върху преодоляването на регионалните дисбаланси и разгледа възможността за увеличаване на предприемаческия и иновационния капацитет на висшите учебни заведения. Чрез инициативата за европейски екосистеми за иновации на „Хоризонт Европа“ ЕС има за цел също така да създаде по-свързани и ефективни екосистеми за иновации, за да се подкрепи разрастването на предприятията, да се насърчат иновациите и да се стимулира сътрудничеството между националните, регионалните и местните участници в областта на иновациите.

Руското нашествие в Украйна направи още по-неотложна необходимостта от иновации. То също така стимулира допълнителна подкрепа за украинската иновационна общност — учени и изследователи, които имат ключов принос за научните изследвания и иновациите в ЕС. Чрез Европейския съвет по иновациите ЕС мобилизира подкрепа в размер на 20 милиона евро за украински стартиращи предприятия. Тази помощ допълва „ERA4Ukraine“ („Европейско научноизследователско пространство за Украйна“), „Horizon4Ukraine“ и ЕНС за Украйна, както и специалната схема за стипендии в размер на 25 млн. евро в рамките на програмата „Мария Склодовска-Кюри“ за разселени украински научни сътрудници.

За повече информация

Нова европейска програма за иновации

Информационен документ

Видеоматериал

По информация на Европейската комисия, IP/22/4273